Sejem Dom
call to action
Znak kakovosti v graditeljstvu

EDINSTVEN CERTIFIKAT NA PODROČJU GRADITELJSTVA V SLOVENIJI

Znak kakovosti v graditeljstvu je neobvezni certifikacijski znak, s katerim so označeni izdelki, storitve, naprave in sistemi, ki izpolnjujejo najvišje in mednarodno primerljive zahteve glede kakovosti.

Pri tem se ocenjuje celovita kakovost – od naročnika, uporabnika, lastnika do širšega družbenega okolja.

Priznanje je promocija kakovostnih izdelkov, storitev, naprav in sistemov. Je nagrada uspešnim proizvajalcem in izvajalcem, da bi njihova večja kakovost lahko postala konkurenčna prednost.

Gradbeni inštitut ZRMK je že leta 1996 razvil sistem priprave meril in postopek ocenjevanja izdelkov, naprav, tehnologij in storitev. S tem so bili položeni temelji za priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG), znaka za okolje in nadstandardne blagovne znamke. Prvo ocenjevanje oken slovenskih proizvajalcev je bilo razpisano in izvedeno naslednje leto, do zdaj pa je bilo podeljenih 161 priznanj ZKG na 28 področjih ocenjevanja.
Znak kakovosti v graditeljstvu je neobvezni okoljski certifikacijski znak in blagovno storitvena znamka. Označuje izdelke, naprave, tehnologije in storitve s področja graditeljstva v Sloveniji, ki izpolnjujejo visoke, strokovno pripravljene in mednarodno primerljive zahteve glede kakovosti. Proizvajalec ali izvajalec storitve mora zagotoviti kakovost v razvojno-tehnološkem procesu in si prizadevati za poslovno odličnost. Pri ocenjevanju se preverjajo še okoljski, družbeni in ekonomski vidiki.

Poslanstvo priznanja Znaka kakovosti v graditeljstvu je promovirati prizadevanja za odličnost in dvigniti kakovost in konkurenčnost proizvodov, naprav, tehnologij in storitev s področja graditeljstva v Sloveniji. Končni cilj je uveljaviti ZKG kot orodje obveščanja in varovanja potrošnikov, izboljšati kakovost izdelkov, naprav, tehnologij in storitev ter spodbujati raziskave in razvoj novih produktov.

Ta edinstven certifikat na področju graditeljstva v Sloveniji je že pred 18 leti pri ocenjevanju upošteval tudi merila / vidike trajnostne gradnje. Celovita kakovost, ki jo predstavlja, namreč pomeni več kot zgolj tehnične zahteve, predpisane s standardi in pravilniki. Z uporabo nagrajenih izdelkov in storitev morajo biti zadovoljni vsi: od naročnika, kupca in uporabnika do širšega družbenega okolja. To je mogoče le takrat, ko merila vključujejo najnovejše in najvišje tehnično-tehnološke zahteve glede izdelka ali izvedbe storitve, proizvodnje ali poslovnega sistema, vgradnje in uporabe ob vzpostavljenem sistemu stalnega razvoja in izboljšav ter poudarjeni skrbi za varovanje okolja in obvladovanje celotnega življenjskega cikla izdelka, naprave ali tehnologije. Zato je kakovostna izbira odločilnega pomena za zagotavljanje trajne funkcionalnosti in zadovoljstva uporabnika ter nenazadnje tudi ekonomičnosti investicije in varovanja okolja. S pravilno izbiro in (v)gradnjo se zmanjšajo stroški uporabe, vzdrževanja in razgradnje. S tem se dviguje kakovost grajenega okolja.

Komisija

V ocenjevalni komisiji so lahko le neodvisni strokovnjaki, ki niso v povezavi s prijavitelji in imajo med drugim tudi dolgoletne izkušnje z vodenjem razvojnih oddelkov.

Pri vrednotenju razvojno tehnoloških dosežkov je poudarek na ocenjevanju novega razvojnega dosežka izdelka ali naprave ali na tehnoloških izboljšavah, ki je podprto z patentom ali drugimi merljivimi dokazili. Ker spada priznanje ZKG med neobvezne okoljske certifikate je poudarek tudi na socialno-družbenih, ekonomskih in okoljskih vidikih vrednotenja izdelka, storitve, naprave ali tehnologije.

Poleg naštetih članov komisije sodelujejo še strokovnjaki-poročevalci s področja financ, zadovoljstva uporabnikov in investitorjev ter varstva in zdravja zaposlenih.

Leto 2024

DOBITNIKA PRIZNANJA ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU

VGRADNJA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA »MIK« Z INTEGRIRANIM PREZRAČEVALNIM SISTEMOM »MIKrovent«

Ena izmed dejavnosti podjetja MIK je vgradnja zunanjega stavbnega pohištva lastne proizvodnje. Poleg stavbnega pohištva, ki imajo ustrezna dokazila o kakovosti, kupcem ponujajo tudi integriran lokalni prezračevalni sistem »MIKrovent«, ki je plod lastnega razvoja, in predstavlja domiselno in zelo ustrezno rešitev pri menjavi ali vgradnji novih oken. S tovrstno rešitvijo se doseže večja energijska učinkovitost, zadosti se predpisom s področja prezračevanja, poveča se kakovosti bivalnega in delovnega okolja ter izboljša zdravje in počutje uporabnikov.

IZVEDBA KONSTRUKCIJSKIH OJAČITEV IN SANACIJA VLAGE NA STAVBAH KULTURNE DEDIŠČINE

Podjetje GRAS se ukvarja s specialnimi gradbenimi deli, predvsem z ojačitvami in utrditvami nosilnih in obodnih konstrukcij in odpravo kapilarnega vlaženja stavb. Sodijo med renomirane izvajalce na svojem področju, saj so sodelovali pri izvedbah najzahtevnejših projektov doma in v tujini. Zaradi posebnega statusa kulturne dediščine, so pri svojem delu zavezani h doseganju višje kakovosti od predpisane. Pri svojem delu v prakso uvajajo inovativne in preskušene rešitve z aplikacijo kakovostnih in preverjenih materialov ter sodelujejo s spomeniško službo in drugimi strokovnjaki.

Leto 2023

DOBITNIKA PRIZNANJA ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU

Sodobna vgradnja zunanjega stavbnega pohištva SATLER

Ena izmed dejavnosti podjetja SATLER okna in vrata je tudi vgradnja zunanjega stavbnega pohištva lastne proizvodnje. Kupcem ponujajo PVC, lesena in aluminijasta okna ter vrata, senčila, police in komarnike.

Vsi njihovi proizvodi imajo ustrezna dokazila o kakovosti, izjave o lastnostih in CE oznake, kar velja tudi za ostali uporabljeni material pri vgradnji, npr. pritrdila in tesnilna sredstva. Že vrsto let poteka njihova vgradnja v skladu z dobro gradbeno prakso oz. zadnjim stanjem tehnike (bolj poznana kot »RAL vgradnja«).Pri večjih projektih in zahtevnih izvedbah rešitve pripravijo v sodelovanju z dobaviteljem profilnih elementov in projektantom. Dobra stran njihove montaže je tudi reševanje toplotnih mostov in drugih detajlov s področja gradbene fizike, pri čemer se dejavno vključujejo v načrtovanje objekta. Pri vgradnji uporabljajo interne smernice sodobne vgradnje, ki sledijo načelom zadnjega stanja tehnike. Uporabljajo kakovostne materiale in sodobna orodja ter upoštevajo pravila stroke. O poteku del vodijo zapisnik, prevzem izvedenih del pa se opravi po lastnem pregledu in pregledu predstavnikov naročnika. Za zagotavljanje servisa in vzdrževanja stavbnega pohištva imajo na razpolago posebej opremljeno vozilo, kupcem pa proti plačilu nudijo tudi letna servisiranja. Skrb posvečajo tudi zdravju in varnosti pri delu ter dodatnemu usposabljanju in izobraževanju zaposlenih. Med njihove številne reference spadajo enodružinske hiše, večstanovanjske in javne stavbe, hoteli in poslovne stavbe po Sloveniji in Avstriji, pa tudi v Nemčiji.

Povozen rezervoar ROTERRA DRIVE

Podjetje ROTO ECO je prejelo okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu za razvoj povoznega polietilenskega rezervoarja, poimenovanega ROTERRRA DRIVE, ki je novost na svetovnem trgu. Rezervoar je primeren za vgradnjo pod povozne površine in ne potrebuje dodatne betonske plošče.

Razvoj nagrajenega rezervoarja je potekal v smeri multifunkcijske in konstrukcijske rešitve, ki omogoča v največji možni meri tudi izkoristek razpoložljivega transportnega volumna in možnost vgradnje pod povozne površine, kar razširi področja vgradnje. Konstrukcija rezervoarja, sestave surovin in način izdelave odlikujejo Roterra drive kot edini polietilenski rezervoar na svetu, vgrajen pod povozne površine, npr. parkirišča, garaže, hangarji, cestišča, za kar ima ustrezna poročila s strani akreditirane inštitucije. Majhna masa rezervoarja omogoča hitro in enostavno manipulacijo ter vgradnjo. V rezervoar se lahko namesti tudi senzoriko za merjenje nivoja vode, merilce pretoka, merilce pH, temperature in druge instrumente s tem pa povečamo njegovo funkcionalnost. Rezervoar Roterra drive je namenjen shranjevanju, zbiranju in zadrževanju meteornih, tehnoloških, fekalalnih in drugih vod. V rezervoar se lahko vgradijo različne tehnologije, npr. za prečiščevanje odpadnih, tehnoloških in meteornih voda, ločevanje mineralnih olj, sistem biološkega in mehanskega čiščenja odpadne vode ter filtracija deževnice in zbiranje deževnice za požarni sistem ali zalivanje. Notranja gladka površina rezervoarja omogoča enostavno čiščenje in vzdrževanje higijene, zato je uporaben tudi za shranjevanje pitne vode (pridobljen certifikat). Osnovna surovina za izdelavo je polietilen (PE), ki ga je po končani življenjski dobi možno 100 % reciklirati, saj so razvili tudi kompozit iz primarne in sekundarne surovine. Svojim kupcem ponujajo celovito storitev: od izdelave, prodaje, tehničnega svetovanja, distribucije, montaže, servisiranja in izobraževanja uporabnikov. Podjetje posluje skladno z ISO 9001 in 14001. Veliko skrb posveča tudi varovanju okolja.

Leto 2022

DOBITNIKA PRIZNANJA ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU

Podjetje MIK za lokalno prezračevalno naprava MIKrovent

Obrazložitev komisije

Podjetje MIK je prejelo okoljski certifikat za razvoj lokalnega prezračevalnega sistema z vračanjem toplote MIKrovent z zmogljivostmi 35, 40, 60, 120, 350, 450 in 800 m3/h.

Načrtovanje MIKroventa poteka po zahtevah Eco designa in spada v kategorijo rekuperatorjev z večjo energijsko učinkovitostjo prezračevanja bivalnih in delovnih prostorov. Kar 70 odstotkov komponent njihovih prezračevalnih sistemov je plod slovenskega znanja in porekla. Ob tem stalno vlagajo v razvoj in izboljšave na vseh napravah MIKrovent v procesu delovanja, vgradnje sestavnih delov in proizvodnje ter pri tem sledijo izsledkom lastnih in tujih preskušanj in razvoju stroke.

Podjetje LUMAR IG za uvajanje koncepta trajnosti v njihove hiše

Obrazložitev komisije

Pred leti so pričeli z razvojno-raziskovalnimi aktivnostmi gradnje Aktivne hiše, pri čemer so zaobjeli ključne elemente trajnosti: bivalno ugodje, varčno rabo energija in okoljske vplive. Na področju bivalnega ugodja so se usmerili v izboljšanja zvočne izolativnosti, naravno osvetlitev prostorov in rešitve toplotnega ugodja. Na področju energije se opirajo na razvite rešitve za skoraj ničenergijske hiše«, npr. integracijo sončne elektrarne v nadstrešek ter implementacijo pametnih instalacij za celovito upravljanje z energijo znotraj stavbe. Ob tem upoštevajo okoljske vplive posameznih materialov na končni okoljski odtis objekta kot celote. Podjetje Lumar je eden ključnih sogovornikov v iskanju odgovorov glede razvoja sodobne gradnje z upoštevanjem vidikov trajnosti.

Leto 2020

DOBITNIKA PRIZNANJA ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU

Podjetje MIK Celje, za sodobno vgradnjo stavbnega pohištva »MIK« z integriranim prezračevalnim sistemom MIKrovent

Okoljsko priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu so pridobili za sodobno vgradnjo oken, balkonskih in vhodnih vrat iz različnih materialov, kot so les, PVC, aluminij in kombinacije naštetih materialov, ki jih tržijo pod blagovno znamko »MIK«, vključno z integriranim  lokalnim prezračevalnim sistemom MIKrovent pri novogradnjah in prenovah. Poleg stavbnih elementov in lokalnega prezračevalnega sistema vgrajujejo še senčila, komarnike, zunanje in notranje police, za kar imajo ustrezna dokazila o kakovosti.

Pohvalna je integracija lokalnega prezračevalnega sistema MIKrovent, ki je plod lastnega razvoja, v okenski ali vratni sestav, ki predstavlja ustrezno rešitev predvsem za stanovanjske stavbe (hiše in stanovanja). S tem zadostijo tudi zahtevam po večji energetski učinkovitosti in predpisom s področja prezračevanja, s čimer se izboljšajo bivalni in delovni pogoji v prostorih, kar ima vpliv na zdravje in počutje uporabnikov.

Podjetje Kronoterm, za toplotno črpalko Adapt

Toplotna črpalka Adapt tipa zrak – voda je plod lastnega razvoja, saj podjetje že skoraj tri desetletja uspešno razvija, proizvaja in trži toplotne črpalke, ki ustrezajo vsem zahtevam predpisov in pripomorejo k učinkovitejši rabi energije in povečani rabi obnovljivih virov energije, za domači in tuji trg. Razvoj toplotne črpalke Adapt ni potekal le v smeri tehnično tehnoloških izboljšav in inovativnih rešitev, optimizacije proizvodnega procesa, enostavne vgradnje, tihega delovanja in vzdrževanja, temveč tudi v smeri dizajna oz. oblikovanja. Naprava je primerna za stanovanjske hiše, ki imajo talno ali radiatorske ogrevanje, hkrati je primerna tudi za hlajenje stavbe in pripravo tople sanitarne vode.

Leto 2019

DOBITNIKA PRIZNANJA ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU

Sistemske rešitve »Lumar« za skoraj nič-energijske hiše, podjetja LUMAR IG iz Maribora

Okoljsko priznanje ZKG je podjetje LUMAR pridobilo za razvoj sistemskih rešitev za skoraj nič-energijske hiše lastne proizvodnje in blagovne znamke. Za doseganje meril visoko energetsko učinkovitih hiš je potekalo več razvojno raziskovalnih nalog v okviru lastne razvojne skupine, prijavljene na ARRS, in sicer: optimizacija štirih konstrukcijskih sistemov zunanjih sten – Lumar Prestige, Lumar Pasiv Energy, Lumar Pasiv Energy Eco in Lumar Masiv; analiza in rešitve detajlov za preprečitev toplotnih mostov; zagotavljanje ciljne zrakotesnosti ovoja stavbe; rešitev detajla podzidka; sodobna vgradnja stavbnih elementov; izboljšana zvočna izolativnost medetažne konstrukcije; optimizacija sistema ogrevanja in prezračevanja. Cilj razvojno raziskovalnih nalog je poiskati, razviti in implementirati ustrezne sistemske rešitve, ki jih bodo lahko uporabili pri vseh hišah lastne proizvodnje, to so tipske hiše oz. po »katalogu« in hiše po zasnovah lastnega arhitekturnega biroja ali zunanjih arhitektov. Za ustreznost vseh naštetih sistemskih rešitev imajo pridobljena ustrezna potrdila in dokazila neodvisnih inštitucij.

Čistilna naprava Eco Box SBR-Q, podjetja Roto Slovenija

Podjetje Roto se lahko pohvali že s šestim priznanjem ZKG za razvojno tehnološki dosežek, tokrat za malo čistilno napravo ECO BOX SBR-Q, podprto s tehnologijo, ki omogoča telemetričen nadzor nad delovanjem malih čistilnih naprav, kar je novost na tržišču in pomeni nadgradnjo dosedanjih bioloških čistilnih naprav s t. i. SBR delovanjem oz. cikličnim čiščenjem odpadnih vod. Razvoj produktov poteka v lastnem razvojnem centru od ideje do implementacije v proizvodnji proces. Pomemben del razvoja predstavlja tudi optimizacija delovnega procesa. Pohvalno je tudi, da jim je uspelo v še ne dobrem letu dni prodati kar 10 tovrstnih čistilnih naprav. Čistilno napravo ECO BOX SBR-Q sestavljajo vodotesen in mehansko stabilen rezervoar, primeren tudi za povozne površine, in območja z visoko podtalnico, ter sodobna krmilna tehnologija z oddaljenim pametnim nadzorom in sistemom za prenos in pretvorbo podatkov v računalniško obliko. Delovanje in nadzor sta omogočena tudi prek tablice ali mobitela, s tem pa je omogočeno spremljanje rabe energije, analiza podatkov, naročanje servisov in preklop med rednim in počitniškim delovanjem tudi na daljavo. Za čistilno napravo imajo ustrezne certifikate, tudi Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Podjetje posluje skladno s pridobljenima certifikatoma ISO 9001 in 14001.

Leto 2018

DOBITNIKA PRIZNANJA ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU

Podjetje AJM, Pesnica pri Mariboru – Sodobna vgradnja zunanjega stavbnega pohištva »AJM«

Podjetje AJM je pridobilo priznanje ZKG za sodobno vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva lastne proizvodnje, znano tudi kot vgradnja, skladna s smernico RAL. Vgrajujejo okna iz lesa, PVC, aluminija in kombinacije naštetih materialov – les ali PVC z oblogo iz aluminija – ter senčila in police. Poleg sodobnega načina vgradnje ponujajo tudi posebne izvedbe glede na značilnosti projekta in tip nosilne konstrukcije. Vsi uporabljeni materiali in sistemske rešitve imajo ustrezne certifikate, priprava delovnega procesa pa poteka v skladu s standardom SIST EN ISO 9001, pri vgradnji pa uporabljajo kakovostne materiale, sistemske rešitve in orodja ter upoštevajo sodobna pravila stroke. Vzpostavljena je stalna kontrola kakovosti, pohvalijo se lahko z nudenjem servisa in vzdrževanjem stavbnega pohištva tudi po preteku garancijske dobe. Pohvalno je tudi, da so kot prvi v Sloveniji pričeli redno dodatno usposabljati monterje in pripravljati pisna navodila o poteku in načinih sodobne vgradnje za monterje, ki jih stalno nadgrajujejo.

Podjetje MIK, Vojnik pri Celju – Lokalna prezračevalna naprava »MIKrovent 30 / 60 / 120«

Podjetje MIK je pridobilo priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu za lokalno prezračevalno napravo „MIKrovent 30 / 60 / 120“, ki je razvojno tehnološki dosežek. Razvojni dosežek predstavlja prezračevalna naprava MIKrovent (pridobljeni tudi patenti), ki je v celoti plod domačega znanja. In je novost v svetovnem merilu, saj se ponaša z inovativnimi rešitvami toplotnega križnega izmenjevalnika. Veliko pozornost namenjajo zniževanju hrupa, vgradnji različnih filtrov in protiradonski zaščiti ter oblikovalsko-funkcionalnim izboljšavam.

Naprava je namenjena zagotavljanju zadostne količine svežega zraka v bivalnih in delovnih prostorih, saj s prezračevanjem dosežemo  izkoristek od 80 do 95 odstotkov, odvisno od pretočne količine zraka. Napravo se lahko vgradi v razširjene okenske profile, roletne omarice ali samostojno na steno.

Pohvalna je tudi investicija v poskusno komoro (laboratorij), kjer lahko simulirajo različne klimatske pogoje in s tem sproti odpravljajo pomanjklivosti in nadgrajujejo rešitve že v fazi razvoja. Kupcem ponujajo celovito storitev, od svetovanja, vgradnje do servisiranja, vzdrževanja in odstranitve naprave, saj so okoljsko naravnano podjetje.

Leto 2017

DOBITNIKA PRIZNANJA ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU

Podjetje Hipox d.o.o. za izvedbo ravnih streh in teras

Obrazložitev komisije

Podjetje HIPOX se ukvarja predvsem s specialnimi gradbenimi deli, kamor sodi tudi izvedba ravnih streh in teras. Dela izvajajo na novogradnjah in prenovah na industrijskih, poslovnih, javnih in večstanovanjskih stavbah. Izvajajo vse vrste ravnih streh in teras, klasične in obrnjene v obeh  izpeljankah – plus ravna streha in dvojna streha. Vodotesnost zagotavljajo s hidroizolacijskimi sloji, večinoma so to elastobitumenski trakovi. Usposobljeni so tudi za vgradnjo drugih vrst hidroizolacijskih slojev, npr. iz sintetičnih materialov.

Dejavno se vključujejo že v procesu načrtovanja s tehnično-tehnološkimi rešitvami in možnimi izvedbenimi detajli. Vzpostavljena je stalna kontrola kakovosti, pohvalijo se lahko z najsodobnejšo strojno opremo, kar jim omogoča lažjo, hitrejšo in kakovostnejšo izvedbo.
Pohvalno je vodenje poslovnega procesa in poslovnega sistema. Zgledno skrbijo za dodatno usposabljanje, varstvo pri delu in zdravje zaposlenih ter posvečajo veliko pozornost skrbi za okolje.

Podjetje Slovenijales trgovina d.o.o za sodobno vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva Slovenijales

Obrazložitev komisije

Podjetje Slovenijales Trgovina je pridobilo priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu za sodobno vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva, znano tudi kot vgradnja, skladna s smernico RAL.

Vgrajujejo predvsem stavbno pohištvo podjetja Jelovica, za kar imajo ustrezne certifikate, enako velja tudi za ostali material, ki ga vgrajujejo. Jelovica jim zagotavlja vso strokovno podporo in tehnično-tehnološko pomoč, saj ima laboratorij in lasten razvoj. Skupaj rešujejo tudi toplotne mostove in druge detajle s področja gradbene fizike. Vse rešitve montaže pripravijo v sodelovanju z razvojnim oddelkom v Jelovici ter s pooblaščenimi stokovnjaki tesnilnih sistemov.

O poteku del vodijo zapisnik s fotodokumentacijo, prevzem izvedenih del se opravi šele po temeljitem lastnem pregledu in pregledu predstavnikov naročnika. Kupcem proti plačilu ponujajo tudi servisiranje. Montažnim skupinam so na voljo podrobna navodila za vgradnjo. Zaposlenim omogočajo stalno usposabljanje in skrbijo za njihovo zdravje in varstvo pri delu.

Leto 2016

DOBITNIKA PRIZNANJA ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU

Obrazložitev komisije

»Podjetje ARCONT IP iz Gornje Radgone vgrajuje okna in vrata lastne proizvodnje, saj je eden izmed večjih proizvajalcev PVC in aluminijastega stavbnega pohištva. Poleg sodobnega načina vgradnje, bolj poznanega kot »RAL vgradnja«, ponujajo tudi posebne izvedbe glede na značilnosti projekta in tip nosilne konstrukcije. Pri vgradnji uporabljajo kakovostne in certificirane materiale in orodja ter upoštevajo sodobna pravila stroke.O poteku del vodijo zapisnik, kupcu predajo navodila za vgradnjo in vzdrževanje ter ponujajo proti plačilu tudi vsakoletno servisiranje. Podjetje skrbi za dodatno izobraževanje zaposlenih in njihovo seznanjanje z novostmi. Pohvalijo se s številnimi referencami v Slovenij, Avstriji in Nemčiji.«

Obrazložitev komisije

»Podjetje SATLER okna in vrata iz Slovenskih Konjic vgrajuje PVC okna in vrata lastne proizvodnje, po naročilu pa tudi lesena in aluminijasta.
Sodobno vgradnjo oz. bolj poznano kot »RAL vgradnjo« izvajajo že vrsto let. Upoštevajo tudi navodila dobaviteljev profilov, tesnilnih in pritrdilnih sredstev.Dobra stran njihove montaže je tudi reševanje toplotnih mostov in drugih detajlov s področja gradbene fizike.
Pri vgradnji uporabljajo kakovostne in certificirane materiale in orodja ter upoštevajo sodobna pravila stroke.O poteku del vodijo zapisnik in skrbijo za zgleden poslovni odnos s strankami. Redno izvajajo dodatno izobraževanje usposabljanje zaposlenih. Med njihove številne reference spadajo enodružinske hiše, večstanovanjske, poslovne in javne stavbe po Sloveniji, Avstriji in Nemčiji.«

Leto 2015

DOBITNIKA PRIZNANJA ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU

Podjetje Jelovica okna je poznano kot renomiran proizvajalec lesenega stavbnega pohištva. Pohvalno je, da so pridobili  poročila o preskušanju lastnih izdelkov v akreditiranem laboratoriju in pripravili podrobnejša navodila za vgradnjo. Vse rešitve montaže pripravijo v sodelovanju z lastnim razvojnim oddelkom (imajo tudi lastno testirno napravo) ter s pooblaščenim stokovnjakom tesnilnega sistema v Sloveniji.
Vsi uporabljeni materiali imajo ustrezna poročila o preskušanju in certifikate, upoštevajo sodobna pravila stroke in skrbijo za kakovostno orodje. Priprava delovnega procesa in obvladovanje proizvodnje poteka v skladu s SIST ISO 9001. O poteku del vodijo zapisnik s fotodokumentacijo. Podjetje skrbi za dodatno izobraževanje zaposlenih in njihovo seznanjanje z novostmi.

Podjetje AJM je že petič prejelo priznanje Znak kakovosti za montažo stavbnega pohištva iz lastne proizvodnje, lesena in PVC. Dobra stran njihove montaže je tudi reševanje detajlov glede na značilnosti projekta in toplotnih mostov. Kot prvi v Sloveniji so izdelali navodila za vgradnjo, namenjeno monterjem. Pri vgradnji uporabljajo kakovostne materiale in orodja ter upoštevajo sodobna pravila stroke. Uporabljeni materiali imajo ustrezna poročila o preskušanju in certifikate. Priprava delovnega procesa in obvladovanje izvedbe montaže poteka v skladu s SIST ISO 9001. O poteku del vodijo zapisnik, za zagotavljanje servisa in vzdrževanja imajo na voljo posebej opremljena vozila. Podjetje skrbi za vsakoletno dodatno izobraževanje in njihovo seznanjanje z novostmi.

Iskrene čestitke!

Priznanja Znak kakovosti v graditeljstvu 2015 je izbrala strokovna komisija v sestavi

Mag. Miha Tomšič, univ. dipl. inž. grad.

Pomočnik vodje Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo na Gradbenem inštitutu ZRMK; strokovnjak na področju gradbene fizike, učinkovite rabe energije v stavbah, celostne kakovosti bivalnega okolja in trajnostne gradnje.

Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad.

Pomočnica člana uprave za raziskovalno dejavnost in vodja Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo na Gradbenem inštitutu ZRMK; strokovnjakinja s področja nizkoenergijske in skoraj ničenergijske gradnje in prenove stavb, gradbene fizike, LCC in LCA analiz ter razvoja meril za trajnostno gradnjo.

Tone Bohinc, univ. dipl. inž. les.

Zaposlen v podjetju BO.CONSULTING; strokovnjak s področju stavbnega pohištva in obdelave lesa ter predavatelj na višji strokovni šoli, dolgoletni vodja razvoja, priprave dela in proizvodnje v lesno-predelovalni industriji.

Neva Jejčič, univ. dipl. inž. arh.

Vodja razstavno svetovalne dejavnosti v GCS na Gradbenem inštitutu ZRMK; strokovnjakinja s področja stavbnega pohištva in prenove stavb, kakovosti materialov in storitev, informiranja, svetovanja in izobraževanja pri gradnji in prenovi.
Leto 2014

DOBITNIKA PRIZNANJA ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU

EkoBlue biološka čistilna naprava za komunalne odpadne vode z nestalnim dotokom, podjetja ROTO GROUP iz Murske Sobote.

Podjetje je razvilo povsem novo obliko posode iz polietilena, namenjene za čistilno napravo za komunalne odpadne vode z nestalnim dotokom. Novi tip čistilne naprave ima poleg drugačne oblike izboljšane konstrukcijske lastnosti, optimiziran je tudi proizvodni proces. Eko Blue čistilna naprava vsebuje tri povezane rezervoarje iz polietilena. Vsaka komora ima določeno funkcijo:

  • prva komora – primarno čiščenje
  • druga komora – aeracijski prekat z bakterijami na prosto gibajočih nosilcih, ki omogoča njihovo preživetje tudi pri nestalnem dotoku odpadne vode
  • tretja komora – sekundarno čiščenje z usedalnikom.

Prednosti čistilne naprave so vrtljiv vtok za lažjo montažo, enostavno vzdrževanje, dolga življenjska doba. Podjetje svojim kupcem ponuja celovito storitev: od izdelave, prodaje, tehničnega svetovanja, distribucije, montaže, servisiranja, poprodajnih storitev in izobraževanja uporabnikov. Podjetje posluje skladno z ISO 9001 in 14001, zaposleni se stalno izobražujejo. Veliko skrb posveča tudi varovanju okolja.

Priznanje ZKG za leseno okno - AJM IV 90 podjetja AJM iz Pesnice pri Mariboru.

Podjetje AJM slovi kot uspešen in kakovosten proizvajalec stavbnega pohištva iz PVC in aluminija ter njihove sodobne vgradnje. V letu 2011 je pričelo vzpostavljati proizvodnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva. Dosežek zaznamuje celovit proces od raziskave podatkov o zasnovi lesenih oken in trendov njihovega razvoja ter tehnologije izdelave do oblikovanja lastnih konstrukcijskih rešitev, sistema preskušanj (TRC JUB, ZAG in IFT Rosenheim), zagona redne proizvodnje in dovršenega pristopa k trženju in prodaji. Posebej je pohvalno, da so za preverjanje pravilnosti načrtovalskih odločitev uporabili vse tehnike preskušanja, ki so trenutno na trgu, in s pridobljenimi pozitivnimi poročili o preskušanju dokazali, da so na pravi poti pri snovanju nadaljnjih izboljšav lesenega okna in postopkov njegove izdelave.Lesena okna izdelujejo šele dobro leto, zato je obseg izdelave še vedno butičen v primerjavi z ostalo njihovo proizvodnjo oken in vrat. Način vgradnje je že utečen in v praksi potrjen, enako prodajne poti in trženje, sistem notranje kontrole in drugi postopki, ki sestavljajo proizvodni krog od obdelave vhodnih surovin do predaje končnega izdelka v uporabo. Vsi uporabljeni materiali imajo ustrezna poročila o preskušanju in certifikate. Priprava delovnega procesa in obvladovanje proizvodnje poteka v skladu s SIST ISO 9001:2008. Podjetje skrbi za dodatno izobraževanje zaposlenih in podizvajalcev ter njihovo seznanjanje z novostmi pri izdelkih, materialih in načinih vgradnje.