Sejem Dom

V teh splošnih pogojih poslovanja za prijavo na e-novice, družba Gospodarsko Razstavišče d.o.o. uporabnikom zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakona, ki ureja elektronske komunikacije ter v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

1. SPLOŠNO

S sprejemom teh splošnih pogojev posameznik (uporabnik) sklene pogodbo o prejemanju e-novic, s čimer pristaja na predmetne splošne pogoje in njihovo uporabo.

S potrditvijo bo posameznik z družbo Gospodarsko razstavišče d.o.o. sklenili pogodbo o prejemanju e-novic, s čimer bo obveščen o novostih v ponudbi, popustih, akcijskih in posebnih ugodnostih ter aktualnih nagradnih igrah.

Osebni podatki, pridobljeni s pristopnico, bodo obdelovani za namen:

 • neposrednega trženja,
 • pošiljanja e-novic ter
 • ciljnega marketinga.

2. PRIJAVA NA e-NOVICE

Z namenom pošiljanja e-novic družba Gospodarsko razstavišče d.o.o. s prijavo na e-novice zbira sledeče obvezne podatke:

 • e-naslov,
 • ime in priimek,
 • kontaktni telefon,
 • naziv podjetja.

Upravitelj podatkov Gospodarsko razstavišče d.o.o. zbira osebne podatke izključno preko prostovoljno posredovanih osebnih podatkov ob prijavi na e-novice. Z nedvoumno podanim dovoljenjem oziroma soglasjem ob vpisu elektronskega naslova se uporabnik strinja z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov za namene prejemanja e-novic.

Po vpisu elektronskega naslova za prejemanje e-novic ter podaji soglasja, bo uporabnik na navedeni elektronski naslov prejel potrditveno sporočilo. S potrditvijo le-tega ter aktivacijo soglasja bo vse do preklica prijavljen na e-novice družbe Gospodarsko razstavišče d.o.o.

Osebni podatki za prijavo na e-novice bodo shranjeni v bazi podatkov na varnem strežniku. Dostop do podatkov bo na voljo samo pooblaščeni osebi za varovanje osebnih podatkov v podjetju Gospodarsko razstavišče d.o.o..

3. PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Podano dovoljenje oziroma soglasje s strani uporabnika je pravna osnova za obdelavo njegovih podatkov.

Družba Gospodarsko razstavišče d.o.o. zagotavlja, da podatkov, ki jih bo prejela od uporabnikov z namenom neposrednega trženja, pošiljanja e-novic ter ciljnega marketinga, brez njihovega soglasja ne bo prodajala, posojala, razkrivala ali kakorkoli drugače posredovala nepooblaščenim tretjim.

A) SOGLASJE

V primeru pridobitve soglasja uporabnika bo družba Gospodarsko razstavišče d.o.o. obdelovala osebne podatke le za namene, za katere je soglasje podano. S podajo soglasja se uporabnik strinja, da lahko družba Gospodarsko razstavišče d.o.o. obdeluje osebne podatke ali kategorije osebnih podatkov, ki jih ima o uporabniku in ki so navedeni ob prijavi.

Družba Gospodarsko razstavišče d.o.o. pri obdelavi osebnih podatkov le-te skrbno varuje in zagotavlja ustrezne aktivnosti varovanja podatkov.

I) PREKLIC SOGLASJA

V primerih, ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadarkoli prekliče. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov na podlagi podanega soglasja pred njegovim preklicem.
Preklic soglasij lahko uporabniki podajo:

 1. pisno na naslov Gospodarsko razstavišče d.o.o. Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana,
 2. osebno z oddajo pisne vloge na sedežu družbe,
 3. z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov gdpr@gr-sejem.si

V primeru preklica soglasja družba Gospodarsko razstavišče d.o.o. preneha z obdelavo podatkov, zbranih na podlagi soglasja, oziroma jih več ne obdeluje za namene, za katere je bilo podano soglasje, ter jih zbriše.

B) OBDELAVA PODATKOV

Družba Gospodarsko razstavišče d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakona, ki ureja elektronske komunikacije ter v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.

Družba Gospodarsko razstavišče d.o.o. posreduje osebne podatke, če za to obstaja izrecna podlaga v katerem od zakonov. V ostalih primerih mora imeti za posredovanje podatkov pisno izjavo posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Osebne podatke bo podjetje Gospodarsko razstavišče d.o.o. skrbno varovalo ter preprečevalo njihove morebitne zlorabe. Osebni podatki bodo uporabljeni samo za namen neposrednega trženja, pošiljanja e-novic ter ciljnega marketinga oziroma za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali institucijam brez dovoljenja, predstavlja hujšo kršitev.

C) NAČIN OBDELAVE PODATKOV

Družba Gospodarsko razstavišče d.o.o. zagotavlja učinkovit način anonimizacije osebnih podatkov, saj pošilja e-novice preko spletne aplikacije GDPR manager, ki zagotavlja popolno anonimizacijo osebnih podatkov prejemnikov e-novic in v skladu z načelom minimizacije omogoča dostop do osebnih podatkov zgolj pooblaščenim osebam na podlagi prejetih zahtevkov za popravek, dostop, omejitev, ugovor, prenos ali izbris osebnih podatkov.

Spletna aplikacija GDPR manager zagotavlja popolno sledljivost pooblaščenih uporabnikov aplikacije (dostop do aplikacije je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom) saj avtomatsko evidentira dostop pooblaščenih uporabnikov do aplikacije in njihove aktivnosti v aplikaciji.

Družba Gospodarsko razstavišče d.o.o. bo tako v času določanja sredstev obdelave kot tudi v času same obdelave izvajala ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, ki so oblikovani za učinkovito izvajanje načel varstva podatkov, kot je načelo najmanjšega obsega podatkov, ter v obdelavo vključila potrebne zaščitne ukrepe, da se zaščitijo pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

4. PRAVICE POSAMEZNIKOV

Družba Gospodarsko razstavišče d.o.o. posamezniku na katerega se osebni podatki nanašajo na njegovo zahtevo in brez nepotrebnega odlašanja omogoča izvajanje naslednjih pravic:

 • pravica, da od upravljavca zahteva dostop do osebnih podatkov, v okviru te pravice je posamezniku omogočeno, da se seznani o osebnih podatkih, ki jih družba o njem zbira in obdeluje, o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, obdobje hrambe osebnih podatkov ter v primeru posredovanja osebnih podatkov informacijo o tem komu so bili osebni podatki posredovani, za kakšen namen in
 • pravica do popravka osebnih podatkov, v okviru te pravice, lahko posameznik doseže, da družba brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim.
 • pravica do izbrisa oziroma do pozabe, v tem okviru ima posameznik pravico, da zahteva, da družba izbriše osebne podatke v zvezi z njim
 • pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom na katerega se osebni podatki nanašajo, v okviru te pravice ima posameznik pravico, da od družbe zahteva, da omeji obdelavo osebnih podatkov, v kolikor posameznik oporeka točnosti podatkov,
 • pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov,
 • pravica do prenosljivosti podatkov,
 • pravica do preklica privolitve za obdelavo,
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko uporabniki družbi Gospodarsko razstavišče d.o.o. sporočijo pisno:

 • na naslov Gospodarsko razstavišče d.o.o. Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana,
 • osebno z oddajo pisne vloge na sedežu družbe
 • z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov gdpr@gr-sejem.si

A) UVELJAVLJANJE PRAVIC

Zahtevo za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic posameznik naslovi na pooblaščenca pri družbi Gospodarsko razstavišče d.o.o., ki je zadolžen za varstvo osebnih podatkov posameznikov, to je Andreja Herceg, ki je dosegljiva na naslednjem elektronskem naslovu: andreja.herceg@gr-sejem.si.

Posameznik lahko vlogo s katero uveljavlja zgoraj navedene pravice vloži elektronsko na v prejšnjem odstavku naveden elektronski naslov, po navadni pošti ali osebno na sedežu družbe Gospodarsko razstavišče d.o.o.. Pooblaščenec prejeto vlogo sprejme v obravnavo brez nepotrebnega odlašanja.

V kolikor pooblaščenec ne ukrepa oziroma ne ugodi zahtevi posameznika mu mora v roku enega meseca od prejema zahteve sporočiti zakaj ni ukrepal, hkrati pa ga mora obvestiti o možnosti vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in možnosti uveljavljana pravnih sredstev.

Odgovor na vlogo pooblaščenec posamezniku pošlje po pošti na naslov, ki ga je posredoval posameznik v vlogi, ali preko elektronskega naslova iz katerega je posameznik posredoval vlogo. V primeru, ko se odgovor na vlogo pošlje po elektronski pošti pooblaščenec poskrbi, da je vloga v zaklenjeni obliki.

I) PRAVICA DO PRITOŽBE

V primeru, da uporabnik meni, da družba Gospodarsko razstavišče d.o.o. pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri družbi Gospodarsko razstavišče d.o.o.. Uporabnik pritožbo pošlje

 1. na naslov Gospodarsko razstavišče d.o.o. Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana
 2. po elektronski pošti na naslov gdpr@gr-sejem.si ali
 3. odda osebno na sedežu družbe.

Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

B) ODJAVA

Uporabnik lahko kadarkoli pisno na elektronski naslov odjava@gr-sejem.si ali s klikom na gumb ODJAVA v e-novicah upravljalcu osebnih podatkov poda zahtevo, da ta trajno ali začasno preneha uporabljati ali drugače obdelovati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, pošiljanja e-novic ter ciljnega marketinga. Zahtevi za odjavo bo ugodeno v zakonskem roku 15-ih dni od dneva prejema zahteve. V nadaljnjem roku petih dni bo uporabnik o prenehanju obdelovanja osebnih podatkov obveščen preko elektronske pošte.

5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Družba Gospodarsko razstavišče d.o.o. zagotavlja varnost osebnih podatkov, in sicer tako, da se varuje programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, pri čemer nepooblaščene osebe nimajo dostopa do osebnih podatkov. Družba zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov.

Varnost osebnih podatkov zajema pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se:

 • varujejo prostori, aparature in sistemska programska oprema,
 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,
 • zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov,
 • onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki in do njihovih zbirk,
 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je osebne podatke vnesel, uporabil ali obdelal.

Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščene osebe vendar le v obsegu, ki je potreben za opravljanje njihovih delovnih nalog.

Pooblaščeni delavci osebnih podatkov uporabnikov ne smejo sporočiti tretjim osebam, razen v primerih, določenih z zakonskimi predpisi, na podlagi katerih so zbrani, ali s soglasjem delavca, na katerega se nanašajo osebni podatki, niti jih ne smejo same uporabljati ali omogočiti, da bi jih uporabljale tretje osebe.

Obveza varovanja osebnih podatkov, s katerimi se delavec seznani pri svojem delu v družbi Gospodarsko razstavišče d.o.o., traja tudi po prenehanju delovnega razmerja z družbo.

A) HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Družba Gospodarsko razstavišče d.o.o. bo osebne podatke uporabnika hranila dokler uporabnik ne poda preklica soglasja oziroma se ne odjavi od prejemanja e-novic.

B) BRISANJE PODATKOV

Po izpolnitvi namena obdelave ali po izteku roka hranjenja, se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

Prav tako se osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi soglasja posameznika zbrišejo ali uničijo na podlagi njegovega izrecnega preklica soglasja.

Osebni podatki, vsebovani na papirnatih nosilcih (listina, kartoteka, seznam ipd.) se uničijo na način, ki onemogoča branje vseh ali dela uničenih podatkov, in sicer z razrezom.

Brisanje osebnih podatkov na računalniških medijih se opravi na način, po postopku in metodi, ki onemogoča restavriranje vseh ali dela brisanih podatkov. Brisanje teh osebnih podatkov opravi pooblaščena oseba, in sicer ga. Andreja Herceg.

6. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV TER NJIHOVO OBDELAVO

V kolikor v dokumentih, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje, ni določeno drugače, je upravljavec osebnih podatkov Gospodarsko razstavišče d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana.

Zavarovan dostop do osebnih podatkov uporabnikov ima zgolj in samo pooblaščena oseba upravitelja osebnih podatkov, ki je zavezana k skrbnemu ravnanju skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter zakonodajo Evropske unije.

Dostop do osebnih podatkov v obsegu, ki je potreben za opravljanje delovnih nalog ima zgolj in samo pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi Gospodarsko razstavišče d.o.o., Andreja Herceg, ki je dosegljiva na elektronski naslov andreja.herceg@gr-sejem.si.

Kakršnakoli vprašanja v povezavi z varovanjem osebnih podatkov lahko uporabniki naslovijo na go. Herceg ali na elektronski naslov gdpr@gr-sejem.si.