Sejem Dom

1. Splošni pogoji dela:

Splošni pogoji dela na GR določajo ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, pravice družbe Gospodarsko razstavišče d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 18, ter obveznosti:

 • Prireditelja (po zakonu o javnih prireditvah je to organizator) – to je osebe, ki bo uporabila prostore in druge storitve Gospodarskega razstavišča za izvedbo prireditve,
 • izvajalca del (npr. razstavljavec oziroma njegov izvajalec del oziroma drug izvajalec del), ko izvaja delo na GR v času montaže, demontaže in same prireditve.

Za izvajalce, ki jih izbere prireditelj, v celoti odgovarja prireditelj in se zavezuje, da jih v celoti seznani s Splošnimi pogoji dela na GR.

Vstop na GR v času montaže, prireditve in demontaže je možen za osebje prireditelja in izvajalce del na podlagi izkaznice, ki jo izda prireditelj oziroma drugačnega režima, kot se dogovorita prireditelj in GR.

Prireditelj mora pred pričetkom del določiti delavca:

 • odgovornega za varovanje zdravja in varstvo pri delu in požarno varstvo, ki skrbi za varstvo pri delu in požarno varstvo;
 • oseba prireditelja za koordinacijo izvedbe.

Vsi predstavniki prireditelja in izvajalca so dolžni pokazati izkaznico oz. dogovorjen dokument ob vstopu na GR in na vsakokraten poziv reditelja.

 • imenovati odgovorno osebo za varovanje zdravja in varstvo pri delu in požarno varstvo ter osebo prireditelja za koordinacijo izvedbe,
 • izvajati dela tako, da ne ogroža svojih delavcev, delavcev drugih izvajalcev in tretjih oseb,
 • upoštevati vse predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, predpise s področja požarnega varstva, vse veljavne tehnične predpise in standarde, splošne pogoje dela na GR ter Navodila za izvedbo prireditve, ce le-ta obstajajo,
 • poskrbeti, da so njegovi delavci pouceni o varnem delu, da so zdravstveno sposobni opravljati delo, da imajo na razpolago osebna varovalna sredstva ter ustrezne delovne priprave in naprave. Poskrbeti je dolžan tudi za organizacijo prve pomoci,
 • pred začetkom del pridobiti od GR pisno dovoljenje za izvajanje posebno nevarnih del oziroma del, kjer se pojavlja nevarnost nastanka požara oziroma za izvajanje del, ki presegajo okvire, določene z Navodili za razstavljavce. Izvajanje del brez dovoljenja ni dovoljeno,
 • v rokih in v primerih, ki jih določa zakon, obvestiti inšpekcijo dela o začetku dela, skrbeti za varno delo v okviru razstavnega prostora, dostopnih poti ter na celotnem GR.
 • Ločevati odpadke ter odvažati smeti ter očistiti svoj razstavni prostor: prireditelj je dolžan odpadke ločevati vsak dan v postavljene koše, ki so na prehodih dvoran (steklena embalaža – steklenice, embalaža – pločevinke, plastična embalaža, organski odpadki in papir). Odvoz smeti organizira GR. Vendar pa ti koši niso namenjeni za odpadke, ki nastanejo pri montaži/demontaži razstavnih stojnic (plastična folija, stiropor, leseni odpadki, iverke, kovinski odpadki, ter drugi odpadki montaže/demontaže). Navedene odpadke je treba dostavljati na GR deponijo, ki je pod nadstrešnico ali ob njej ob Vilharjevi cesti, oziroma na drugih lokacijah, ki jih javi GR.. Ločiti je treba: iverke in les, karton in papir, stiropor, plastično folijo, kosovne odpadke, zvite preproge, embalažo (plastika, pločevinke), stekleno embalažo ter mešane odpadke – pometnine). V primeru, da prireditelj ali razstavljavec ne ločuje ustrezno odpadkov, ga lahko GR kaznuje (5.000,00 € kazni) in nanj prenese morebitne stroške dodatnega ločevanja ter inšpekcijskih sankcij. Pri demontaži preprog je le-te treba pred dostavo na deponijo zviti. Če je prireditev organizirana tako, da je udeleženo vec razlicnih razstavljavcev, kjer montažo in demontaža organizirajo razlicna podjetja in je pričakovati večji obseg odpadkov, mora prireditelj predhodno pri Gospodarskem razstavišču naročiti kontrolo sprejema smeti, 2 Oseba prireditelja, zadolžena za koordinacijo izvedbe:
 • izvaja koordinacijo med posameznimi izvajalci del,
 • opravi pregled skupaj s predstavnikom GR in prevzame objekte pred pričetkom izvajanja del ter jih po koncu demontaže preda nazaj; o tem pregledih se vodi zapisnik, ki je osnova za ugotavljanje morebitne nastale škode na objektih in opremi GR,
 • naroča (s posebno naročilnico GR) morebitne dodatne storitve, ki niso bile pogodbeno dogovorjene,
 • skrbi za izvajanje navodil osebe pooblaščene za varstvo pri delu in požarno varnost, rediteljev, gasilcev ter osebja GR,
 • po vnaprejšnjem soglasju GR izdaja pisna dovoljenja za izvajanje posebno nevarnih del oziroma del, kjer se pojavlja nevarnost nastanka požara oziroma za izvajanje del, ki presegajo okvire, določene z navodili prireditelja za razstavljavce. Pred izdajo dovoljenja mora vodja prireditve od pooblaščene osebe za varstvo pri delu in požarno varstvo prireditelja pridobiti pisno soglasje z navedbo ukrepov za izvajanje navedenih del,
 • seznani delavce z ukrepi in navodili za varno in zdravo delo ter s splošnimi pogoji dela na GR,
 • zahteva, da izvajalec del takoj ustavi delo, ce njegovi delavci kršijo predpisane ukrepe in normative za varno in zdravo delo oziroma splošne pogoje dela na GR, na podlagi ugotovitev in zahtev pooblaščene osebe za varstvo pri delu in požarno varstvo,
 • v sodelovanju z odgovornim za varovanje zdravja in varstvo pri delu izvaja preglede v času montaže, demontaže in prireditve,
 • pisno, izjemoma ustno zahteva, da izvajalec del odpravi napake oziroma pomanjkljivosti, ugotovljene v času montaže, ob tehničnem pregledu, opravljenem pred začetkom prireditve, ali če se napake oziroma pomanjkljivosti ugotovijo med samo prireditvijo ali v času demontaže,
 • upošteva vse veljavne predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, predpise s področja požarnega varstva, vse veljavne tehnične predpise in standarde, splošne pogoje dela na GR ter Navodila za razstavljavce, ce le ta obstajajo,
 • zagotovi, da je gibanje delavcev omejeno le na prireditveni prostor ter na dovozne in dostopne poti,
 • v primeru nevarnosti nastanka požara to nevarnost odstrani oziroma nanjo opozori dežurnega gasilca ali reditelja in vse ostale prisotne ter pripravi vse potrebno za gašenje oziroma po potrebi začne gasiti,
 • je navzoča na prireditvenem prostoru ves čas montaže oziroma demontaže ter prireditve. V primeru svoje odsotnosti pa imenuje namestnika.
 • sodeluje z vodjem prireditve, izvajalcem tehničnih storitev prireditelja in odgovornimi osebami izvajalcev del,
 • izvaja nadzor nad izvajanjem predpisanih ukrepov in normativov za varno in zdravo delo in nad izvajanjem splošnih pogojev dela na GR,
 • zahteva, da vodja prireditve takoj ustavi svoje delo oz. delo izvajalca del, če njegovi delavci kršijo predpisane ukrepe in normative za varno in zdravo delo oziroma splošne pogoje dela na GR,
 • po vnaprejšnjem soglasju GR daje pisno soglasje z navedbo ukrepov za izvajanje posebno nevarnih del oziroma del, kjer se pojavlja nevarnost nastanka požara, oziroma za izvajanje del, ki presegajo okvire, določene z Navodili za razstavljavce, ki jih izda prireditelj,
 • sodeluje pri pregledu pred začetkom prireditve,
 • nadzira izvedbo, odpravi napake oziroma pomanjkljivosti, ugotovljene v času montaže, ob pregledu pred začetkom prireditve, lahko pa tudi med samo prireditvijo in v času demontaže.
 • po potrebi izdela program ukrepov za varno in zdravo delo.
 • prireditelj oziroma izvajalec del mora upoštevati pri delu tehnična navodila glede dopustne obremenitve tal v razstavnih dvoranah, višine in širine vstopnih poti, moči električnih priključkov, pritiska vode ipd.,
 • poseganje v električne, vodovodne, TT in druge inštalacije GR ni dovoljeno, Priključke izvede pooblaščena služba GR. Električne in druge inštalacije morajo biti izvedene v skladu s predpisi. GR ima pravico pregledati instalacije,
 • če izvajalec del ne izvrši inštalacij v skladu s predpisi ali tega kljub opozorilu ne stori, mu priklop ne bo izveden ali pa mu bo izklopljena prikljucna omarica,
 • prepovedana je uporaba grelnih teles, svetil ter razdelilcev, ki ne ustrezajo veljavnim standardom in tehničnim normativom. Prepovedana je uporaba kuhalnikov z nezaščitenimi vklopnimi gumbi,
 • uporaba iskrečega orodja, odprtega plamena, vnetljivih in drugih nevarnih snovi je prepovedana na celotnem območju GR-ja. Če se pojavi potreba po uporabi teh, je prireditelj ali izvajalec del dolžan vnaprej pridobiti od vodje 3 prireditve pisno dovoljenje ter organizirati požarno stražo. Izvajanje del brez dovoljenja in požarne straže ni dovoljeno,
 • prepovedano je poseganje v objekte GR (vrtanje, barvanje, obešanje elementov razstavnega paviljona in razstavnih predmetov ipd.),
 • prepovedana je uporaba lepilnih trakov, ki puščajo sledi. V primeru sledi lepilnih traku ima prireditelj pravico zaračunati dodatno čiščenje ostankov,
 • prepovedano je izvajanje mizarskih del v razstavnih dvoranah, v primeru da prireditelj izjemoma to dovoli, je potrebna hkratna uporaba primernih sesalcev,
 • vožnja dostavnih vozil in transportnih sredstev je omejena na transportne poti, hitrost pa ne sme presegati 10km/h na prostem, v zaprtih prostorih je prepovedan promet z dostavnimi in osebnimi vozili. Transportna sredstva morajo biti opremljena z opozorilnimi in zaščitnimi napravami,
 • dovoljena je le uporaba viličarja in dvižne ploščadi, ki se naroči pri Gospodarskem razstavišču,
 • višina razstavnega paviljona ne sme presegati 2,50 m v zaprtih prostorih ter 6 m na zunanjih površinah. V primeru, da želi razstavljavec postaviti dvo- ali večnadstropni paviljon, mora pred začetkom del pridobiti pisno dovoljenje vodje prireditve tako, da mu mora vnaprej predložiti projekt razstavnega paviljona in staticni izracun. Izvajanje del brez pisnega dovoljenja ni dovoljeno,
 • če je del prostora, ki je namenjen hoji, dvignjen, mora biti rob jasno označen,
 • na prireditveni prostoru ni dovoljeno skladiščiti embalaže, razen v za to posebno namenjenem prostoru oziroma njegovem delu,
 • prireditelj oziroma izvajalec razstavnega prostora je dolžan po prireditvi odstraniti ves aranžerski material ter vse ostanke konstrukcije (iverne plošče, plastični in kovinski ostanki, lepilni trak itd.), in sicer tako, da jih dostavi v za to namenjene zabojnike in ob tem v celoti upošteva pravila ločevanja odpadkov. V primeru neupoštevanja lahko organizator kršitelja sankcionira v enaki višini, kot to določajo predpisi za sankcije inšpekcijskih služb,
 • prireditelj oziroma izvajalec del mora zagotoviti, da so vsi dostopi do zasilnih izhodov (evakuacijske poti), zasilni izhodi, dostopi do hidrantov in gasilnih aparatov prosti, čisti in označeni. Po potrebi morata prireditelj in izvajalec del namestiti dodatne gasilne aparate ali druga gasilna sredstva.
 • v primeru nevarnosti nastanka požara mora prireditelj oziroma izvajalec to nevarnost odstraniti oziroma nanjo opozoriti dežurnega gasilca ali reditelja in vse ostale prisotne ter pripraviti vse potrebno za gašenje oziroma po potrebi z njim začeti. V takem primeru si GR pridržuje pravico do vstopa na prireditveni prostor, tudi v primeru odsotnosti prireditelja oziroma izvajalca del,
 • kajenje je prepovedano v vseh zaprtih prostorih GR. V primeru neupoštevanja lahko prireditelj kršitelja sankcionira v enaki višini, kot to določajo predpisi za sankcije inšpekcijskih služb,
 • vsaka kršitev določil splošnih pogojev dela na GR, še posebej kadar obstaja nevarnost za zdravje in življenje delavcev, za nastanek večje materialne škode ali požara, ima za posledico obvezno prekinitev dela, odklop električne energije oziroma poseg na stroške prireditelja oziroma izvajalca del,
 • prireditelj v celoti materialno in moralno odgovarja za škodo, ki jo povzroči GR-ju, njegovim delavcem ali tretji osebi on sam ali njegovi delavci.
 • GR ne odgovarja za poškodbe, izgube oziroma uničenje stvari prireditelja oziroma izvajalca del, njegovih delavcev oziroma tretjih oseb (obiskovalcev), nastale zaradi požara, viharja, toce, strele, loma, tatvine, izliva vode, pomanjkljivosti opreme oziroma postavitev ipd. ali katerega koli drugega vzroka,
 • za primere iz prejšnje alineje je prireditelj zavezan na svoje stroške skleniti ustrezna zavarovanja.
 • Prireditelj, njegov izvajalec oziroma razstavljavec so dolžni prostore, dvorišče GR zapustiti do dogovorjenega termina. Ce temu ni tako, lahko GR zaračuna pogodbeno kazen v višini 500 EUR ali dodatno uporabnino dvorane za obdobje dodatne uporabe v času nepravočasne demontaže. Prireditelj oziroma razstavljavec pooblaščata GR, da v primeru nepravočasne demontaže GR na stroške prireditelja/razstavljavca, takoj pristopi k demontaži. GR pri tem ne odgovarja za morebitno škodo na predmetih,opremi… prireditelja oziroma razstavljavca. GR lahko v primeru skladiščenja opreme, predmetov prireditelja oziroma razstavljavca le temu zaračuna stroške skladiščenja.
 • Pridržana pravica: V primeru neplačila predračuna ali računa ima GR pravico pridržati stvari razstavljavca/ prireditelja, ki se nahajajo na območju GR-ja in sicer za toliko časa, dokler plačilo ni izvršeno. V primeru zamude placila, daljšega od 30 dni, ima GR tudi pravico do prodaje tako zadržanih stvari. Navedeno velja tudi za stvari lasti podizvajalcev/ izvajalcev prireditelja/ razstavljavca, o cemer je pogodbeni partner GR (prireditelj oz razstavljavec) dolžan predhodno obvestiti svoje izvajalce/podizvajalce in pridobiti njihovo soglasje.

Gospodarsko razstavišče d.o.o.
Direktor
Mag. Iztok Bricl

Veljavnost julij 2011