Gradbeni inštitut ZRMK - Sejem Dom
SI
Show menu

Gradbeni inštitut ZRMK

Svetovanja in predavanja

Neodvisna in brezplačna svetovanja

Preddverje dvorane Kupola

Vse zainteresirane za svetovanje prosimo, da s seboj prinesejo fotografije ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi, skice idr.).

5. 3.–10. 3., 11.00–13.00
5. 3.–10. 3., 16.00–18.00
Arhitekt svetuje
Nasveti arhitekta vam bodo v pomoč pri izbiri najustreznejše lokacije, razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve, sodobnih likovnih in tehničnih načelih projektiranja. Na osnovi prejetih informacij vam bodo podali strokovno mnenje tako v oblikovalskem, arhitekturnem, tehničnem kot tudi v finančnem smislu.

5. 3.–10. 3., 11.00–13.00
5. 3., 7. 3., 9. 3., 10. 3., 15.00–17.00
Trajnostna gradnja hiše iz opeke za zdravo in udobno bivanje
V zadnjih desetletjih imamo pri nas kar veliko izkušenj z gradnjo montažnih hiš v pasivnem in skoraj nič-energijskem standardu, manj pa smo seznanjeni o gradnji klasično zidane hiše v sodobnih standardih. Nekateri so celo prepričani, da pasivna gradnja iz opeke ni možna. Na svetovanju vam bodo strokovnjaki predstavili oba sistema gradnje, njihove prednosti in pomanjkljivosti in tudi stroškovni vidik gradnje.

5. 3.–9. 3., 15.00–17.00
6. 3.–9. 3., 10.00–12.00
Statik svetuje
Pri prenovah hiš ali stanovanj se večkrat srečamo z dilemo, ali se lahko ruši nosilni ali vezni zid ali lahko izvedemo preboj, kje in kako zgraditi nov dimnik in ali zamenjati leseni strop z armirano betonskim ali montažnim. Problematične so lahko tudi manjše ali večje razpoke na hišah. Nasveti statika vam bodo v pomoč pri vseh dilemah, svetovali vam bodo tudi glede potresne varnosti in smiselnosti utrditve starih zidov.

5. 3.–8. 3., 15.00–17.00
6. 3.–9. 3., 11.00–13.00
Pomen prezračevanja bivalnih in delovnih prostorov na zdravje in počutje ljudi
Po novem bomo morali graditi in prenavljati v skoraj nič-energijskem standardu. To pa pomeni, da bodo morale biti stavbe po novem čim bolj energijsko učinkovite. Uporabljati bomo morali v čim večji meri obnovljive vire energije.

Čeprav v novejših stavbah običajno nimamo težav s prezračevanjem, saj morajo biti načrtovane in izvedene tako, da ustezajo tehničnim predpisom, se še vedno srečujemo z nepremišljenimi rešitvami prezračevanja prostorov. Veliko več težav pa se pojavlja pri prenovah hiš in stanovanj, saj sodobna okna zelo dobro tesnijo. Posledica nezadostnega prezračevanja sta slab zrak in povišana vlaga, ki kondenzira na hladnih površinah (razvoj plesni).

Na svetovanju bomo spregovorili o tem, koliko svežega zraka potrebujemo za dobro počutje in zbrano delo v prostorih, kateri način prezračevanja je učinkovitejši – skozi okno ali prek rekuperatorjev. katere predpise moramo upoštevati, ko gradimo ali prenavljamo.

5. 3.–8. 3., 15.00–17.00
6. 3.–9. 3., 10.00–12.00
Kako do gradbenega dovoljenja po novi prostorsko gradbeni zakonodaji 
Pridobitev gradbenega dovoljenja je za večino investitorjev najtežji del celotnega projekta, saj so po njihovem mnenju postopki predolgi, prekomplicirani in zakonodaja neživljenjska.

Letos junija bomo morali upoštevati novo prostorsko gradbeno zakonodajo. Kakšne spremembe nas čakajo pri pridobitvi gradbenega dovoljenja po novem? Bo z novo zakonodajo postopek enostavnejši, preglednejši in cenejši? Kdo so po novem udeleženci v postopku, katera mnenja (soglasja) bomo potrebovali in kakšne novosti in spremembe nas čakajo? Zainteresiranim bodo na voljo tudi praktični nasveti – na kaj moramo biti pozorni pri nakupu parcele, kako preveriti primernost lokacije, kateri posegi so možni na dani lokaciji, pomen postavitve hiše na parcelo in njena orientacija, ali je zazidljivost parcele res pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja ter na vrsto drugih vprašanj.

6. 3.–9. 3., 11.00–13.00
Temeljenje hiš, geomehanske preiskave tal in zaščita pred plazenjem tal
Na svetovanje vabimo vse, ki se zanimate za najprimernejši način temeljenja (pri novogradnji ali pri posedanju hiše) ter kdaj in katere preiskave je smiselno izvesti, preden pričnemo načrtovati hišo. Vabljeni tudi tisti, ki opažate posedanja (plazenje) na terenu v okolici hiše, in tisti, ki načrtujete prenovo, pa ne veste, kje potekajo inštalacije v hiši ali na dvorišču.

6. 3.–8. 3., 15.00–17.00
Raba energije v stavbah: s čim se splača ogrevati
Kako načrtovati ogrevanje, hlajenje in prezračevanje hiš
Nasvet o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije v stavbah vam bo v pomoč, kako svoja finančna sredstva učinkovito in dolgoročno ustrezno uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav. Zainteresiranim nudimo strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o energetski sanaciji stavb ali energetski zasnovi novogradenj, toplotni zaščiti zunanjega ovoja stavb, izbiri ustreznih oken, zasteklitve ter ostalega stavbnega pohištva, izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav, regulaciji ogrevalnih naprav, izbiri sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, uporabi obnovljivih virov energije pri oskrbi stavbe z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, zmanjšanju porabe goriva, vodenju energetskega knjigovodstva, pripravi tople sanitarne vode ter možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov.

6. 3.–8. 3., 15.00–19.00
Gradbeno svetovanje
Svetovanje je namenjeno vsem, ki potrebujejo konkretni nasvet s podrobnimi rešitvami glede izbire in izvedbe hidroizolacije in toplotne izolacije temeljev, sten, teras, balkonov in streh. Pridobiti bo možno nasvet glede načrtovanja pri novogradnji in prenovi, npr. izvedbi cokla, ograje, zaključkov, prebojev, odpravi toplotnih in zvočnih mostov.

5. 3.–7. 3., 15.00–19.00
Primeri vključevanja v mednarodne RR projekte: H2020 GELCLAD, ERASMUS + GREB, COSME Cyber secure light, LIFE – HEATLAND
Svetovanje je namenjeno podjetjem in ustanovam, ki bi se vključili v mednarodne razvojno raziskovalne projekte. Zainteresirani pridobijo v sklopu projekta dragoceno znanje in izkušnje pri implementaciji dobrih praks v domače okolje. Prikazani bodo primeri štirih mednarodnih projektov, rezultati in izsledki ter predviden potek del.

Neodvisna in brezplačna strokovna predavanja

Preddverje dvorane Kupola

5. 3.,8. 3., ob 15. uri
Vlaga in plesen v bivalnem okolju
Za prekomerno vlago in pojav plesni v bivalnih prostorih je lahko več razlogov. Lahko so npr. krivi toplotni mostovi, bistveno izboljšano tesnjenje sodobnih oken, lahko pa tudi neustrezne bivalne navade uporabnikov. Zelo pomembna sta tudi medsebojni vpliv temperature in vsebnosti vlage v zraku ter način zračenja in ogrevanja prostorov. Na predavanjih se bo mogoče seznaniti z mikroklimatskimi parametri, kakšne so posledice prenizke temperature v prostorih ter kakšna je razlika med relativno in absolutno vlažnostjo zraka. Izvedeti bo mogoče, zakaj je treba zmanjšati absolutno vlažnost zraka, če se zniža temperatura v prostoru, kateri pogoji so potrebni za nastanek plesni in kako jo odpraviti, kakšna mora biti kakovost zraka v bivalnih prostorih in kako to doseči.

5. 3., 8. 3., ob 15. 20 uri
Alge na fasadah
Posledice neustrezne izbire in vgradnje izolacijskih materialov in sistemov so lahko estetskega in funkcionalnega značaja. Pri tem imamo v mislih razpoke zaključnega sloja, mehurjenje, odstopanje fasade od podlage, zamakanje, toplotni mostovi, kondenzacija in plesen na notranjih površinah zunanjih sten in podobno. Vse to po nepotrebnem zvišuje vzdrževalne in obratovalne stroške. Posebna vrsta težav, povezanih s sodobnimi toplotno zaščitnimi fasadami, pa so biogene poškodbe, pri katerih se pojavijo plesen in alge na zaključnem fasadnem sloju. Opisani bodo vzroki za naštete težave in možnosti za njihovo preprečevanje. Pojasnili bomo, ali je za razrast alg na fasadah kriv izvajalec, proizvajalec zaključnih slojev, ali pa je razlog kje drugje.

5. 3., 8. 3., ob 15. 20 uri
Kakovost zraka v bivalnih prostorih
Veliko se ukvarjamo z zunanjim zrakom in pripravljamo načrte in strategije za nadzor in izboljšanje njegove kakovosti. Hkrati pa v povprečju preživimo celo do 85 odstotkov časa v notranjih prostorih, torej je notranji zrak tisti, ki bi nas moral še bolj skrbeti. Seveda so značilnosti notranjega zraka v določeni meri povezane z značilnostmi zunanjega, a velik del vseeno izvira iz materialov gradbenih konstrukcij in notranje opreme ter načina bivanja in dela v prostorih. Evropska komisija je že leta 2003 opozorila na rezultate raziskav, da ima 20 odstotkov Evropejcev astmo in alergijske bolezni zaradi snovi v notranjem zraku. Slaba kakovost notranjega zraka pomembno vpliva med drugim na splošno počutje v prostoru, zmanjšanje koncentracije, nižanje učne sposobnosti in delovne storilnosti ter povečanje števila različnih obolenj. Pri načrtovanju in uporabi stavb moramo tem dejstvom posvetiti več pozornosti.

5. 3., 8. 3., ob 16. uri
Kako celovito prenoviti stavbe kulturne dediščine 
Ideja o energetski prenovi konkretne stavbe kulturne dediščine se lahko pojavi v različnih kontekstih, kot so npr. vzdrževalna dela, statična in protipotresna sanacija, sprememba namembnosti in uporabe stavbe, ekonomska optimizacija, celovita sanacija po izrednih dogodkih, kot je npr. poplava, ali pa koriščenje javnih virov sofinanciranja projektov prenove.
Kako se lotiti energetske prenove stavb, ki so varovane s predpisi o varstvu kulturne dediščine, in jih pri tem obravnavati ne samo kot samostojen objekt, ampak v okviru danosti in posebnosti okolja, v katerega so umeščene. To na primer pomeni, da je treba načrte energetske prenove uskladiti z morebitnimi načrti za prenovo ali širitev lokalne energetske infrastrukture in izgradnjo pametnih omrežij, pri ukrepih, ki se nanašajo na energente, pa upoštevati vsebino lokalnega energetskega koncepta.

5. 3., 6. 3., 8. 3., 9. 3. ob 16.30 uri
Celovita prenova večstanovanjske stavbe
Predstavljene bodo rešitve najpogostejših težav, s katerimi se soočajo lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah. Pomanjkljivosti na stavbi in šibke točke na njenem ovoju odkrivamo
s preskušenimi metodami (ogled, test zrakotesnosti, termografski pregled, mikroklimatski parametri, statična presoja nosilne konstrukcije). Smiselna je priprava projekta energetske prenove stavbe (PEP) ter tudi projekta za utrditev nosilnega sistema in sanacijo kapilarnega vleka. PEP vključuje vse potrebne korake do zaključka optimalne (stroškovno in kakovostno) celovite prenove stavbe. Na novo se preračuna korekturne faktorje za delitev stroškov in izdela energetsko izkaznico stavbe. S premišljeno vodeno prenove se izboljšajo bivalni pogoji v stanovanjih, zmanjša raba energije za ogrevanje in hlajenje, stavba je potresno varnejša in arhitekturno privlačnejša.

Prikazan bo tudi primer energetske prenove na konkretni večstanovanjski hiši, od načrtovanja, izračunov, izbire rešitev, izvajalcev do kontrole kakovosti in končne izvedbe.

6. 3. ob 11. in 16. uri, 8. 3. ob 11. uri , 9. 3. in 10. 3. ob 11.45 uri, 9. 3. ob 16. uri, 10. 3. ob 15.30 uri
Trajnostna gradnja hiše iz opeke – pasivni ali skoraj nič-energijski standard za zdravo bivanje
Preden pristopimo h gradnji ali prenovi, investitorji pridobivajo različne informacije, ki pa so lahko le komercialno usmerjene. Je mogoča gradnja ali prenova trajnostne hiše iz opeke? Zakaj moramo najprej pridobiti kakovostno projektno dokumentacijo z vsemi rešenimi detajli?
Katere pasti nas čakajo pri načrtovanju in izvedbi in zakaj je prvi pogoj za uspešno izvedbo izbira usposobljenega strokovnega kadra, kot so projektant, nadzorni inženir in renomirani izvajalci z izkušnjami in dodatnimi znanji?
Predstavljena bo gradnja hiš iz opeke v pasivnem in skoraj nič-energijskem standardu. Kako se lotiti same zasnove opečne hiše in kako novogradnjo optimizirati? Kakšno opeko izbrati, vezivno sredstvo in ostale elemente? Prikazani bodo postopki in značilnosti gradnje z opeko ter sistemsko razviti gradbeni elementi, ki preprečujejo toplotne in zvočne mostove. Predstavljena bo še vgradnja instalacijskih vodov in pametni sistemi upravljanja (IKC) ter trajnostna raba energentov – ogrevanje, hlajenje in prezračevanje. Na koncu bodo predstavljeni tudi primeri konkretnih novogradenj.

6. 3., 8. 3., ob 11.45 uri
Utrditev konstrukcije in preprečitev kapilarnega vlaženja
Poškodbe na stavbah ob naravnih nesrečah - potresi, poplave in neurja
Pri odločitvi za celovito prenovo stavb, predvsem starejših in tudi spomeniško zaščitenih stavb, je najpomembnejši pravilen pristop k načrtovanju, izvedbi in dosledni kontroli kakovosti.
Statična in protipotresna utrditev ter sanacija kapilarnega vlaženja nosilnega sistema so glavni poudarki predavanja. Prikazane bodo glavne pomanjkljivosti, ki se jih ugotavlja pri predhodnih preiskavah, ter nujni ukrepi, ki se načrtujejo v sklopu celovite prenove.
Ob naravnih nesrečah – poplave, potresi in neurja – nastanejo na stavbah tipične poškodbe, ki bodo podrobneje predstavljene. Kateri so prvi ukrepi, ki jih morajo lastniki opraviti sami, kakšen mora biti pravilen pristop za sanacijo samih konstrukcijskih elementov ter kaj je treba zagotoviti, da se vzpostavi ponovno normalno bivalno okolje.

6. 3.–10. 3. ob 12.30 uri, 5. 3. in 10. 3. ob 16. uri
Interreg MED, LOCAL4GREEN
Lokalne politike za zeleno energijo je slogan projekta LOCAL4GREEN iz programa Interreg MED (https://local4green.interreg-med.eu/ ali https://www.facebook.com/local4green/) s specifičnim ciljem povečanja izrabe lokalnih obnovljivih virov energije. Dejavnosti projektnih partnerjev iz devetih evropskih držav sredozemskega območja so usmerjene predvsem v pomoč lokalnim skupnostim pri opredelitvi in izvedbi inovativnih zelenih lokalnih fiskalnih politik z namenom spodbujanja rabe obnovljivih virov energije tako v javnem kot zasebnem sektorju. Poudarek je na ustrezni zasnovi in vsebini akcijskih načrtov za trajnostno energijo (Sustainable Energy Action Plan; SEAP), ki jih izdelujejo občine podpisnice Konvencije županov (Covenant of Mayors).

6. 3.–10. 3. ob 12.45 uri, 5. 3. in 10. 3. ob 16.25 uri
H2020, CoNZEBs
Cilj projekta H2020 CoNZEBs (2017-2020) je zniževanje investicijskih stroškov skoraj nič-energijskih (večstanovanjskih) stavb (sNES). V projektu bomo opredelili cenovno ugodnejše kombinacije tehnologij za sNES, da bi tako lahko premostili stroškovno vrzel med minimalnimi zahtevami v predpisih in želenimi sNES stavbami. Projekt CoNZEBs želi tudi preučiti odnos sedanjih in bodočih uporabnikov do bivanja v skoraj nič-energijskih stavbah ter nasloviti nekatere pogoste stereotipne predstave ljudi glede uporabe novih sNES tehnologij v bivalnem okolju. https://www.conzebs.eu/

6. 3.–10. 3. ob 13. uri, 5. 3. in 10. 3. ob 16.50 uri
LIFE, Podnebna pot 2050
Projekt LIFE Podnebna pot 2050 je namenjen spremljanju napredka in načrtovanju podnebnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na področjih stavb, prometa, industrije, kmetijstva, gozdarstva in odpadkov. Projekt gradi na razvoju in dopolnitvi obstoječega sistema za pripravo projekcij in spremljanju izvajanja ukrepov. Več na https://www.podnebnapot2050.si/.

6. 3.–10. 3. in 10. 3. ob 13.10 uri, 5. 3. in 10. 3. ob 17. uri
LIFE, IP C4C
Uvajanje kazalnikov trajnostne gradnje in sistem nacionalnega vrednotenja oz. ocenjevanja stavb sta le dve nalogi, ki potekata v okviru projekta LIFE – IP C4C. Prvi koraki so bili že izvedeni, na nacionalni ravni uvajamo kazalnike trajnostne gradnje. Vzpostavlja se LIFE IP platforma za vpis proizvodov z okoljsko deklaracijo v okviru projekta LIFE – IP C4C, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor, na ravni EU so na voljo Level(s) – skupni EU okvir ključnih kazalnikov trajnostne gradnje za poslovne in stanovanjske stavbe.

6. 3.–10. 3. ob 13.20 uri, 5. 3. in 10. 3. ob 17.10 uri
H2020, HAPPEN
Mednarodni projekt H2020 HAPPEN je namenjen razvoju in širjenju pristopa h globoki oziroma celoviti prenovi stanovanjskih stavb, posebej prilagojenih za države na območju Sredozemlja. Organizacijske in tehnične rešitve ter oblike financiranja bodo uporabljene tudi na pilotnih primerih, informacije z rezultati pa bodo dostopne prek digitalne platforme.

6. 3. ob 15. uri
Trendi na področju trajnostnega ogrevanja stavb
Oskrba s toploto predstavlja pomembne okoljske in stroškovne dejavnike gospodinjstev. Tako vpliv na okolje, kot stroške za ogrevanje lahko gospodinjstva občutno zmanjšajo z istim ukrepom – ustrezno in preudarno izbiro vira/sistema za ogrevanje z visoko stopnjo rabe obnovljivih virov energije (OVE).

6. 3. ob 15.20 uri
Toplotne črpalke in obnovljivi viri energije
V Sloveniji lesna biomasa in toplotne črpalke predstavljajo največji potencial za trajnostno ogrevanje stavb. Lesna biomasa je poceni, jo je pa potrebno uporabljati pravilno, ustrezne vlažnosti in v primernih kotlih. Hkrati se je dobro zavedati, da so lokalne emisije (CxHx, CO, trdi delci) lahko višje celo od emisij pri rabi fosilnih goriv. Toplotne črpalke so nekoliko dražji, vendar udobnejši in še vedno bistveno cenejši vir toplote od kurilnega olja in zemeljskega plina. Uporabljajo prek 80 odstotkov OVE pri svojem delovanju, primerne so za (skoraj) vse stavbe in predstavljajo okolju in denarnici prijazen način ogrevanja. 

6. 3. ob 15.40 uri
Poceni in do okolja prijazno ogrevanje
Kako svoja finančna sredstva učinkovito in dolgoročno ustrezno uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav. Na voljo bodo informacije glede izbire ogrevalnega sistema, ogrevalnih naprav, sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, o regulaciji ogrevalnih naprav, obnovljivih virih energije pri oskrbi z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, zmanjšanju porabe goriva, vodenju energetskega knjigovodstva, pripravi tople sanitarne vode ter možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov.

7. 3. ob 11. uri
Primeri vključevanja v mednarodne RR projekte – COSME – Cyber secure light,
H2020 GELCLAD, LIFE HEATLAND, ERASMUS + GREB
Z mednarodnim razvojem rešitev, ki upoštevajo načela krožne ekonomije, si lahko podjetja odprejo poslovne priložnosti doma in v tujini. Predstavljene bodo možnosti in aktivnosti, ki jih odpira Slovenski gradbeni grozd in drugi povezani sektorji.
Cilj projekta GELCLAD je razviti nov, cenovno ugoden in učinkovit sistem pametnih in ekoloških fasadnih panelov, ki bodo imeli odlično toplotno izolativnost z integracijo aerogelne nano-izolacije ter zunanjega dela iz okolju prijaznega lesno polimernega kompozita. Glavni učinek novega izolacijskega panela bo za 20 odstotkov zmanjšana vgrajena energija v primerjavi s tradicionalnimi paneli.
Cilj projekta ERASMUS + GREB je posodobitev učnih načrtov prve in druge stopnje študija (BA in MA) na področju High-Tech zelenih stavb in pametnih mest v Ruski federaciji, Mongoliji in Uzbekistanu, za potrebe trajnostnega razvoja v globalnem svetu. 

7. 3. ob 15. uri
Naravna osvetlitev bivalnih in delovnih prostorov
Ustrezna osončenost in osvetljenost prostorov sta ključna elementa za zagotovitev primerne ravni svetlobnega ugodja v delovnem in bivalnem okolju. Z analizami ugotovimo, kakšna je dnevna osvetljenost in osončenost posameznega prostora, izberemo najprimernejša senčila ali ukrepe za izboljšanje svetlobnega ugodja v prostorih in določitev najprimernejšega položaja za posamezno delovno mesto. Naravno osvetljenost preverjamo s količinskega, časovnega in kakovostnega gledišča.

7. 3. ob 15.30 uri
Kaj vpliva na zdrave bivalne razmere pri prenovah stavb
Pri prenovah stavb (pa tudi novogradnjah) se premalo pozornosti namenja zdravemu bivalnemu okolju. Sem pa ne sodi le ustrezen način ogrevanja in prezračevanja bivalnih prostorov, uporaba do okolja in zdravja ljudi prijazne materiale in opreme ter sodoben dizajn interierja.
Skrb za zdravje stanovalcev se prične že v fazi načrtovanja s premišljenimi, izvedljivimi in finančno vzdržnimi ukrepi. Podrobno je treba analizirati tehnične in tehnološke rešitve ter posledice, ki jih načrtovani ukrepi prinašajo na dolgi rok.
Premalo se zavedamo pomena oskrbe z zdravo pitno vodo, kakovostjo zraka, hrupom v zunanjem okolju, zadostno osvetljenostjo prostorov, preprečitvijo prepiha v prostorih, zagotovitvijo ustreznih pogledov oz. vedut in drugih vidikov trajnostne gradnje.

9. 3. ob 15.30 uri
Merila za trajnostno gradnjo in primer trajnostnega vrednotenja stavbe
Funkcionalnost stavbe, njeno okoljsko prijaznost in stroškovno učinkovitost najbolj pregledno predstavimo s kazalniki trajnostne gradnje. Poznamo uveljavljene tuje metode certificiranja trajnostne gradnje, na tem področju se razvijajo ISO in EN standardi. Evropski raziskovalci preučujejo različne metode in iščejo primeren enoten pristop, seveda pa se po drugi strani razvijajo tudi povsem praktične rešitve, primerne za javne in zasebne naročnike gradenj trajnostnih stavb.

9. 3. in 19. 3. ob 11. in 15. uri
Kako izbrati okna in vrata
Kako vgraditi okna oz. kakšna je vgradnja oken v skladu s »smernico RAL« in merili okoljskega certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu, ZKG
Izbira oken ni lahka naloga, saj se v poplavi najrazličnejših ponudb že strokovnjaki težko odločajo, katere tehnične rešitve in kateri izdelek je najustreznejša izbira. Kakšne lastnosti mora imeti okno, so to le tehnične ali tudi okoljske? Je energetska učinkovitost res edino merilo? Katera dokazila moramo zahtevati?
Sodobna vgradnja, bolj poznana kot vgradnja, skladna s smernico RAL ali certifikatom Znaka kakovosti v graditeljstvu, postaja standard tudi v Sloveniji. Pri taki vgradnji je treba poskrbeti že v fazi načrtovanja za primerno velikost odprtine, mehansko pritrditev in tesnjenje rege med okvirjem in konstrukcijo. V poplavi tesnilnih materialov je priporočljivo izbrati sistem tesnjenja in ne posameznih komponent. Eden izmed certifikatov, ki označuje najboljše izdelke in storitve v Sloveniji, je Znak kakovosti v graditeljstvu.

Novice

27.03.2023

61. Sejem Dom uspešno za nami

Vse za gradnjo in prenovo je od 22. do 26. marca na največji sejemski prireditvi...
Preberi več >>
09.03.2023

61. Sejem Dom

Od 22. do 26. marca 2023 bo na Gospodarskem razstavišču potekal največji sejem...
Preberi več >>
04.11.2022

Izbira kvalitetnega parketa je zelo pomembna!

Ko izbiramo vrsto parketa, moramo razmisliti o nekaj ključnih dejavnikih...
Preberi več >>
Arhiv novic »