Program svetovanj GI ZRMK - Sejem Dom
SI
Show menu

Program svetovanj GI ZRMK

TOREK, 7. 3. 2017

10.00–11.00

Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine 

/MzI RS, MK RS, ZVKDS, UIRS, GI ZRMK/

Predstavljena bodo pravila varstva nepremične kulturne dediščine, konservatorski pogled na celovito prenovo stavb, nacionalne strateške usmeritve za prenovo stavb in primeri iz prakse. Opisani bodo načrti za boljšo dostopnost virov financiranja prenove stavb kulturne dediščine in problematika statične in potresne odpornosti kot enega ključnih elementov presoje dejanskega stanja. Posebna pozornost bo posvečena smernicam za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine in prikazu praktičnega primera njihove uporabe.


11.00–11.45

Skoraj nič-energijske hiše in energijska optimizacija pri gradnji skoraj nič-energijskih hiš  

/GI ZRMK/

Pasivne in skoraj nič-energijske hiše predstavljajo bodoči standard gradnje. Pomembni vidiki so še vpliv gradnje na okolje, zdravje in počutje stanovalcev ter ogljični odtis. Za uspešno izvedeni projekt so pomembni: integralno načrtovanje, zagotavljanje zrakotesnost, kontrola kakovosti, načini in viri prezračevanja in ogrevanja, e-mobilnost, zbiranju deževnice, monitoring in ostalih parametri. 

Optimizacija stavb je ključni dejavnik  za uspešno izvedeni projekt že v fazi načrtovanja skoraj nič-energijske hiše tako v energetskem kot tudi v tehničnem in finančnem smislu. Kateri koraki so potrebni, katere odločitve je treba sprejeti, kako zaključiti finančno konstrukcijo ter se spopasti z zbiranjem ponudb, potrebnih dovoljenj in kontrolo kakovosti.

Predstavljena bo tudi gradnja z opeko, saj je zmotno mišljenje, da se lahko gradi pasivne ali skoraj nič-energijske hiše le iz lesa. Kako jih gradimo, na katere detajle je treba biti pozoren pri načrtovanju in gradnji. Predstavitev bo prikazovala veliko primerov dobre gradbene prakse.


11.45–12.30

Praktični primer energetske prenove večstanovanjske stavbe 

/GI ZRMK/

Na praktičnemu primeru bodo prikazani koraki, ki vodijo do kakovostne in ekonomsko upravičene prenove večstanovanjske hiše ob Dunajski cesti v Ljubljani. Za celovito energetsko prenovo je bil izdelan projekt energetske prenove (PEP) z več rešitvami, izvedena optimizacija, pridobljeni kulturno varstveni pogoji in soglasje za izvedbo s strani ZVKD, izbira izvajalca, in kontrola kakovosti izvedbe del.


12.30–13.00

Obnovljivi viri energije – Energetska izraba lesa in odpadkov – S čim se splača ogrevati

/GI ZRMK/

Trajnostno naravnana družba je neločljivo povezana z lokalno izrabo obnovljivi virov energije. V Sloveniji lesna biomasa (tudi odpadki) in toplotne črpalke predstavljajo največji potencial za povečanje rabe OVE in s tem trajnostno ogrevanje stavb. Naraščajoče cene energije in energentov so predvsem v gospodinjstvih ključni razlog za iskanje stroškovno najučinkovitejše rešitve. 

Zamenjava ELKO, najpogostejšega fosilnega energenta, z zemeljskim plinom, ima v tem trenutku predvsem ekonomske prednosti, ne izpolnjuje pa trajnostnih in strateških kriterijev.  

Individualni kotli na različne oblike lesne biomase so trenutno stroškovno učinkovit način ogrevanja, vendar je treba upoštevati emisije trdih delcev. 

Toplotne črpalke so primerne za (skoraj) vse stavbe, uporabljajo visok delež OVE pri svojem delovanju in so okoljsko sprejemljiv in ekonomsko učinkovit način ogrevanja s (potencialno) pozitivnimi družbenimi multiplikativnimi učinki. 

Predstavljene bodo sodobne tehnologije za transformacijo lesne biomase v energijo, ki odpirajo nove možnosti ne samo pri pretvorbi v toplotno, ampak tudi v električno energijo, pogonska goriva in produkte zelene kemije oz. bioekonomije. S pretvorbo odpadkov v energijo rešujemo dva problema hkrati. Zmanjšujemo količino odpadkov in proizvajamo energijo iz obnovljivega vira. Odpadki, pri katerih ni smotrno recikliranje in vsebujejo ogljikovodike, so primerni za pretvorbo v energijo ali energent. Predstavljeni bodo sodobni sistemi za pretvorbo odpadkov v toploto, električno energijo in sintetična pogonska goriva s procesi fermentacije, uplinjanja in depolimerizacije. Nekatera so že komercialno dostopna, nekatera pa tik pred tem, da pomembno prispevajo k reševanju zagat trajnostnega razvoja. Tudi v Sloveniji, kjer zaradi tega, ker ne sledimo sicer hitro razvijajočim se tehnologijam na tem področju. 


11.00 –13.00

Arhitekt svetuje pri načrtovanju, gradnji in prenovi klasično zidane ali montažne hiše ter pridobitvi dovoljenj za gradnjo

/ZAPS /   /GI ZRMK /  

Razmišljate o načrtovanju,  gradnji ali prenovi hiše ali stanovanja? Nasveti arhitekta z dolgoletnimi izkušnjami vam bodo v pomoč pri izbiri najustreznejše lokacije, razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve, sodobnih likovnih in tehničnih načelih projektiranja. Na  osnovi prejetih informacij vam bodo  podali strokovno mnenje tako v oblikovalskem, arhitekturnem, tehničnem kot tudi v finančnem smislu. 

Možno pa bo pridobiti koristne nasvete v zvezi s pridobitvijo upravnih dovoljenj za gradnjo. Je lokacija primerna, kaj lahko zgradim na želeni lokaciji, kakšen je postopek, katera soglasja je treba pridobiti, katerim tehničnim predpisom je treba slediti in še vrsta drugih vprašanj.


Geomehanske preiskave tal, načini temeljenje, georadar – lociranje hišnih inštalacij in podzemnih vodov

/GI ZRMK /                                                              

Na svetovanje vabljeni vsi, ki se zanimate za najprimernejši način temeljenja pri novogradnji ali pa pri posedanju hiše ter kdaj in katere preiskave je smiselno izvesti, preden pričnemo načrtovati hišo. Vabljeni tudi tisti, ki opažate posedanja na terenu v okolici hiše, in tisti, ki načrtujete prenovo, pa ne veste, kje potekajo inštalacije v hiši ali na dvorišču.

Vse zainteresirane prosimo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).

13.00–13.30

Načini temeljenja stavb

/Mag. Dušanka Brožič, Andrej Šabec/ /GI ZRMK/ 

Temelji so tisti del konstrukcije, ki prenaša obtežbo stavbe na temeljna tla. Njihova dimenzija in tip sta odvisni od zgornje konstrukcije, v še večji meri pa od razmer v temeljnih tleh. Kljub temu, da je danes v porastu montažna gradnja in so lažje od klasično grajene, to še ne pomeni, da so temelji zanemarljiv del konstrukcije. Predstavljena bodo priporočila, kaj vse je treba upoštevati pri izvedbi temeljenja stanovanjskih stavb.

13.30–14.15

Preventivni ukrepi pri plazovih

/Jurij Skok, Mag. Katarina Žibert/ /GI ZRMK/

Katere so preventivne dejavnosti, ki jih morajo redno izvajati lastniki zemljišč. To so izvedba ter vzdrževanje drenaž in odtokov, jaškov in jarkov, po obilnejših deževjih detajlni pregledi terena –  pozornost je treba posvetiti razpokam, zdrsom, zastajanju vode, porajanju izvirov, nadomeščanje vegetacije pri strmejših terenih. 

Predstavljeni bodo tudi prvi ukrepi, ki jih lahko lastniki izvedejo sami ob ugotovitvi pojava nestabilnosti pobočja. Med te ukrepe spadajo: prekritje z neprepustno folijo, izvedba globokih drenaž za preprečitev dotoka vod. Vedno pa velja, da je treba nemudoma vsako splazitev prijaviti lokalnim oblastem. Pri obsežnejših plazenjih je treba nemudoma vključiti geologa ali geomehanika.

13.00–13.30

Odvodnjavanje meteornih in površinskih vod: na kaj je treba biti pozoren pri asfaltiranju ali betoniranju dovoznih poti in dvorišč

Izbira tiskanega beton, opečnih oz. betonskih tlakovcev / plošč ali asfalta

/Simon Žiberna, Dr. Primož Pavšič, Igor Birk, Goran Despotovič/ /GI ZRMK/

Predstavljen bo pomen ustrezne zasnove in izvedbe odvodnjavanja. Kakšna je vloga geologa in kakšna geomehanika? S katerimi težavami se spopadamo, ko pride do zastajanja vode za objekti. Pojasnjeni bodo tudi najpogostejši primeri sanacij ter kakšne so posledice neustreznega odvodnjavanja na zalednih in povoznih površinah. Prikazani bodo primeri izvedbe drenaž, drenažnih reber, jarkov, ponikovalnic.

Prevečkrat se srečujemo s slabo izvedenimi deli tako pri gradnji stavb in zunanjih površin okoli hiše. Kako pripraviti dober projekt in kako se izogniti »cenovno ugodnim«, vendar zato dostikrat dolgoročno predragim odločitvam; kako v okviru izvedbe del (zemeljskih, asfalterskih, betonerskih) preprečiti vzroke za nastanek predčasnih poškodb in primeri težav, ki se oz. se lahko pojavljajo po končanih delih in kaj sploh lahko še storimo, ko gre kaj narobe.


15.00–15.30

Vlaga in plesen v bivalnem okolju

/Mag. Miha Tomšič/ /GI ZRMK/

Za prekomerno vlago in pojav plesni v bivalnih prostorih je lahko več razlogov. Lahko so npr. krivi toplotni mostovi, lahko bistveno izboljšano tesnjenje sodobnih oken, lahko pa tudi neustrezne bivalne navade uporabnikov. Zelo pomembna sta tudi medsebojni vpliv temperature in vsebnosti vlage v zraku ter način zračenja in ogrevanja prostorov. Na predavanjih se bo mogoče seznaniti z mikroklimatskimi parametri, kakšne so posledice prenizke temperature v prostorih ter kakšna je razlika med relativno in absolutno vlažnostjo zraka. Izvedeti bo mogoče, zakaj je treba zmanjšati absolutno vlažnost zraka, če se zniža temperatura v prostoru, kateri pogoji so potrebni za nastanek plesni in kako jo odpraviti, kakšna mora biti kakovost zraka v bivalnih prostorih in kako to doseči.

15.30–16.00

Alge na fasadah

/Mag. Miha Tomšič/ /GI ZRMK/

Čeprav se zdi pravilna izvedba toplotne zaščite stavbe enostavna zadeva, je to strokovno zahtevno opravilo. Posledice neustrezne izbire in vgradnje izolacijskih materialov in sistemov so lahko estetskega in funkcionalnega značaja – razpoke zaključnega sloja, mehurjenje, odstopanje fasade od podlage, zamakanje, toplotni mostovi, kondenzacija in plesen na notranjih površinah zunanjih sten in podobno, kar po nepotrebnem zvišuje vzdrževalne in obratovalne stroške. Posebna vrsta težav, povezanih s sodobnimi toplotno zaščitnimi fasadami, pa so biogene poškodbe – pojav plesni in alg na zaključnem fasadnem sloju. Opisani bodo vzroki za naštete težave in možnosti njihovega preprečevanja. Odgovorjeno bo na vprašanje, ali je za razrast alg na fasadah kriv izvajalec, proizvajalec zaključnih slojev, ali pa je razlog kje drugje.


16.00–16.30

Predinvesticijsko optimiranje projektov za gradnjo in prenovo stavb s pomočjo sodobnih metod numeričnega modeliranja

/Dr. Miha Praznik, Gašper Stegnar/ /GI ZRMK/

Investitorji in projektanti se pri večini projektov srečujejo z vprašanji glede optimizacije zasnovanih investicijskih ukrepov za stavbe. Cilj takšne predinvesticijske optimizacije je zagotavljanje visoke učinkovitosti tehničnih rešitev, v energetskem, ekonomskem in okoljskem smislu, prav tako pa tudi zagotavljanje čim višjega ugodja za uporabnike prostorov. Načrtovane rešitve (arhitekturni in gradbeni ukrepi, rešitve na področju strojnih in elektro instalacij idr.) v projektih za nove stavbe ali pa v projektih za celovite prenove delujejo v medsebojnih povezavah, katerih brez uporabe naprednih numeričnih orodij ne moremo prepoznati in ovrednotiti. Takšne ugotovitve pa so ključnega pomena za nadaljnje predinvesticijsko usklajevanje in optimiranje rešitev.

Rezultati analiz pogosto vplivajo celo na ključne spremembe v samem konceptu zasnove, brez katerih bi prvotna idejna zasnova vodila v neoptimalno obratovanje stavbe, dolgoročno višje stroške obratovanja in manj ustrezne uporabniške pogoje, ki pa bi jih žal spremljalo tudi neustrezno razporejeno in celo prekomerno začetno investiranje. 

Predstavljene bodo osnove in značilnosti dinamičnega obratovanja na primeru sodobne hiše. Konkretni rezultati in ugotovitve za optimizacijo pa bodo prav tako predstavljeni na primerih kompleksnejših večjih stavb.


16.30–17.15

Vse o gradnji in prenovi stavb

/GI ZRMK/

Po novem bomo morali graditi ali prenavljati v skoraj nič-energijskem standardu. Kako poteka načrtovanje skoraj nič-energijske hiše (sNES) – od zasnove, optimizacije, priprave projektne dokumentacije, vloge za pridobitev subvencij, same kontrole kakovosti izvedbe do izdaje sNES certifikata in energetske izkaznice.

In kakšen je pristop pri prenovah po skoraj nič-energijskih merilih? Zakaj je priporočljivo izdelati vsaj projekt energetske prenove (PEP) in statično presojo nosilnega sistema. Prenova spomeniško zaščitenih stavb je še posebej zahtevna naloga, kjer so potrebna posebna znanja in izkušnje vseh vpletenih, in zakaj so smiselne le celovite rešitve. Kako se po novem določi pravičnejšo delitev stroškov za ogrevanje oz. korekturnih faktorjev pri večstanovansjkih stavbah. Sodobni sistemi za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje ter zrakotesnost stavbnega ovoja imajo bistveni vpliv na bivalno okolje in udobje. Kdaj je smiselno izvesti termografijo, test zrakotesnosti in meritve z georadarjem.

15.00 –17.00

Statik svetuje: Statična presoja – Utrditev nosilne konstrukcije – Potresna varnost – ukrepi

/GI ZRMK /               

Pri prenovah hiš ali stanovanj se večkrat srečamo z dilemo, ali se lahko ruši nosilni ali vezni zid ali lahko izvedemo preboj, kje in kako zgraditi nov dimnik in ali zamenjati leseni strop z armirano betonskim ali montažnim. Problematične so lahko tudi manjše ali večje razpoke na hišah. Nasveti statika vam bodo v pomoč pri vseh dilemah, svetovali vam bodo tudi glede potresne varnosti in smiselnosti utrditve starih zidov. Vse zainteresirane prosimo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).


Ureditev zunanjih površin – načrtovanje, priprava, utrditev in izvedba povoznih in pohodnih površin

/GI ZRMK /                                                                 

Pred pričetkom gradbenih posegov na dvoriščih in dovoznih poteh je koristno pridobiti nasvet strokovnjaka, ki vam bo pomagal z nasveti glede priprave terena ter ureditvijo kanalizacije in odvodnjavanjem meteornih vod pred izvedbo finalnih tlakov (asfaltiranje, betoniranje, tlakovanje) in zasaditve. Pridobili boste lahko tudi nasvet glede pravilnega načrtovanja in kakšna je pot do tehnično ustreznih in ekonomičnih rešitev pri ureditvi zunanjih površin. Vse zainteresirane naprošamo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).


16.00–18.00

Krajinski arhitekt svetuje pri urejanju zunanjih površin

/ZAPS /                       

Urejanje balkonov, teras, hišnih gredic, okrasnega vrta, parcele ali morda celo parka ob hiši je običajno zadnje opravilo, ki ga opravimo po vselitvi v stanovanje ali hišo. 

Znanje in izkušnje strokovnjakov, krajinski arhitekti, vam bodo v pomoč pri iskanju možnih rešitev zasaditve rastlin in zunanje ureditve na konkretnem primeru. Vse zainteresirane prosimo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).


Arhitekt svetuje pri načrtovanju, gradnji in prenovi klasično zidane ali montažne hiše ter pridobitvi dovoljenj za gradnjo

/ZAPS /   /GI ZRMK /  

Razmišljate o načrtovanju,  gradnji ali prenovi hiše ali stanovanja? Nasveti arhitekta z dolgoletnimi izkušnjami vam bodo v pomoč pri izbiri najustreznejše lokacije, razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve, sodobnih likovnih in tehničnih načelih projektiranja. Na  osnovi prejetih informacij vam bodo  podali strokovno mnenje tako v oblikovalskem, arhitekturnem, tehničnem kot tudi v finančnem smislu. 

Možno pa bo pridobiti koristne nasvete v zvezi s pridobitvijo upravnih dovoljenj za gradnjo. Je lokacija primerna, kaj lahko zgradim na želeni lokaciji, kakšen je postopek, katera soglasja je treba pridobiti, katerim tehničnim predpisom je treba slediti in še vrsta drugih vprašanj.


17.00–19.00

Gradnja montažne ali klasično zidane hiše – pasivni ali skoraj nič-energijski standard

/GI ZRMK /   /Zelena gradnja/                  

V zadnjih desetletjih imamo pri nas kar veliko izkušenj z gradnjo montažnih hiš v pasivnem standardu, manj pa o gradnji klasično zidane hiše. Nekateri so celo prepričani, da pasivna gradnja iz opeke ni možna. Na svetovanju vam bodo strokovnjaki predstavili oba sistema gradnje, njihove prednosti in pomanjkljivosti in tudi stroškovni vidik gradnje.

17.15–19.00

Vse o gradnji in prenovi stavb

/GI ZRMK/

Po novem bomo morali graditi ali prenavljati v skoraj nič-energijskem standardu. Kako poteka načrtovanje skoraj nič-energijske hiše (sNES) – od zasnove, optimizacije, priprave projektne dokumentacije, vloge za pridobitev subvencij, same kontrole kakovosti izvedbe do izdaje sNES certifikata in energetske izkaznice.

In kakšen je pristop pri prenovah po skoraj nič-energijskih merilih? Zakaj je priporočljivo izdelati vsaj projekt energetske prenove (PEP) in statično presojo nosilnega sistema. Prenova spomeniško zaščitenih stavb je še posebej zahtevna naloga, kjer so potrebna posebna znanja in izkušnje vseh vpletenih in zakaj so smiselne le celovite rešitve. Kako se po novem določi pravičnejšo delitev stroškov za ogrevanje oz. korekturnih faktorjev pri večstanovansjkih stavbah. Sodobni sistemi za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje ter zrakotesnost stavbnega ovoja imajo bistveni vpliv na bivalno okolje in udobje. Kdaj je smiselno izvesti termografijo, test zrakotesnosti in meritve z georadarjem. 

SREDA, 8. 3. 2017

9.00–14.00, dvorana Urška 1

Prenova stavb kulturne dediščine - večplastni izziv – posvet

/GI ZRMK/

Ohranjanje in prenova stavb kulturne dediščine sta velika izziva, ki zahtevata poglobljeno razumevanje kulturnozgodovinske vloge in pomena teh stavb, poznavanje materialov in gradbenih tehnik in premišljeno zasnovo posegov ob upoštevanju posebnih zahtev varstva kulturne dediščine.

Tako kot pri vseh stavbah si tudi pri prenovi stavb kulturne dediščine – ali, po dikciji Zakona o varstvu kulturne dediščine, njihovem celostnem ohranjanju – prizadevamo za celovitost ukrepov. To pomeni, da je treba v okviru konkretnih robnih pogojev in možnosti zagotoviti njihovo statično neoporečnost in potresno varnost, odpraviti napake in pomanjkljivosti, ki povzročajo gradbeno fizikalne poškodbe, izboljšati energetsko učinkovitost, zmanjšati obratovalne in vzdrževalne stroške in izboljšati bivalno in delovno ugodje. 

S prispevki bodo sodelovali predstavniki pristojnih ministrstev, strokovnjaki s področja varstva kulturne dediščine, tehnični strokovnjaki in pripravljavci nacionalnih strateških dokumentov in smernic.

11.00–11.45

Poceni in okolju prijazno ogrevanje s toplotnimi črpalkami slovenskega porekla

/Kronoterm/ 

Ogrevanja stavb in sanitarne vode s toplotnimi črpalkami spada med cenejše. Napačno je razmišljanje, da so namenjene le individualnim hišam s talnim gretjem in dobro izolacijo, kjer je strošek seveda nižji. Prihranek pri energiji se najbolj poznajo pri radiatorskem ogrevanju slabo izolirane hiše. Toplotne črpalke so namenjene ogrevanju in hlajenju individualnih hiš, večstanovanjskih stavb in tudi večjih industrijskih in javnih stavb. 

Poznamo več vrst toplotnih črpalk glede na vir iz katerega pridobivajo toploto. Najbolj razširjene so zrak / voda, ki toploto pridobivajo iz okoliškega zraka. Najučinkovitejše pa so zemlja / voda ali voda / voda, ki pridobivata toploto iz zemlje ali podtalnice. Razlika se pozna predvsem pozimi, ko se zrak ohladi na nekaj stopinj pod ničlo, kar za zemljo in podtalnico ne velja. Na izbiro moči toplotne črpalke vpliva velikost stavbe, toplotna izolacija in bivalne navade uporabnikov.

11.45–12.30

Razvoj novih materialov in programskega orodja

Primeri vključevanja v mednarodne RR projekte – ESCP ECCA, H2020 GELCLAD, ERASMUS + GREB -

/SGG/ 

EU projekt ECCA predstavlja dolgoročno evropsko strateško partnerstvo grozdov, ki delujejo na področju graditve objektov in povezanih panog in želijo v svoje delovanje vključiti principe krožnega gospodarstva. 

Cilj projekta GELCLAD je razvit nov, cenovno ugoden in učinkovit sistem pametnih in ekoloških fasadnih panelov, ki bodo imeli odlično toplotno izolativnost z integracijo aerogelne nano-izolacije ter zunanjega dela iz okolju prijaznega lesno polimernega kompozita. Glavni učinek novega izolacijskega panela bo za 20 % zmanjšana vgrajena energija v primerjavi s tradicionalnimi paneli.

Cilj projekta ERASMUS + GREB je posodobitev učnih načrtov prve in druge stopnje študija  (BA in MA) na področju High-Tech zelenih stavb in pametnih mest v Ruski federaciji, Mongoliji in Uzbekistanu, za potrebe trajnostnega razvoja v globalnem svetu.

12.30–13.00

Skoraj nič-energijska prenova – priložnosti obravnave v okrožju – H2020, MODER 

/GI ZRMK/ /LEAG/ 

Projekt MODER razvija celosten pristop k učinkoviti obnovi stavb na nivoju dela mesta. V predvidenem modelu imajo inženirska podjetja, energetski menedžerji in svetovalci vlogo koordinatorja, ki spodbuja lastnike pri pričetku izvajanja skupnih projektov s pomočjo novo razvitih orodja za celostno, energetsko in ekonomsko učinkovito načrtovanje na območju okrajev oziroma sosesk.  Vizija projekta je razviti stroškovno in energetsko učinkovito ter uporabniku prijazno prenovo stavb kot del celotnega energetskega sistema. Pri tem bodo nova orodja omogočala sistem načrtovanja v zgodnjih fazah s primerjavo različnih alternativ sistemov oskrbe z energijo ob sočasni prenovi stavb na območju okrajev oziroma sosesk. Projekt MODER (www.moderproject.eu) bo, z večjo vključenostjo lastnikov in uporabnikov pri sodelovanju in sprejemanju odločitev, spodbujal prihranke energije in stroškov. 

10.00 –12.00

Statik svetuje: Statična presoja – Utrditev nosilne konstrukcije – Potresna varnost – ukrepi

/GI ZRMK /               

Pri prenovah hiš ali stanovanj se večkrat srečamo z dilemo, ali se lahko ruši nosilni ali vezni zid ali lahko izvedemo preboj, kje in kako zgraditi nov dimnik in ali zamenjati leseni strop z armirano betonskim ali montažnim. Problematične so lahko tudi manjše ali večje razpoke na hišah. Nasveti statika vam bodo v pomoč pri vseh dilemah, svetovali vam bodo tudi glede potresne varnosti in smiselnosti utrditve starih zidov. Vse zainteresirane prosimo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).


Krajinski arhitekt svetuje pri urejanju zunanjih površin

/ZAPS /                       

Urejanje balkonov, teras, hišnih gredic, okrasnega vrta, parcele ali morda celo parka ob hiši je običajno zadnje opravilo, ki ga opravimo po vselitvi v stanovanje ali hišo. 

Znanje in izkušnje strokovnjakov, krajinski arhitekti, vam bodo v pomoč pri iskanju možnih rešitev zasaditve rastlin in zunanje ureditve na konkretnem primeru. Vse zainteresirane prosimo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).

11.00 –13.00

Arhitekt svetuje pri načrtovanju, gradnji in prenovi klasično zidane ali montažne hiše ter pridobitvi dovoljenj za gradnjo

/ZAPS /   /GI ZRMK /  

Razmišljate o načrtovanju,  gradnji ali prenovi hiše ali stanovanja? Nasveti arhitekta z dolgoletnimi izkušnjami vam bodo v pomoč pri izbiri najustreznejše lokacije, razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve, sodobnih likovnih in tehničnih načelih projektiranja. Na  osnovi prejetih informacij vam bodo  podali strokovno mnenje tako v oblikovalskem, arhitekturnem, tehničnem kot tudi v finančnem smislu. 

Možno pa bo pridobiti koristne nasvete v zvezi s pridobitvijo upravnih dovoljenj za gradnjo. Je lokacija primerna, kaj lahko zgradim na želeni lokaciji, kakšen je postopek, katera soglasja je treba pridobiti, katerim tehničnim predpisom je treba slediti in še vrsta drugih vprašanj.


Raba energije v stavbah in gospodinjstvih: s čim se splača ogrevati, kako načrtovati ogrevanje, hlajenje in prezračevanje hiš

/GI ZRMK /               

Nasvet o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije vam bo v pomoč, kako svoja finančna sredstva učinkovito in dolgoročno ustrezno uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav. Zainteresiranim nudimo strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o energetski sanaciji stavb ali energetski zasnovi novogradenj, toplotni zaščiti zunanjega toplotnega ovoja stavb, izbiri ustreznih oken, zasteklitve ter ostalega stavbnega pohištva,  izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav, regulaciji ogrevalnih naprav, izbiri sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, uporabi obnovljivih virov energije pri oskrbi stavbe z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, zmanjšanju porabe goriva, vodenju energetskega knjigovodstva, pripravi tople sanitarne vode ter možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov.

13.00 –13.30

Georadar - nepogrešljiva metoda pri iskanju hišnih inštalacij in podzemnih vodov

/Primož Komel, Matej Klančišar/ / GI ZRMK / 

Georadar je zelo uporaben v gradbeništvu, pa tudi restavratorstvu in arheologiji, saj nam prihrani čas, predvsem pa denar, ker s preiskavo fizično ne posegamo v teren ali konstrukcijo. Preiskava je preprosta, temelji na oddajanju visokofrekvenčnih elektromagnetnih valov in sprejemu ter zapisu odbojev pod površino. 

Meritve niso škodljive za ljudi in okolje ter ne povzročajo sevanja. Izvedemo jih lahko na različnih terenih in materialih: preiskava objektov (stene, tla, stropovi, armirano betonske konstrukcije, vlaga), preiskava tal pred, med gradnjo objektov in po njej, določitev položaja in globine podzemnih napeljav in hišnih inštalacij, preiskava voziščne konstrukcije na cestah, preiskave kamnolomov, preiskave kraških področij (praznine, razpoke, glinene zapolnitve), preiskave predorov. Globina preiskave je od nekaj centimetrov do več metrov, pridobljeni podatki pa so vidni takoj in po računalniški obdelavi predstavljivi tudi v tridimenzionalni obliki.

13.30 –14.15

Statična presoja ob rekonstrukcijah stavb

/Mag. Toni Štampfl, Dr. Meta Kržan, Dr. Nana Krauberger/ / GI ZRMK / 

Pri obnovi stavb so običajno potrebni večji ali manjši posegi v nosilno konstrukcijo. Pri zahtevnejših posegih ali rekonstrukcijah, kot so nadzidave ali dozidave, je treba zagotoviti varnost celotne konstrukcije, kot se to zahteva pri novogradnjah. Za ustrezno varnost konstrukcije pa je potrebno poskrbeti tudi pri manjših posegih, kot so rušitve predelnih sten, povečanje okenskih ali vratnih odprtin, izvedba prebojev idr.

14.15 –15.00

Odvodnjavanje meteornih in površinskih vod: na kaj je treba biti pozoren pri asfaltiranju ali betoniranju dovoznih poti in dvorišč

Izbira tiskanega beton, opečnih oz. betonskih tlakovcev / plošč ali asfalta

/Simon Žiberna, Dr. Primož Pavšič, Igor Birk, Goran Despotovič/ /GI ZRMK/

Predstavljen bo pomen ustrezne zasnove in izvedbe odvodnjavanja. Kakšna je vloga geologa in kakšna geomehanika? S katerimi težavami se spopadamo, ko pride do zastajanja vode za objekti. Pojasnjeni bodo tudi najpogostejši primeri sanacij ter kakšne so posledice neustreznega odvodnjavanja na zalednih in povoznih površinah. Prikazani bodo primeri izvedbe drenaž, drenažnih reber, jarkov, ponikovalnic.

Prevečkrat se srečujemo s slabo izvedenimi deli tako pri gradnji stavb in zunanjih površin okoli hiše. Kako pripraviti dober projekt in kako se izogniti »cenovno ugodnim«, vendar zato dostikrat dolgoročno predragim odločitvam; kako v okviru izvedbe del (zemeljskih, asfalterskih, betonerskih) preprečiti vzroke za nastanek predčasnih poškodb in primeri težav, ki se oz. se lahko pojavljajo po končanih delih in kaj sploh lahko še storimo, ko gre kaj narobe.

15.00 –15.30

Kaj moramo vedeti pred nakupom oken – kaj pomeni sodobna vgradnja oken oz. vgradnja skladna s smernico RAL?

/ Neva Jejčič/ / GI ZRMK / 

Izbira oken je težka odločitev, saj se v poplavi najrazličnejši h ponudb že strokovnjaki težko odločajo, katere tehnične rešitve in kateri izdelek je najustreznejša izbira. Kakšne lastnosti mora imeti okno? Je energetska učinkovitost res edino merilo? Katera dokazila moramo zahtevati? 

Sodobna vgradnja, bolj poznana kot vgradnja, skladna z RAL smernico, postaja standard tudi v Sloveniji. Pri taki vgradnji je treba poskrbeti že v fazi načrtovanja za primerno velikost odprtine, mehansko pritrditev in tesnjenje rege med okvirjem in konstrukcijo. V poplavi tesnilnih materialov je priporočljivo izbrati sistem tesnjenja in ne posameznih komponent.  

15.00 –16.00

dvorana Urška 1

Ravne strehe – hidroizolacija in toplotna zaščita

/ Tomaž Škerlep/ / GI ZRMK / 

Z novim pravilnikom o toplotni zaščiti PURES 2 iz leta 2010 so se med drugim zaostrile tudi zahteve pri prenovi ravnih streh na stanovanjskih objektih. Tako se sedaj pri prenovah ne srečujemo več samo z vprašanjem, iz kakšnega materiala naj bo hidroizolacija, da je ne bo potrebno čez 15 let ponovno sanirati, ampak tudi kakšna naj bo debelina dodatne toplotne izolacije. Dileme se pojavljajo tudi pri samih sestavah ravnih streh, saj moramo zaradi pomanjkanja višine večkrat posegati tudi po dražjih in za izvedbo zahtevnejših variantah. Opisani bodo glavne težave in tipi ravnih streh ter posamezni primeri iz vsakdanje prakse. 

15.30 –16.00

Merila za trajnostno gradnjo in primer trajnostnega vrednotenja stavbe

/ Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, Mag. Miha Tomšič, Luka Zupančič/ / GI ZRMK / 

Funkcionalnost stavbe, njeno okoljsko prijaznost in stroškovno učinkovitost najbolj pregledno predstavimo s kazalniki trajnostne gradnje. Poznamo uveljavljene tuje metode certificiranja trajnostne gradnje, na tem področju se razvijajo ISO in EN standardi, evropski raziskovalci preučujejo različne metode in iščejo primeren enoten pristop, seveda pa se na drugi strani razvijajo tudi povsem praktične rešitve primerne za javne in zasebne naročnike gradenj trajnostnih stavb. 

16.00 –16.30

Gradnja montažne ali klasično zidane hiše – pasivni ali skoraj nič-energijski standard

/ Dr. Miha Praznik/ / GI ZRMK / 

/Štefan Piškur/ /Zelena gradnja/

Predstavljena bo gradnja hiš iz opeke v pasivnem in skoraj ni-energijskem standardu, kako se lotiti same zasnove opečne hiše in kako novogradnjo optimizirati. Prikazani bodo postopki ter značilnosti gradnje, uporaba sistemsko razvitih gradbenih proizvodov in vgradnja instalacij na primerih konkretnih novogradenj.

16.00 –17.00

dvorana Urška 1

Primeri sanacije fasad s kontaktno fasadno oblogo

/ Tomaž Škerlep/ / GI ZRMK / 

Zakonodajo s področja energetske učinkovitosti je ena izmed najstrožjih v EU. Z novim pravilnikom o toplotni zaščiti PURES 2 - 2010 so se med drugim zaostrile tudi zahteve pri prenovi fasad na stanovanjskih objektih. Tako se sedaj pri prenovah ne srečujemo več samo z vprašanjem, ali sploh vgraditi dodatno toplotno izolacijo oziroma kakšna naj bo njena debelina, ampak tudi iz kakšnega materiala naj bo izolacija, da ne bo predebela in da bo obenem zadoščeno tudi vsem protipožarnim in drugim zahtevam. Zaradi povečane debeline in teže se predvsem pri montažnih fasadnih elementih večkrat srečujemo tudi z vprašanjem nosilnosti in smiselnosti ohranjanja obstoječih elementov. Dileme se pojavljajo tudi pri prenovah balkonov, ki do sedaj večinoma sploh niso bili  izolirani. Opisani bodo glavne težave in tipi fasad ter posamezni primeri iz vsakdanje prakse.

16.30 –17.15

Vse o gradnji in prenovi stavb

/GI ZRMK/

Po novem bomo morali graditi ali prenavljati v skoraj nič-energijskem standardu. Kako poteka načrtovanje skoraj nič-energijske hiše (sNES) – od zasnove, optimizacije, priprave projektne dokumentacije, vloge za pridobitev subvencij, same kontrole kakovosti izvedbe do izdaje sNES certifikata in energetske izkaznice.

In kakšen je pristop pri prenovah po skoraj nič-energijskih merilih? Zakaj je priporočljivo izdelati vsaj projekt energetske prenove (PEP) in statično presojo nosilnega sistema. Prenova spomeniško zaščitenih stavb je še posebej zahtevna naloga, kjer so potrebna posebna znanja in izkušnje vseh vpletenih, in zakaj so smiselne le celovite rešitve. Kako se po novem določi pravičnejšo delitev stroškov za ogrevanje oz. korekturnih faktorjev pri večstanovansjkih stavbah. Sodobni sistemi za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje ter zrakotesnost stavbnega ovoja imajo bistveni vpliv na bivalno okolje in udobje. Kdaj je smiselno izvesti termografijo, test zrakotesnosti in meritve z georadarjem.

17.00 –18.00 

dvorana Urška 1

Zasnova in priprava projekta celovite energetske prenove stavbe – PEP-

in uporaba na primeru prenove večstanovanjske hiše

/Andraž Rakušček, Gašper Stegnar, Luka Zupančič/ /GI ZRMK/

Predstavljene bodo rešitve najpogostejših težav, s katerimi se soočajo lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah. S preskušenimi metodami (ogled, test zrakotesnosti, termografski pregled, mikroklimatski parametri, statična presoja nosilne konstrukcije) se odkriva pomanjkljivosti na stavbi in šibke točke na njenem ovoju. 

Smiselna je priprava projekta energetske prenove stavbe (PEP) in po potrebi tudi projekta za utrditev nosilnega sistema in za sanacijo kapilarnega vleka. Izdelani projekti vključujejo vse potrebne korake do zaključka optimalne (stroškovno in kakovostno) celovite prenove stavbe. Na novo se preračuna korekturne faktorje za delitev stroškov in izdela energetsko izkaznico stavbe. S premišljeno vodeno prenove se izboljšajo bivalni pogoji v stanovanjih, zmanjša poraba energije za ogrevanje,  stavba je potresno varnejša in arhitekturno privlačnejša.

Prikazan bo tudi primer energetske prenove na konkretni večstanovanjski hiši, od načrtovanja, izračunov, izbire rešitev, izvajalcev do kontrole kakovosti in končne izvedbe.

15.00 –17.00

Statik svetuje: Statična presoja – Utrditev nosilne konstrukcije – Potresna varnost – ukrepi

/GI ZRMK /               

Pri prenovah hiš ali stanovanj se večkrat srečamo z dilemo, ali se lahko ruši nosilni ali vezni zid ali lahko izvedemo preboj, kje in kako zgraditi nov dimnik in ali zamenjati leseni strop z armirano betonskim ali montažnim. Problematične so lahko tudi manjše ali večje razpoke na hišah. Nasveti statika vam bodo v pomoč pri vseh dilemah, svetovali vam bodo tudi glede potresne varnosti in smiselnosti utrditve starih zidov. Vse zainteresirane prosimo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).


Raba energije v stavbah in gospodinjstvih: s čim se splača ogrevati, kako načrtovati ogrevanje, hlajenje in prezračevanje hiš

/GI ZRMK /               

Nasvet o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije vam bo v pomoč, kako svoja finančna sredstva učinkovito in dolgoročno ustrezno uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav. Zainteresiranim nudimo strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o energetski sanaciji stavb ali energetski zasnovi novogradenj, toplotni zaščiti zunanjega toplotnega ovoja stavb, izbiri ustreznih oken, zasteklitve ter ostalega stavbnega pohištva,  izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav, regulaciji ogrevalnih naprav, izbiri sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, uporabi obnovljivih virov energije pri oskrbi stavbe z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, zmanjšanju porabe goriva, vodenju energetskega knjigovodstva, pripravi tople sanitarne vode ter možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov.

16.00–18.00

Krajinski arhitekt svetuje pri urejanju zunanjih površin

/ZAPS /                       

Urejanje balkonov, teras, hišnih gredic, okrasnega vrta, parcele ali morda celo parka ob hiši je običajno zadnje opravilo, ki ga opravimo po vselitvi v stanovanje ali hišo. 

Znanje in izkušnje strokovnjakov, krajinski arhitekti, vam bodo v pomoč pri iskanju možnih rešitev zasaditve rastlin in zunanje ureditve na konkretnem primeru. Vse zainteresirane prosimo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).


Arhitekt svetuje pri načrtovanju, gradnji in prenovi klasično zidane ali montažne hiše ter pridobitvi dovoljenj za gradnjo

/ZAPS /   /GI ZRMK /  

Razmišljate o načrtovanju,  gradnji ali prenovi hiše ali stanovanja? Nasveti arhitekta z dolgoletnimi izkušnjami vam bodo v pomoč pri izbiri najustreznejše lokacije, razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve, sodobnih likovnih in tehničnih načelih projektiranja. Na  osnovi prejetih informacij vam bodo  podali strokovno mnenje tako v oblikovalskem, arhitekturnem, tehničnem kot tudi v finančnem smislu. 

Možno pa bo pridobiti koristne nasvete v zvezi s pridobitvijo upravnih dovoljenj za gradnjo. Je lokacija primerna, kaj lahko zgradim na želeni lokaciji, kakšen je postopek, katera soglasja je treba pridobiti, katerim tehničnim predpisom je treba slediti in še vrsta drugih vprašanj.


17.00–19.00

Gradbeno svetovanje: izbira in izvedba hidro in toplotne zaščite, izvedba detajlov, načrtovanje gradnje in prenove

/GI ZRMK /                                                               

Svetovanje je namenjeno vsem, ki potrebujejo konkretni nasvet z detajlnimi rešitvami glede izbire in izvedbe hidroizolacije in toplotne izolacije temeljev, sten, teras, balkonov in streh. Pridobiti bo možno nasvet glede načrtovanja pri novogradnji in prenovi, npr. izvedba cokla, ograje, zaključkov, prebojev, odpravo toplotnih in zvočnih mostov. Vse zainteresirane prosimo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).

17.15–19.00

Vse o gradnji in prenovi stavb

/GI ZRMK/

Po novem bomo morali graditi ali prenavljati v skoraj nič-energijskem standardu. Kako poteka načrtovanje skoraj nič-energijske hiše (sNES) – od zasnove, optimizacije, priprave projektne dokumentacije, vloge za pridobitev subvencij, same kontrole kakovosti izvedbe do izdaje sNES certifikata in energetske izkaznice.

In kakšen je pristop pri prenovah po skoraj nič-energijskih merilih? Zakaj je priporočljivo izdelati vsaj projekt energetske prenove (PEP) in statično presojo nosilnega sistema. Prenova spomeniško zaščitenih stavb je še posebej zahtevna naloga, kjer so potrebna posebna znanja in izkušnje vseh vpletenih, in zakaj so smiselne le celovite rešitve. Kako se po novem določi pravičnejšo delitev stroškov za ogrevanje oz. korekturnih faktorjev pri večstanovansjkih stavbah. Sodobni sistemi za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje ter zrakotesnost stavbnega ovoja imajo bistveni vpliv na bivalno okolje in udobje. Kdaj je smiselno izvesti termografijo, test zrakotesnosti in meritve z georadarjem. 

ČETRTEK, 9. 3. 2017

9.00–14.00

dvorana Urška 1

Trajnostna gradnja v Sloveniji   –  »Razprava o prioritetnih področjih in merilih« - forum

/GI ZRMK/ /ZAG/ /MOP/

Trajnostna gradnja se kot vrednota sicer že pojavlja v vrsti nacionalnih strateških dokumentov, vendar konkretnih smernic in meril zanjo še nimamo. Zastavljena naloga je kompleksna, terja široko strokovno podporo in usklajeno delovanje vseh deležnikov pri pripravi vsebinskih smernic za trajnostno gradnjo in podrobnejših meril za vrednotenje. Poseben izziv predstavlja vključitev teh meril v sistem zelenega javnega naročanja (ZeJN) na področju stavb.

Strokovni forum Trajnostna gradnja v Sloveniji je namenjen najširšemu krogu deležnikov, ki s svojimi odločitvami na področju grajenega okolja soustvarjajo okoljsko, družbeno in ekonomsko kakovosten stavbni fond. Mnenje deležnikov je pri oblikovanju meril ključno, saj morajo merila za trajnostno gradnjo odražati potrebe, želje in trajnostne usmeritve celotne družbe.

V teku je priprava strokovnih podlag za kriterije trajnostne gradnje v slovenskem okolju. Študijo po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izdelujeta Gradbeni inštitut ZRMK in Zavod za gradbeništvo Slovenije. Posvetovanje z deležniki je eden od pomembnih korakov, kjer stroka, gradbena industrija in končni uporabniki lahko podajo svoje poglede in mnenje.

S prispevki bodo sodelovali predstavniki pristojnih ministrstev, strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK, Zavoda za gradbeništvo Slovenije.

10.00 –11.00 

dvorana Urška 1

Zasnova in priprava projekta celovite energetske prenove stavbe – PEP-

in uporaba na primeru prenove večstanovanjske hiše

/Andraž Rakušček, Gašper Stegnar, Luka Zupančič/ /GI ZRMK/

Predstavljene bodo rešitve najpogostejših težav, s katerimi se soočajo lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah. S preskušenimi metodami (ogled, test zrakotesnosti, termografski pregled, mikroklimatski parametri, statična presoja nosilne konstrukcije) se odkriva pomanjkljivosti na stavbi in šibke točke na njenem ovoju. 

Smiselna je priprava projekta energetske prenove stavbe (PEP) in po potrebi tudi projekta za utrditev nosilnega sistema in za sanacijo kapilarnega vleka. Izdelani projekti vključujejo vse potrebne korake do zaključka optimalne (stroškovno in kakovostno) celovite prenove stavbe. Na novo se preračuna korekturne faktorje za delitev stroškov in izdela energetsko izkaznico stavbe. S premišljeno vodeno prenove se izboljšajo bivalni pogoji v stanovanjih, zmanjša poraba energije za ogrevanje,  stavba je potresno varnejša in arhitekturno privlačnejša.

Prikazan bo tudi primer energetske prenove na konkretni večstanovanjski hiši, od načrtovanja, izračunov, izbire rešitev, izvajalcev do kontrole kakovosti in končne izvedbe. 

11.00 –11.45 

Napredno energetsko modeliranje za ekonomične in trajnostne stavbe

/Dr. Miha Praznik/ / GI ZRMK / 

Investitorji in projektanti se pri večini projektov srečujejo z vprašanji na temo optimizacije zasnovanih investicijskih ukrepov za stavbe. Cilj takšne predinvesticijske optimizacije je zagotavljanje visoke učinkovitosti tehničnih rešitev, v energetskem, ekonomskem in okoljskem smislu, prav tako pa tudi s ciljem zagotavljanja čim višjega ugodja za uporabnike prostorov. Načrtovane rešitve (arhitekturni in gradbeni ukrepi, rešitve na področju strojnih in elektro instalacij, itd.) v projektih za nove stavbe ali pa v projektih za celovite prenove delujejo v medsebojnih povezavah, katerih brez uporabe naprednih numeričnih orodij ne moremo prepoznati in ovrednotiti. Takšne ugotovitve pa so ključnega pomena za nadaljnje predinvesticijsko usklajevanje in optimiranje rešitev. Rezultati analiz pogosto vplivajo celo na ključne spremembe v samem konceptu zasnove, brez katerih bi prvotna idejna zasnova vodila v neoptimalno obratovanje stavbe, dolgoročno višje stroške obratovanja in manj ustrezne uporabniške pogoje, katere pa bi žal spremljalo tudi neustrezno razporejeno in celo prekomerno začetno investiranje. Predstavljene bodo osnove in značilnosti dinamičnega obratovanja na primeru sodobne stavbe. Konkretni rezultati in ugotovitve za optimizacijo pa na primerih kompleksnejših večjih stavb.

11.45 –12.30 

Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijskih hiš – klasično zidane ali montažne

/Dr. Miha Praznik/ / GI ZRMK / 

Izkušnje kažejo, da je pri pasivnih hišah tudi nadalje ključna celovita energetsko ekonomska optimizacija rešitev za toplotni ovoj. Prav tako je treba izkoristiti za sedaj še premalo izkoriščene razpoložljive potenciale energijsko visoko učinkovitih hiš, pri katerih je možno posledično poenostavljati tudi tehnične rešitve za energijsko oskrbo ter instalacije za ogrevanje in prezračevanje prostorov. Takšna celovita optimizacija se običajno izvaja pri tipskih hišah ali pa projektih  za večje stavbe in je lahko le posledica uporabe sodobnih kompleksnih postopkov modeliranja pasivnih stavb. V projektih odvzema nepotrebne investicijske presežke oz. omogoča, da so razpoložljiva sredstva za izvedbo projektov optimalno izkoriščena na tistih delih in sistemih stavbe, kjer dosegajo optimalni učinek.

12.30 –13.00 

Energetski pregledi stavb

/Dr. Miha Praznik/ / GI ZRMK / 

Energetski pregled stavbe je nujen pri poslovnih odločitvah, povezanih z izbiro, nakupom ali vzdrževanjem nepremičnin. Energetski pregledi stavb se lahko razlikujejo glede na vsebino in cilje ter so v praksi različnih tipov, npr. poenostavljen, razširjen, ciljni. Rezultat energetskega pregleda so predlogi tistih ukrepov učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov energije, ki v okviru življenjske dobe obravnavanih objektov zagotovijo optimalno usklajenost investicije, vzdrževanja in obratovanja, skladno z izpostavljenimi prioritetami lastnikov. Eno od ključnih vprašanj upravljavcev oziroma lastnikov stavb, ki je povezano z načrtovanjem in izvedbo kakovostnega energetskega pregleda stavbe, se nanaša na obvladovanje samega postopka oziroma procesa energetskega pregleda. V predavanju bo predstavljena pot do izvedbe kakovostnega energetskega pregleda.

10.00 –12.00 

Statik svetuje: Statična presoja – Utrditev nosilne konstrukcije – Potresna varnost – ukrepi

/GI ZRMK /               

Pri prenovah hiš ali stanovanj se večkrat srečamo z dilemo, ali se lahko ruši nosilni ali vezni zid ali lahko izvedemo preboj, kje in kako zgraditi nov dimnik in ali zamenjati leseni strop z armirano betonskim ali montažnim. Problematične so lahko tudi manjše ali večje razpoke na hišah. Nasveti statika vam bodo v pomoč pri vseh dilemah, svetovali vam bodo tudi glede potresne varnosti in smiselnosti utrditve starih zidov. Vse zainteresirane prosimo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).


Krajinski arhitekt svetuje pri urejanju zunanjih površin

/ZAPS /                       

Urejanje balkonov, teras, hišnih gredic, okrasnega vrta, parcele ali morda celo parka ob hiši je običajno zadnje opravilo, ki ga opravimo po vselitvi v stanovanje ali hišo. 

Znanje in izkušnje strokovnjakov, krajinski arhitekti, vam bodo v pomoč pri iskanju možnih rešitev zasaditve rastlin in zunanje ureditve na konkretnem primeru. Vse zainteresirane prosimo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).

11.00 –13.00

Arhitekt svetuje pri načrtovanju, gradnji in prenovi klasično zidane ali montažne hiše ter pridobitvi dovoljenj za gradnjo

/ZAPS /   /GI ZRMK /  

Razmišljate o načrtovanju,  gradnji ali prenovi hiše ali stanovanja? Nasveti arhitekta z dolgoletnimi izkušnjami vam bodo v pomoč pri izbiri najustreznejše lokacije, razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve, sodobnih likovnih in tehničnih načelih projektiranja. Na  osnovi prejetih informacij vam bodo  podali strokovno mnenje tako v oblikovalskem, arhitekturnem, tehničnem kot tudi v finančnem smislu. 

Možno pa bo pridobiti koristne nasvete v zvezi s pridobitvijo upravnih dovoljenj za gradnjo. Je lokacija primerna, kaj lahko zgradim na želeni lokaciji, kakšen je postopek, katera soglasja je treba pridobiti, katerim tehničnim predpisom je treba slediti in še vrsta drugih vprašanj.


Raba energije v stavbah in gospodinjstvih: s čim se splača ogrevati, kako načrtovati ogrevanje, hlajenje in prezračevanje hiš

/GI ZRMK /               

Nasvet o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije vam bo v pomoč, kako svoja finančna sredstva učinkovito in dolgoročno ustrezno uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav. Zainteresiranim nudimo strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o energetski sanaciji stavb ali energetski zasnovi novogradenj, toplotni zaščiti zunanjega toplotnega ovoja stavb, izbiri ustreznih oken, zasteklitve ter ostalega stavbnega pohištva,  izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav, regulaciji ogrevalnih naprav, izbiri sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, uporabi obnovljivih virov energije pri oskrbi stavbe z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, zmanjšanju porabe goriva, vodenju energetskega knjigovodstva, pripravi tople sanitarne vode ter možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov.

13.00 –13.30

Načini temeljenja stavb

/Mag. Dušanka Brožič, Andrej Šabec/ /GI ZRMK/ 

Temelji so tisti del konstrukcije, ki prenaša obtežbo stavbe na temeljna tla. Njihova dimenzija in tip sta odvisni od zgornje konstrukcije, v še večji meri pa od razmer v temeljnih tleh. Kljub temu da je danes v porastu montažna gradnja in so lažje od klasično grajene, to še ne pomeni, da so temelji zanemarljiv del konstrukcije. Predstavljena bodo priporočila, kaj vse je treba upoštevati pri izvedbi temeljenja stanovanjskih stavb.

13.30 –14.15

Preventivni ukrepi pri plazovih

/Jurij Skok, Mag. Katarina Žibert/ /GI ZRMK/

Katere so preventivne dejavnosti, ki jih morajo redno izvajati lastniki zemljišč. To so izvedba ter vzdrževanje drenaž in odtokov, jaškov in jarkov, po obilnejših deževjih detajlni pregledi terena –  pozornost je treba posvetiti razpokam, zdrsom, zastajanju vode, porajanju izvirov, nadomeščanje vegetacije pri strmejših terenih. 

Predstavljeni bodo tudi prvi ukrepi, ki jih lahko lastniki izvedejo sami ob ugotovitvi pojava nestabilnosti pobočja. Med te ukrepe spadajo: prekritje z neprepustno folijo, izvedba globokih drenaž za preprečitev dotoka vod. Vedno pa velja, da je treba nemudoma vsako splazitev prijaviti lokalnim oblastem. Pri obsežnejših plazenjih je treba nemudoma vključiti geologa ali geomehanika.

14.15 –15.00 

Pri prenovi stavb ne pozabimo na potresno varnost

/Dr. Samo Gostič/ / GI ZRMK / 

Slovenija je potresno ogrožena država in pri prenovi stavb je smiselno, da pozornost posvetimo tudi konstrukciji in njeni odpornosti proti potresu. Še posebej velja to za starejše stavbe, kajti znanje o protipotresno varni gradnji se je skozi čas razvijalo in nadgrajevalo. Potresi so razkrili pomanjkljivosti gradnje v določenih obdobjih, upoštevati pa je treba tudi staranje materialov, tako da je nujna presoja potresne odpornosti stavb po novih standardih in predpisih. Prenova je odlična priložnost, da povečamo odpornost konstrukcije. Predstavljene bodo glavne pomanjkljivosti starejših stavb glede potresne odpornosti in ukrepi, ki jih je potrebno izvesti, da protipotresno varnost povečamo.

15.00 –15.30 

Napredno energetsko modeliranje za ekonomične in trajnostne stavbe

/Dr. Miha Praznik/ / GI ZRMK / 

Investitorji in projektanti se pri večini projektov srečujejo z vprašanji na temo optimizacije zasnovanih investicijskih ukrepov za stavbe. Cilj takšne predinvesticijske optimizacije je zagotavljanje visoke učinkovitosti tehničnih rešitev, v energetskem, ekonomskem in okoljskem smislu, prav tako pa tudi s ciljem zagotavljanja čim višjega ugodja za uporabnike prostorov. Načrtovane rešitve (arhitekturni in gradbeni ukrepi, rešitve na področju strojnih in elektro instalacij, itd.) v projektih za nove stavbe ali pa v projektih za celovite prenove delujejo v medsebojnih povezavah, katerih brez uporabe naprednih numeričnih orodij ne moremo prepoznati in ovrednotiti. Takšne ugotovitve pa so ključnega pomena za nadaljnje predinvesticijsko usklajevanje in optimiranje rešitev. Rezultati analiz pogosto vplivajo celo na ključne spremembe v samem konceptu zasnove, brez katerih bi prvotna idejna zasnova vodila v neoptimalno obratovanje stavbe, dolgoročno višje stroške obratovanja in manj ustrezne uporabniške pogoje, katere pa bi žal spremljalo tudi neustrezno razporejeno in celo prekomerno začetno investiranje. Predstavljene bodo osnove in značilnosti dinamičnega obratovanja na primeru sodobne stavbe. Konkretni rezultati in ugotovitve za optimizacijo pa na primerih kompleksnejših večjih stavb. 

15.00 –16.00 

Dvorana Urška 1

Vlaga in plesen v bivalnem okolju, alge na fasadah

/Mag. Miha Tomšič/ /GI ZRMK/

Za prekomerno vlago in pojav plesni v bivalnih prostorih je lahko več razlogov. Lahko so npr. krivi toplotni mostovi, lahko bistveno izboljšano tesnjenje sodobnih oken, lahko pa tudi neustrezne bivalne navade uporabnikov. Zelo pomembna sta tudi medsebojni vpliv temperature in vsebnosti vlage v zraku ter način zračenja in ogrevanja prostorov. Na predavanjih se bo mogoče seznaniti z mikroklimatskimi parametri, kakšne so posledice prenizke temperature v prostorih ter kakšna je razlika med relativno in absolutno vlažnostjo zraka. Izvedeti bo mogoče, zakaj je treba zmanjšati absolutno vlažnost zraka, če se zniža temperatura v prostoru, kateri pogoji so potrebni za nastanek plesni in kako jo odpraviti, kakšna mora biti kakovost zraka v bivalnih prostorih in kako to doseči.

Čeprav se zdi pravilna izvedba toplotne zaščite stavbe enostavna zadeva, je to strokovno zahtevno opravilo. Posledice neustrezne izbire in vgradnje izolacijskih materialov in sistemov so lahko estetskega in funkcionalnega značaja - razpoke zaključnega sloja, mehurjenje, odstopanje fasade od podlage, zamakanje, toplotni mostovi, kondenzacija in plesen na notranjih površinah zunanjih sten in podobno, kar po nepotrebnem zvišuje vzdrževalne in obratovalne stroške. Posebna vrsta težav, povezanih s sodobnimi toplotno zaščitnimi fasadami, pa so biogene poškodbe - pojav plesni in alg na zaključnem fasadnem sloju. Opisani bodo vzroki za naštete težave in možnosti njihovega preprečevanja. Odgovorjeno bo na vprašanje, ali je za razrast alg na fasadah kriv izvajalec, proizvajalec zaključnih slojev, ali pa je razlog kje drugje.

15.30 –16.00 

Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijskih hiš – klasično zidane ali montažne

/Dr. Miha Praznik/ / GI ZRMK / 

Izkušnje kažejo, da je pri pasivnih hišah tudi nadalje ključna celovita energetsko ekonomska optimizacija rešitev za toplotni ovoj. Prav tako je treba izkoristiti za sedaj še premalo izkoriščene razpoložljive potenciale energijsko visoko učinkovitih hiš, pri katerih je možno posledično poenostavljati tudi tehnične rešitve za energijsko oskrbo ter instalacije za ogrevanje in prezračevanje prostorov. Takšna celovita optimizacija se običajno izvaja pri tipskih hišah ali pa projektih  za večje stavbe in je lahko le posledica uporabe sodobnih kompleksnih postopkov modeliranja pasivnih stavb. V projektih odvzema nepotrebne investicijske presežke oz. omogoča, da so razpoložljiva sredstva za izvedbo projektov optimalno izkoriščena na tistih delih in sistemih stavbe, kjer dosegajo optimalni učinek.

16.00 –16.30 

Energetski pregledi stavb

/Dr. Miha Praznik/ / GI ZRMK / 

Energetski pregled stavbe je nujen pri poslovnih odločitvah, povezanih z izbiro, nakupom ali vzdrževanjem nepremičnin. Energetski pregledi stavb se lahko razlikujejo glede na vsebino in cilje ter so v praksi različnih tipov, npr. poenostavljen, razširjen, ciljni. Rezultat energetskega pregleda so predlogi tistih ukrepov učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov energije, ki v okviru življenjske dobe obravnavanih objektov zagotovijo optimalno usklajenost investicije, vzdrževanja in obratovanja, skladno z izpostavljenimi prioritetami lastnikov. Eno od ključnih vprašanj upravljavcev oziroma lastnikov stavb, ki je povezano z načrtovanjem in izvedbo kakovostnega energetskega pregleda stavbe, se nanaša na obvladovanje samega postopka oziroma procesa energetskega pregleda. V predavanju bo predstavljena pot do izvedbe kakovostnega energetskega pregleda.

16.00 –17.00 

Dvorana Urška 1

Celovita prenova stavb kulturne dediščine z ukrepi za učinkovito rabo energije

/Mag. Miha Tomšič/ / GI ZRMK / 

Ideja o energetski prenovi konkretne stavbe kulturne dediščine se lahko pojavi v različnih  kontekstih, kot so npr. vzdrževalna dela, statična in protipotresna sanacija, sprememba namembnosti in uporabe stavbe, ekonomska optimizacija, celovita sanacija po izrednih dogodkih kot je npr. poplava, ali pa koriščenje javnih virov sofinanciranja projektov prenove.

V predstavitvi bo prikazano, kako se lotiti energetske prenove stavb, ki so varovane s predpisi o varstvu kulturne dediščine, in jih pri tem obravnavati ne samo kot samostojen objekt, ampak v okviru danosti in posebnosti okolja, v katerega so umeščene. To na primer pomeni, da je treba načrte energetske prenove uskladiti z morebitnimi načrti za prenovo ali širitev lokalne energetske infrastrukture in izgradnjo pametnih omrežij, pri ukrepih, ki se nanašajo na energente, pa upoštevati vsebino lokalnega energetskega koncepta.

16.30 –17.15 

Vse o gradnji in prenovi stavb

/GI ZRMK/

Po novem bomo morali graditi ali prenavljati v skoraj nič-energijskem standardu. Kako poteka načrtovanje skoraj nič-energijske hiše (sNES) – od zasnove, optimizacije, priprave projektne dokumentacije, vloge za pridobitev subvencij, same kontrole kakovosti izvedbe do izdaje sNES certifikata in energetske izkaznice.

In kakšen je pristop pri prenovah po skoraj nič-energijskih merilih? Zakaj je priporočljivo izdelati vsaj projekt energetske prenove (PEP) in statično presojo nosilnega sistema? Prenova spomeniško zaščitenih stavb je še posebej zahtevna naloga, kjer so potrebna posebna znanja in izkušnje vseh vpletenih, in zakaj so smiselne le celovite rešitve. Kako se po novem določi pravičnejšo delitev stroškov za ogrevanje oz. korekturnih faktorjev pri večstanovanjskih stavbah. Sodobni sistemi za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje ter zrakotesnost stavbnega ovoja imajo bistveni vpliv na bivalno okolje in udobje. Kdaj je smiselno izvesti termografijo, test zrakotesnosti in meritve z georadarjem.

17.00–18.00, dvorana 1 - Urška

Kaj moramo vedeti pred nakupom oken

Kaj pomeni sodobna vgradnja oken oz. vgradnja skladna s smernico RAL?

/ Neva Jejčič/ / GI ZRMK / 

Izbira oken je težka odločitev, saj se v poplavi najrazličnejši k ponudb že strokovnjaki težko odločajo, katere tehnične rešitve in kateri izdelek je najustreznejša izbira. Kakšne lastnosti mora imeti okno? Je energetska učinkovitost res edino merilo? Katera dokazila moramo zahtevati? 

Sodobna vgradnja, bolj poznana kot vgradnja, skladna z RAL smernico, postaja standard tudi v Sloveniji. Pri taki vgradnji je treba poskrbeti že v fazi načrtovanja za primerno velikost odprtine, mehansko pritrditev in tesnjenje rege med okvirjem in konstrukcijo. V poplavi tesnilnih materialov je priporočljivo izbrati sistem tesnjenja in ne posameznih komponent.

15.00 –17.00

Statik svetuje: Statična presoja; utrditev nosilne konstrukcije; potresna varnost - ukrepi

/GI ZRMK /               

Pri prenovah hiš ali stanovanj se večkrat srečamo z dilemo ali se lahko ruši nosilni ali vezni zid ali lahko izvedemo preboj, kje in kako zgraditi nov dimnik in ali zamenjati leseni strop z armirano betonskim ali montažnim. Problematične so lahko tudi manjše ali večje razpoke na hišah. Nasveti statika vam bodo v pomoč pri vseh dilemah, svetovali vam bodo tudi glede potresne varnosti in smiselnosti utrditve starih zidov.

Vse zainteresirane naprošamo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).


Raba energije v stavbah in gospodinjstvih: s čim se splača ogrevati

Kako načrtovati ogrevanje, hlajenje in prezračevanje hiš

/GI ZRMK /               

Nasvet o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije vam bo v pomoč, kako svoja finančna sredstva učinkovito in dolgoročno ustrezno uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav. Zainteresiranim nudimo strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o energetski sanaciji stavb ali energetski zasnovi novogradenj, toplotni zaščiti zunanjega toplotnega ovoja stavb, izbiri ustreznih oken, zasteklitve ter ostalega stavbnega pohištva,  izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav, regulaciji ogrevalnih naprav, izbiri sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, uporabi obnovljivih virov energije pri oskrbi stavbe z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, zmanjšanju porabe goriva, vodenju energetskega knjigovodstva, pripravi tople sanitarne vode ter možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov.

16.00 –18.00

Krajinski arhitekt svetuje pri urejanju zunanjih površin

/ZAPS /                       

Urejanje balkonov, teras, hišnih gredic, okrasnega vrta, parcele ali morda celo parka ob hiši je običajno zadnje opravilo, ki ga opravimo po vselitvi v stanovanje ali hišo. 

Znanje in izkušnje strokovnjakov, krajinski arhitekti, vam bodo v pomoč pri iskanju možnih rešitev zasaditve rastlin in zunanje ureditve na konkretnem primeru. Vse zainteresirane naprošamo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).


Arhitekt svetuje pri načrtovanju, gradnji in prenovi klasično zidane ali montažne hiše ter pridobitvi dovoljenj za gradnjo

/ZAPS /   /GI ZRMK /  

Razmišljate o načrtovanju,  gradnji ali prenovi hiše ali stanovanja? Nasveti arhitekta z dolgoletnimi izkušnjami vam bodo v pomoč pri izbiri najustreznejše lokacije, razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve, sodobnih likovnih in tehničnih načelih projektiranja. Na  osnovi prejetih informacij vam bodo  podali strokovno mnenje tako v oblikovalskem, arhitekturnem, tehničnem kot tudi v finančnem smislu. 

Možno pa bo pridobiti koristne nasvete v zvezi s pridobitvijo upravnih dovoljenj za gradnjo. Je lokacija primerna, kaj lahko zgradim na želeni lokaciji, kakšen je postopek, katera soglasja je treba pridobiti, katerim tehničnim predpisom je treba slediti in še vrsta drugih vprašanj.

17.00 –19.00

Gradnja montažne ali klasično zidane hiše - pasivni ali skoraj nič-energijski standard

/GI ZRMK /   /Zelena gradnja/                  

V zadnjih desetletjih imamo pri nas kar veliko izkušenj z gradnjo montažnih hiš v pasivnem standardu, manj pa o gradnji klasično zidane hiše. Nekateri so celo prepričani, da pasivna gradnja iz opeke ni možna. Na svetovanju vam bodo strokovnjaki predstavili oba sistema gradnje, njihove prednosti in pomanjkljivosti in tudi stroškovni vidik gradnje.

17.15–19.00

Vse o gradnji in prenovi stavb

/GI ZRMK/

Po novem bomo morali graditi ali prenavljati v skoraj nič-energijskem standardu. Kako poteka načrtovanje skoraj nič-energijske hiše (sNES) – od zasnove, optimizacije, priprave projektne dokumentacije, vloge za pridobitev subvencij, same kontrole kakovosti izvedbe do izdaje sNES certifikata in energetske izkaznice?

In kakšen je pristop pri prenovah po skoraj nič-energijskih merilih? Zakaj je priporočljivo izdelati vsaj projekt energetske prenove (PEP) in statično presojo nosilnega sistema? Prenova spomeniško zaščitenih stavb je še posebej zahtevna naloga, kjer so potrebna posebna znanja in izkušnje vseh vpletenih, in zakaj so smiselne le celovite rešitve. Kako se po novem določi pravičnejšo delitev stroškov za ogrevanje oz. korekturnih faktorjev pri večstanovanjskih stavbah. Sodobni sistemi za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje ter zrakotesnost stavbnega ovoja imajo bistveni vpliv na bivalno okolje in udobje. Kdaj je smiselno izvesti termografijo, test zrakotesnosti in meritve z georadarjem.

PETEK, 10. 3. 2017

9.00–14.00

dvorana Urška 1

Izzivi in tehnologije za stavbe po letu 2020 – posvet

»Kaj načrtuje EU ali kako bodo tudi naše stavbe postale ne le skoraj nič-energijske, temveč tudi pametne«

/GI ZRMK/

Skoraj nič-energijske stavbe, sNES še niso niti dobro zaživele v praksi, ko je pred nami že t.i. zimski paket zakonodajnih predlogov EU, ki prinaša novosti tudi za stavbe.

Med drugim EU predlaga uvedbo pametnega indikatorja za stavbe, kar bi omogočilo hitrejši prodor pametnih tehnologij v stavbe, dinamično usklajevanje energijskih potreb na strani uporabnika in lokalno proizvedene obnovljive energije z možnostmi za optimalno oskrbo z energijo iz omrežja na ravni okrožja  ali na nacionalni ravni.

Tehnologije, ki nas bodo popeljale do brezogljičnega stavbnega fonda leta 2050, s pametnimi rešitvami povečujejo delež obnovljivih virov v stavbah. Načinov je več: z lastno proizvodnjo elektrike ali toplote iz OVE (npr. fotonapetostni sistemi, sončni toplotni in geotermalni sistemi) ali s pametnimi okrožji, kjer več stavb sodeluje pri optimiranju rabe OVE (npr. v sistemih daljinskega ogrevanja ali pri koriščenju odpadne toplote). S prispevki bodo sodelovali predstavniki pristojnih ministrstev, strokovnjaki GI ZRMK. Vabljeni tudi proizvajalci in dobavitelji tehnologij za sNES in pametne hiše.

10.00–11.00

Zasnova in priprava projekta celovite energetske prenove stavbe – PEP-

in uporaba na primeru prenove večstanovanjske hiše

/Andraž Rakušček, Gašper Stegnar, Luka Zupančič/ /GI ZRMK/

Predstavljene bodo rešitve najpogostejših težav, s katerimi se soočajo lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah. S preskušenimi metodami (ogled, test zrakotesnosti, termografski pregled, mikroklimatski parametri, statična presoja nosilne konstrukcije) se odkriva pomanjkljivosti na stavbi in šibke točke na njenem ovoju. 

Smiselna je priprava projekta energetske prenove stavbe (PEP) in po potrebi tudi projekta za utrditev nosilnega sistema in za sanacijo kapilarnega vleka. Izdelani projekti vključujejo vse potrebne korake do zaključka optimalne (stroškovno in kakovostno) celovite prenove stavbe. Na novo se preračuna korekturne faktorje za delitev stroškov in izdela energetsko izkaznico stavbe. S premišljeno vodeno prenove se izboljšajo bivalni pogoji v stanovanjih, zmanjša poraba energije za ogrevanje,  stavba je potresno varnejša in arhitekturno privlačnejša.

Prikazan bo tudi primer energetske prenove na konkretni večstanovanjski hiši, od načrtovanja, izračunov, izbire rešitev, izvajalcev do kontrole kakovosti in končne izvedbe. 

11.00–11.45

Utrditev konstrukcije in preprečitev kapilarnega vlaženja

Poškodbe na stavbah ob naravnih nesrečah – potresi, poplave in neurja

/Jože Kos/ / GI ZRMK / 

Pri odločitvi za celovito prenovo stavb, predvsem starejših in tudi spomeniško zaščitenih stavbah, je najpomembnejši pravilen pristop  k načrtovanju,  izvedbi in dosledni  kontroli kakovosti.

Statična in protipotresna utrditev ter sanacija kapilarnega vlaženja nosilnega sistema so glavni poudarki predavanja. Prikazane bodo glavne pomanjkljivosti, ki se jih ugotavlja pri predhodnih preiskavah, ter nujni ukrepi, ki se načrtujejo v sklopu celovite prenove.

Ob naravnih nesrečah – poplave, potresi in neurja – nastanejo na stavbah tipične poškodbe, ki bodo podrobneje predstavljene. Kateri so prvi ukrepi, ki jih morajo lastniki opraviti sami, kakšen mora biti pravilen pristop za sanacijo samih konstrukcijskih elementov ter kaj je treba zagotoviti, da se vzpostavi ponovno normalno bivalno okolje.

11.45–12.30

Prezračevanje z rekuperacijo v povezavi z gretjem in hlajenjem – načrtovanje in izbira sistemov

/Stane Tomc/ / Remty / 

Največ vprašanj graditeljev hiš se nanaša na dilemo, ali lahko s prezračevalnimi sistemi hišo tudi  hladimo poleti in grejemo pozimi. Obstaja več tehničnih rešitev, kako to kakovostno izvesti. V dobro izolirani hiši se lahko grejemo celo samo z zrakom, brez uporabe talnega gretja.

Dobili boste vse izčrpne odgovore na ta pogosta vprašanja, pa tudi o tem, kakšne so pasti ploskovnega (talnega, stenskega, stropnega) hlajenja.  Med drugim boste lahko zvedeli, zakaj je potrebno biti pri izbiri takih rešitev, ki izvirajo iz dežel z atlanstkim podnebjem (Nizozemska, Danska, Severna Nemčija), v naših klimatskih pogojih nekoliko bolj pazljiv.

12.30–13.00

Lokalne politike za zeleno energijo – Interreg MED, LOCAL4GREEN – 

/Mag. Miha Tomšič/ / GI ZRMK / 

LOCAL4GREEN, Lokalne politike za zeleno energijo, je projekt programa Interreg MED s specifičnim ciljem povečanja izrabe lokalnih obnovljivih virov energije. Dejavnosti projektnih partnerjev iz devetih evropskih držav sredozemskega območja so usmerjene predvsem v pomoč lokalnim skupnostim pri opredelitvi in izvedbi inovativnih zelenih lokalnih fiskalnih politik z namenom spodbujanja rabe obnovljivih virov energije v javnem in zasebnem sektorju. Poudarek je na ustrezni zasnovi in vsebini akcijskih načrtov za trajnostno energijo (Sustainable Energy Action Plan; SEAP), ki jih izdelujejo občine podpisnice Konvencije županov (Covenant of Mayors). Slovenski partner je Gradbeni inštitut ZRMK, pridruženi nacionalni partnerji pa so Lokalna energetska agencija Gorenjske in občini Kamnik in Kočevje.

10.00–12.00

Statik svetuje: Statična presoja; utrditev nosilne konstrukcije; potresna varnost - ukrepi

/GI ZRMK /               

Pri prenovah hiš ali stanovanj se večkrat srečamo z dilemo ali se lahko ruši nosilni ali vezni zid ali lahko izvedemo preboj, kje in kako zgraditi nov dimnik in ali zamenjati leseni strop z armirano betonskim ali montažnim. Problematične so lahko tudi manjše ali večje razpoke na hišah. Nasveti statika vam bodo v pomoč pri vseh dilemah, svetovali vam bodo tudi glede potresne varnosti in smiselnosti utrditve starih zidov.

Vse zainteresirane naprošamo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).


Krajinski arhitekt svetuje pri urejanju zunanjih površin

/ZAPS /                       

Urejanje balkonov, teras, hišnih gredic, okrasnega vrta, parcele ali morda celo parka ob hiši je običajno zadnje opravilo, ki ga opravimo po vselitvi v stanovanje ali hišo. 

Znanje in izkušnje strokovnjakov, krajinski arhitekti, vam bodo v pomoč pri iskanju možnih rešitev zasaditve rastlin in zunanje ureditve na konkretnem primeru. Vse zainteresirane prosimo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).

11.00–13.00

Arhitekt svetuje pri načrtovanju, gradnji in prenovi klasično zidane ali montažne hiše ter pridobitvi dovoljenj za gradnjo

/ZAPS /   /GI ZRMK /  

Razmišljate o načrtovanju,  gradnji ali prenovi hiše ali stanovanja? Nasveti arhitekta z dolgoletnimi izkušnjami vam bodo v pomoč pri izbiri najustreznejše lokacije, razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve, sodobnih likovnih in tehničnih načelih projektiranja. Na  osnovi prejetih informacij vam bodo  podali strokovno mnenje tako v oblikovalskem, arhitekturnem, tehničnem kot tudi v finančnem smislu. 

Možno pa bo pridobiti koristne nasvete v zvezi s pridobitvijo upravnih dovoljenj za gradnjo. Je lokacija primerna, kaj lahko zgradim na želeni lokaciji, kakšen je postopek, katera soglasja je treba pridobiti, katerim tehničnim predpisom je treba slediti in še vrsta drugih vprašanj.

11.00–13.00

Raba energije v stavbah in gospodinjstvih: s čim se splača ogrevati, kako načrtovati ogrevanje, hlajenje in prezračevanje hiš

/GI ZRMK /               

Nasvet o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije vam bo v pomoč, kako svoja finančna sredstva učinkovito in dolgoročno ustrezno uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav. Zainteresiranim nudimo strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o energetski sanaciji stavb ali energetski zasnovi novogradenj, toplotni zaščiti zunanjega toplotnega ovoja stavb, izbiri ustreznih oken, zasteklitve ter ostalega stavbnega pohištva,  izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav, regulaciji ogrevalnih naprav, izbiri sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, uporabi obnovljivih virov energije pri oskrbi stavbe z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, zmanjšanju porabe goriva, vodenju energetskega knjigovodstva, pripravi tople sanitarne vode ter možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov.

13.00–13.30

Georadar - nepogrešljiva metoda pri iskanju hišnih inštalacij in podzemnih vodov

/Primož Komel, Matej Klančišar/ / GI ZRMK / 

Georadar je zelo uporaben v gradbeništvu, pa tudi restavratorstvu in arheologiji, saj nam prihrani čas, predvsem pa denar, ker s preiskavo fizično ne posegamo v teren ali konstrukcijo. Preiskava je preprosta, temelji na oddajanju visokofrekvenčnih elektromagnetnih valov in sprejemu ter zapisu odbojev pod površino. 

Meritve niso škodljive za ljudi in okolje ter ne povzročajo sevanja. Izvedemo jih lahko na različnih terenih in materialih: preiskava objektov (stene, tla, stropovi, armirano betonske konstrukcije, vlaga), preiskava tal pred, med gradnjo objektov in po njej, določitev položaja in globine podzemnih napeljav in hišnih inštalacij, preiskava voziščne konstrukcije na cestah, preiskave kamnolomov, preiskave kraških področij (praznine, razpoke, glinene zapolnitve), preiskave predorov. Globina preiskave je od nekaj centimetrov do več metrov, pridobljeni podatki pa so vidni takoj in po računalniški obdelavi predstavljivi tudi v tridimenzionalni obliki.

13.30–14.15

Statična presoja ob rekonstrukcijah stavb

/Mag. Toni Štampfl, Dr. Meta Kržan, Dr. Nana Krauberger/ / GI ZRMK / 

Pri obnovi stavb so običajno potrebni večji ali manjši posegi v nosilno konstrukcijo. Pri zahtevnejših posegih ali rekonstrukcijah, kot so nadzidave ali dozidave, je treba zagotoviti varnost celotne konstrukcije, kot se to zahteva pri novogradnjah. Za ustrezno varnost konstrukcije pa je potrebno poskrbeti tudi pri manjših posegih, kot so rušitve predelnih sten, povečanje okenskih ali vratnih odprtin, izvedba prebojev idr.

14.15–15.00

Krožno gospodarstvo v Sloveniji – izkušnje iz uspešne implementacije

/ Doc. dr. Henrik Gjerkeš/ / GI ZRMK / 

Predstavljene bodo izkušnje iz uspešne implementacije krožnega gospodarstva v Sloveniji – občina Kočevje. Podrobneje bodo orisane vse faze uvedbe, in sicer od zbiranja idej, načrtovanja, raziskav, ozaveščanje lokalnih deležnikov, usklajevanje z lokalnimi odločevavci, izdelava predlogov in rešitev, implementacije v prakso do uspešne uvedbe in delovanja. 

Prikazana bo gozdno-lesno predelovalna veriga, na novo postavljeni sušilnici za les, izdelek z dodano vrednostjo, sistem daljinskega ogrevanja na biomaso, lokalna samooskrba, zelena delovna mesta ter na koncu bo pokušina kočevskih dobrot.

15.00–15.30

Trendi na področju trajnostnega ogrevanja stavb

Toplotne črpalke in obnovljivi viri energije

/ Doc. dr. Henrik Gjerkeš/ / GI ZRMK / 

Oskrba s toplotno predstavlja pomembne okoljske in stroškovne dejavnike gospodinjstev. Tako vpliv na okolje kot stroške za ogrevanje lahko gospodinjstva občutno zmanjšajo z istim ukrepom – ustrezno in preudarno izbiro vira/sistema za ogrevanje z visoko stopnjo rabe obnovljivih virov energije (OVE).

V Sloveniji lesna biomasa in toplotne črpalke predstavljajo največji potencial za trajnostno ogrevanje stavb. Lesna biomasa je poceni, jo je pa potrebno uporabljati pravilno, ustrezne vlažnosti in v primernih kotlih, ob hkratnemu  zavedanju, da so lokalne emisije (CxHx, CO, trdi delci) lahko višje celo od emisij pri rabi fosilnih goriv. Toplotne črpalke so nekoliko dražji, vendar udobnejši in še vedno bistveno cenejši vir toplote od kurilnega olja in zemeljskega plina. Uporabljajo preko 80 % OVE pri svojem delovanju, primerne so za (skoraj) vse stavbe in predstavljajo okolju in denarnici prijazen način ogrevanja. 

15.00–15.30

Ravne strehe – hidroizolacija in toplotna zaščita

/ Tomaž Škerlep/ / GI ZRMK / 

Z novim pravilnikom o toplotni zaščiti PURES 2 iz leta 2010 so se med drugim zaostrile tudi zahteve pri prenovi ravnih streh na stanovanjskih objektih. Tako se sedaj pri prenovah ne srečujemo več samo z vprašanjem, iz kakšnega materiala naj bo hidroizolacija, da je ne bo potrebno čez 15 let ponovno sanirati, ampak tudi kakšna naj bo debelina dodatne toplotne izolacije. Dileme se pojavljajo tudi pri samih sestavah ravnih streh, saj moramo zaradi pomanjkanja višine večkrat posegati tudi po dražjih in za izvedbo zahtevnejših variantah. Opisani bodo glavne težave in tipi ravnih streh ter posamezni primeri iz vsakdanje prakse. 

15.00–16.00

Poceni in do okolja prijazno ogrevanje

/ Doc. dr. Henrik Gjerkeš/ / GI ZRMK / 

Kako svoja finančna sredstva učinkovito in dolgoročno ustrezno uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav. Na voljo bodo informacije glede izbire ogrevalnega sistema, ogrevalnih naprav, sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, o regulaciji ogrevalnih naprav, obnovljivih virih energije pri oskrbi z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, zmanjšanju porabe goriva, vodenju energetskega knjigovodstva, pripravi tople sanitarne vode ter možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov. 

16.00–16.30

Energetska izraba odpadkov

/ Doc. dr. Henrik Gjerkeš/ / GI ZRMK / 

S pretvorbo odpadkov v energijo rešujemo dva problema hkrati. Zmanjšujemo količino odpadkov in proizvajamo energijo iz obnovljivega vira. Odpadki, pri katerih ni smotrno recikliranje in vsebujejo ogljikovodike, so primerni za pretvorbo v energijo ali energent. Predstavljeni bodo sodobni sistemi za pretvorbo odpadkov v toploto, električno energijo in sintetična pogonska goriva s procesi fermentacije, uplinjanja in depolimerizacije, ki so nekatera že komercialno dostopna, nekatera pa tik pred tem, da pomembno prispevajo k reševanju zagat trajnostnega razvoja. Tudi v Sloveniji, kjer zaradi tega, ker ne sledimo sicer rapidno razvijajočim se tehnologijam na tem področju in še vedno le zgolj iščemo jame, v katere bomo zakopali odpadke – sicer neizčrpen in enakomerno porazdeljen obnovljiv vir energije.

16.00–17.00 

Dvorana Urška 1

Primeri sanacije fasad s kontaktno fasadno oblogo

/ Tomaž Škerlep/ / GI ZRMK / 

Zakonodajo s področja energetske učinkovitosti je ena izmed najstrožjih v EU. Z novim pravilnikom o toplotni zaščiti PURES 2 – 2010 so se med drugim zaostrile tudi zahteve pri prenovi fasad na stanovanjskih objektih. Tako se sedaj pri prenovah ne srečujemo več samo z vprašanjem, ali sploh vgraditi dodatno toplotno izolacijo oziroma kakšna naj bo njena debelina, ampak tudi iz kakšnega materiala naj bo izolacija, da ne bo predebela in da bo hkrati zadoščeno tudi vsem protipožarnim in drugim zahtevam. Zaradi povečane debeline in teže se predvsem pri montažnih fasadnih elementih večkrat srečujemo tudi z vprašanjem nosilnosti in smiselnosti ohranjanja obstoječih elementov. Dileme se pojavljajo tudi pri prenovah balkonov, ki do sedaj večinoma sploh niso bili  izolirani. Opisani bodo glavne težave in tipi fasad ter posamezni primeri iz vsakdanje prakse.

16.30–17.15

Vse o gradnji in prenovi stavb

/GI ZRMK/

Po novem bomo morali graditi ali prenavljati v skoraj nič-energijskem standardu. Kako poteka načrtovanje skoraj nič-energijske hiše (sNES) – od zasnove, optimizacije, priprave projektne dokumentacije, vloge za pridobitev subvencij, same kontrole kakovosti izvedbe do izdaje sNES certifikata in energetske izkaznice.

In kakšen je pristop pri prenovah po skoraj nič-energijskih merilih? Zakaj je priporočljivo izdelati vsaj projekt energetske prenove (PEP) in statično presojo nosilnega sistema. Prenova spomeniško zaščitenih stavb je še posebej zahtevna naloga, kjer so potrebna posebna znanja in izkušnje vseh vpletenih, in zakaj so smiselne le celovite rešitve. Kako se po novem določi pravičnejšo delitev stroškov za ogrevanje oz. korekturnih faktorjev pri večstanovanjskih stavbah. Sodobni sistemi za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje ter zrakotesnost stavbnega ovoja imajo bistveni vpliv na bivalno okolje in udobje. Kdaj je smiselno izvesti termografijo, test zrakotesnosti in meritve z georadarjem.

17.00–18.00

Dvorana Urška 1

Zasnova in priprava projekta celovite energetske prenove stavbe – PEP-

in uporaba na primeru prenove večstanovanjske hiše

/Andraž Rakušček, Gašper Stegnar, Luka Zupančič/ /GI ZRMK/

Predstavljene bodo rešitve najpogostejših težav, s katerimi se soočajo lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah. S preskušenimi metodami (ogled, test zrakotesnosti, termografski pregled, mikroklimatski parametri, statična presoja nosilne konstrukcije) se odkriva pomanjkljivosti na stavbi in šibke točke na njenem ovoju. 

Smiselna je priprava projekta energetske prenove stavbe (PEP) in po potrebi tudi projekta za utrditev nosilnega sistema in za sanacijo kapilarnega vleka. Izdelani projekti vključujejo vse potrebne korake do zaključka optimalne (stroškovno in kakovostno) celovite prenove stavbe. Na novo se preračuna korekturne faktorje za delitev stroškov in izdela energetsko izkaznico stavbe. S premišljeno vodeno prenove se izboljšajo bivalni pogoji v stanovanjih, zmanjša poraba energije za ogrevanje,  stavba je potresno varnejša in arhitekturno privlačnejša.

Prikazan bo tudi primer energetske prenove na konkretni večstanovanjski hiši, od načrtovanja, izračunov, izbire rešitev, izvajalcev do kontrole kakovosti in končne izvedbe. 

15.00–17.00

Statik svetuje: Statična presoja; utrditev nosilne konstrukcije; potresna varnost - ukrepi

/GI ZRMK /               

Pri prenovah hiš ali stanovanj se večkrat srečamo z dilemo ali se lahko ruši nosilni ali vezni zid ali lahko izvedemo preboj, kje in kako zgraditi nov dimnik in ali zamenjati leseni strop z armirano betonskim ali montažnim. Problematične so lahko tudi manjše ali večje razpoke na hišah. Nasveti statika vam bodo v pomoč pri vseh dilemah, svetovali vam bodo tudi glede potresne varnosti in smiselnosti utrditve starih zidov.

Vse zainteresirane naprošamo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).


Raba energije v stavbah in gospodinjstvih: s čim se splača ogrevati, kako načrtovati ogrevanje, hlajenje in prezračevanje hiš

/GI ZRMK /               

Nasvet o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije vam bo v pomoč, kako svoja finančna sredstva učinkovito in dolgoročno ustrezno uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav. Zainteresiranim nudimo strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o energetski sanaciji stavb ali energetski zasnovi novogradenj, toplotni zaščiti zunanjega toplotnega ovoja stavb, izbiri ustreznih oken, zasteklitve ter ostalega stavbnega pohištva,  izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav, regulaciji ogrevalnih naprav, izbiri sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, uporabi obnovljivih virov energije pri oskrbi stavbe z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, zmanjšanju porabe goriva, vodenju energetskega knjigovodstva, pripravi tople sanitarne vode ter možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov.

16.00–18.00

Krajinski arhitekt svetuje pri urejanju zunanjih površin

/ZAPS /                       

Urejanje balkonov, teras, hišnih gredic, okrasnega vrta, parcele ali morda celo parka ob hiši je običajno zadnje opravilo, ki ga opravimo po vselitvi v stanovanje ali hišo. 

Znanje in izkušnje strokovnjakov, krajinski arhitekti, vam bodo v pomoč pri iskanju možnih rešitev zasaditve rastlin in zunanje ureditve na konkretnem primeru. Vse zainteresirane prosimo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).


Arhitekt svetuje pri načrtovanju, gradnji in prenovi klasično zidane ali montažne hiše ter pridobitvi dovoljenj za gradnjo

/ZAPS /   /GI ZRMK /  

Razmišljate o načrtovanju,  gradnji ali prenovi hiše ali stanovanja? Nasveti arhitekta z dolgoletnimi izkušnjami vam bodo v pomoč pri izbiri najustreznejše lokacije, razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve, sodobnih likovnih in tehničnih načelih projektiranja. Na  osnovi prejetih informacij vam bodo  podali strokovno mnenje tako v oblikovalskem, arhitekturnem, tehničnem kot tudi v finančnem smislu. 

Možno pa bo pridobiti koristne nasvete v zvezi s pridobitvijo upravnih dovoljenj za gradnjo. Je lokacija primerna, kaj lahko zgradim na želeni lokaciji, kakšen je postopek, katera soglasja je treba pridobiti, katerim tehničnim predpisom je treba slediti in še vrsta drugih vprašanj.

17.00–19.00

Gradbeno svetovanje:izbira in izvedba hidro in toplotne zaščite; izvedba detajlov; načrtovanje gradnje in prenove

/GI ZRMK /                                                               

Svetovanje je namenjeno vsem, ki potrebujejo konkretni nasvet z detajlnimi rešitvami glede izbire in izvedbe hidroizolacije in toplotne izolacije temeljev, sten, teras, balkonov in streh. Pridobiti bo možno nasvet glede načrtovanja pri novogradnji in prenovi, npr. izvedbe cokla, ograje, zaključkov, prebojev, odprave toplotnih in zvočnih mostov. 

Vse zainteresirane prosimo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).

17.15–19.00

Vse o gradnji in prenovi stavb

/GI ZRMK/

Po novem bomo morali graditi ali prenavljati v skoraj nič-energijskem standardu. Kako poteka načrtovanje skoraj nič-energijske hiše (sNES) – od zasnove, optimizacije, priprave projektne dokumentacije, vloge za pridobitev subvencij, same kontrole kakovosti izvedbe do izdaje sNES certifikata in energetske izkaznice?

In kakšen je pristop pri prenovah po skoraj nič-energijskih merilih? Zakaj je priporočljivo izdelati vsaj projekt energetske prenove (PEP) in statično presojo nosilnega sistema? Prenova spomeniško zaščitenih stavb je še posebej zahtevna naloga, kjer so potrebna posebna znanja in izkušnje vseh vpletenih, in zakaj so smiselne le celovite rešitve. Kako se po novem določi pravičnejšo delitev stroškov za ogrevanje oz. korekturnih faktorjev pri večstanovanjskih stavbah. Sodobni sistemi za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje ter zrakotesnost stavbnega ovoja imajo bistveni vpliv na bivalno okolje in udobje. Kdaj je smiselno izvesti termografijo, test zrakotesnosti in meritve z georadarjem. 

SOBOTA, 11. 3. 2017

10.00–11.00

Zasnova in priprava projekta celovite energetske prenove stavbe – PEP-

in uporaba na primeru prenove večstanovanjske hiše

/Andraž Rakušček, Gašper Stegnar, Luka Zupančič/ /GI ZRMK/

Predstavljene bodo rešitve najpogostejših težav, s katerimi se soočajo lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah. S preskušenimi metodami (ogled, test zrakotesnosti, termografski pregled, mikroklimatski parametri, statična presoja nosilne konstrukcije) se odkriva pomanjkljivosti na stavbi in šibke točke na njenem ovoju. 

Smiselna je priprava projekta energetske prenove stavbe (PEP) in po potrebi tudi projekta za utrditev nosilnega sistema in za sanacijo kapilarnega vleka. Izdelani projekti vključujejo vse potrebne korake do zaključka optimalne (stroškovno in kakovostno) celovite prenove stavbe. Na novo se preračuna korekturne faktorje za delitev stroškov in izdela energetsko izkaznico stavbe. S premišljeno vodeno prenove se izboljšajo bivalni pogoji v stanovanjih, zmanjša poraba energije za ogrevanje,  stavba je potresno varnejša in arhitekturno privlačnejša.

Prikazan bo tudi primer energetske prenove na konkretni večstanovanjski hiši, od načrtovanja, izračunov, izbire rešitev, izvajalcev do kontrole kakovosti in končne izvedbe.

11.00–11.45

Poceni in okolju prijazno ogrevanje s toplotnimi črpalkami slovenskega porekla

/Kronoterm/ 

Ogrevanja stavb in sanitarne vode s toplotnimi črpalkami spada med cenejše. Napačno je razmišljanje, da so namenjene le individualnim hišam s talnim gretjem in dobro izolacijo, kjer je strošek seveda nižji. Prihranek pri energiji se najbolj poznajo pri radiatorskem ogrevanju slabo izolirane hiše. Toplotne črpalke so namenjene ogrevanju in hlajenju individualnih hiš, večstanovanjskih stavb in tudi večjih industrijskih in javnih stavb. 

Poznamo več vrst toplotnih črpalk glede na vir, iz katerega pridobivajo toploto. Najbolj razširjene so zrak / voda, ki toploto pridobivajo iz okoliškega zraka. Najučinkovitejše pa so zemlja / voda ali voda / voda, ki pridobivata toploto iz zemlje ali podtalnice. Razlika se pozna predvsem pozimi, ko se zrak ohladi na nekaj stopinj pod ničlo, kar za zemljo in podtalnico ne velja. Na izbiro moči toplotne črpalke vpliva velikost stavbe, toplotna izolacija in bivalne navade uporabnikov. 

11.45–12.30

Prezračevanje z rekuperacijo v povezavi z gretjem in hlajenjem – načrtovanje in izbira sistemov

/Stane Tomc/ / Remty / 

Največ vprašanj graditeljev hiš se nanaša na dilemo, ali lahko s prezračevalnimi sistemi hišo tudi  hladimo poleti in grejemo pozimi. Obstaja več tehničnih rešitev, kako to kvalitetno izvesti. V dobro izolirani hiši se lahko grejemo celo samo z zrakom, brez uporabe talnega gretja.

Dobili boste vse izčrpne odgovore na ta pogosta vprašanja, pa tudi o tem, kakšne so pasti ploskovnega (talnega, stenskega, stropnega) hlajenja.  Med drugim boste lahko zvedeli, zakaj je potrebno biti pri izbiri takih rešitev, ki izvirajo iz dežel z atlanstkim podnebjem (Nizozemska, Danska, Severna Nemčija), v naših klimatskih pogojih nekoliko bolj pazljiv.

12.30–13.00

Skoraj nič-energijska prenova - priložnosti obravnave v okrožju – H2020, MODER –

/GI ZRMK/ /LEAG/ 

Projekt MODER razvija celosten pristop k učinkoviti obnovi stavb na nivoju dela mesta. V predvidenem modelu imajo inženirska podjetja, energetski menedžerji in svetovalci vlogo koordinatorja, ki spodbuja lastnike pri pričetku izvajanja skupnih projektov s pomočjo novo razvitih orodja za celostno, energetsko in ekonomsko učinkovito načrtovanje na območju okrajev oziroma sosesk.  Vizija projekta je razviti stroškovno in energetsko učinkovito ter uporabniku prijazno prenovo stavb kot del celotnega energetskega sistema. Pri tem bodo nova orodja omogočala sistem načrtovanja v zgodnjih fazah s primerjavo različnih alternativ sistemov oskrbe z energijo ob sočasni prenovi stavb na območju okrajev oziroma sosesk. Projekt MODER (www.moderproject.eu) bo, z večjo vključenostjo lastnikov in uporabnikov pri sodelovanju in sprejemanju odločitev, spodbujal prihranke energije in stroškov.

10.00 –12.00

Statik svetuje: Statična presoja – Utrditev nosilne konstrukcije – Potresna varnost – ukrepi

/GI ZRMK /               

Pri prenovah hiš ali stanovanj se večkrat srečamo z dilemo, ali se lahko ruši nosilni ali vezni zid ali lahko izvedemo preboj, kje in kako zgraditi nov dimnik in ali zamenjati leseni strop z armirano betonskim ali montažnim. Problematične so lahko tudi manjše ali večje razpoke na hišah. Nasveti statika vam bodo v pomoč pri vseh dilemah, svetovali vam bodo tudi glede potresne varnosti in smiselnosti utrditve starih zidov. Vse zainteresirane prosimo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).


Krajinski arhitekt svetuje pri urejanju zunanjih površin

/ZAPS /                       

Urejanje balkonov, teras, hišnih gredic, okrasnega vrta, parcele ali morda celo parka ob hiši je običajno zadnje opravilo, ki ga opravimo po vselitvi v stanovanje ali hišo. 

Znanje in izkušnje strokovnjakov, krajinski arhitekti, vam bodo v pomoč pri iskanju možnih rešitev zasaditve rastlin in zunanje ureditve na konkretnem primeru. Vse zainteresirane prosimo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).

11.00–13.00

Arhitekt svetuje pri načrtovanju, gradnji in prenovi klasično zidane ali montažne hiše ter pridobitvi dovoljenj za gradnjo

/ZAPS /   /GI ZRMK /  

Razmišljate o načrtovanju,  gradnji ali prenovi hiše ali stanovanja? Nasveti arhitekta z dolgoletnimi izkušnjami vam bodo v pomoč pri izbiri najustreznejše lokacije, razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve, sodobnih likovnih in tehničnih načelih projektiranja. Na  osnovi prejetih informacij vam bodo  podali strokovno mnenje tako v oblikovalskem, arhitekturnem, tehničnem kot tudi v finančnem smislu. 

Možno pa bo pridobiti koristne nasvete v zvezi s pridobitvijo upravnih dovoljenj za gradnjo. Je lokacija primerna, kaj lahko zgradim na želeni lokaciji, kakšen je postopek, katera soglasja je treba pridobiti, katerim tehničnim predpisom je treba slediti in še vrsta drugih vprašanj.


Raba energije v stavbah in gospodinjstvih: s čim se splača ogrevati, kako načrtovati ogrevanje, hlajenje in prezračevanje hiš

/GI ZRMK /               

Nasvet o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije vam bo v pomoč, kako svoja finančna sredstva učinkovito in dolgoročno ustrezno uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav. Zainteresiranim nudimo strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o energetski sanaciji stavb ali energetski zasnovi novogradenj, toplotni zaščiti zunanjega toplotnega ovoja stavb, izbiri ustreznih oken, zasteklitve ter ostalega stavbnega pohištva,  izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav, regulaciji ogrevalnih naprav, izbiri sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, uporabi obnovljivih virov energije pri oskrbi stavbe z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, zmanjšanju porabe goriva, vodenju energetskega knjigovodstva, pripravi tople sanitarne vode ter možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov.


13.00–13.30

Merilo za izbiro kakovostnih izdelkov in izvajalcev

Certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu

/ Neva Jejčič/ / GI ZRMK / 

V poplavi najrazličnejših ponudb se že strokovnjaki težko odločajo, katere tehnične rešitve in kateri proizvodi so najustreznejša izbira. Zato je zelo pomembno, da so občani seznanjeni s tem, na kaj naj bodo pozorni, ko izbirajo proizvode ali izvajalce. Napačne odločitve pri izbiri izdelka ali izvajalca lahko privedejo do nepopravljive škode. Eden izmed certifikatov, ki označuje najboljše izdelke in storitve v Sloveniji, je Znak kakovosti v graditeljstvu.

13.30–14.15

Kaj moramo vedeti pred nakupom oken – kaj pomeni sodobna vgradnja oken oz. vgradnja skladna s smernico RAL?

/ Neva Jejčič/ / GI ZRMK / 

Izbira oken je težka odločitev, saj se v poplavi najrazličnejših ponudb že strokovnjaki težko odločajo, katere tehnične rešitve in kateri izdelek je najustreznejša izbira. Kakšne lastnosti mora imeti okno? Je energetska učinkovitost res edino merilo? Katera dokazila moramo zahtevati? 

Sodobna vgradnja, bolj poznana kot vgradnja, skladna z RAL smernico, postaja standard tudi v Sloveniji. Pri taki vgradnji je treba poskrbeti že v fazi načrtovanja za primerno velikost odprtine, mehansko pritrditev in tesnjenje rege med okvirjem in konstrukcijo. V poplavi tesnilnih materialov je priporočljivo izbrati sistem tesnjenja in ne posameznih komponent.

14.15–15.00

Merila za trajnostno gradnjo in primer trajnostnega vrednotenja stavbe

/ Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, Mag. Miha Tomšič, Luka Zupančič/ / GI ZRMK / 

Funkcionalnost stavbe, njeno okoljsko prijaznost in stroškovno učinkovitost najbolj pregledno predstavimo s kazalniki trajnostne gradnje. Poznamo uveljavljene tuje metode certificiranja trajnostne gradnje, na tem področju se razvijajo ISO in EN standardi, evropski raziskovalci preučujejo različne metode in iščejo primeren enoten pristop, seveda pa se po drugi strani razvijajo tudi povsem praktične rešitve, primerne za javne in zasebne naročnike gradenj trajnostnih stavb. 

15.00–15.30

Vlaga in plesen v bivalnem okolju

/Mag. Miha Tomšič/ /GI ZRMK/

Za prekomerno vlago in pojav plesni v bivalnih prostorih je lahko več razlogov. Lahko so npr. krivi toplotni mostovi, lahko bistveno izboljšano tesnjenje sodobnih oken, lahko pa tudi neustrezne bivalne navade uporabnikov. Zelo pomembna sta tudi medsebojni vpliv temperature in vsebnosti vlage v zraku ter način zračenja in ogrevanja prostorov. Na predavanjih se bo mogoče seznaniti z mikroklimatskimi parametri, kakšne so posledice prenizke temperature v prostorih ter kakšna je razlika med relativno in absolutno vlažnostjo zraka. Izvedeti bo mogoče, zakaj je treba zmanjšati absolutno vlažnost zraka, če se zniža temperatura v prostoru, kateri pogoji so potrebni za nastanek plesni in kako jo odpraviti, kakšna mora biti kakovost zraka v bivalnih prostorih in kako to doseči.

15.00–17.00

Dvorana Urška 1

Gradnja montažne ali klasično zidane hiše - pasivni ali skoraj nič-energijski standard

/ Dr. Miha Praznik/ / GI ZRMK / 

/Štefan Piškur/ /Zelena gradnja/

Predstavljena bo gradnja hiš iz opeke v pasivnem in skoraj ni-energijskem standardu, kako se lotiti same zasnove opečne hiše in kako novogradnjo optimizirati. Prikazani bodo postopki ter značilnosti gradnje, uporaba sistemsko razvitih gradbenih proizvodov in vgradnja instalacij na primerih konkretnih novogradenj. 

15.30–16.00

Alge na fasadah

/Mag. Miha Tomšič/ /GI ZRMK/

Čeprav se zdi pravilna izvedba toplotne zaščite stavbe enostavna zadeva, je to strokovno zahtevno opravilo. Posledice neustrezne izbire in vgradnje izolacijskih materialov in sistemov so lahko estetskega in funkcionalnega značaja – razpoke zaključnega sloja, mehurjenje, odstopanje fasade od podlage, zamakanje, toplotni mostovi, kondenzacija in plesen na notranjih površinah zunanjih sten in podobno, kar po nepotrebnem zvišuje vzdrževalne in obratovalne stroške. Posebna vrsta težav, povezanih s sodobnimi toplotno zaščitnimi fasadami, pa so biogene poškodbe – pojav plesni in alg na zaključnem fasadnem sloju. Opisani bodo vzroki za naštete težave in možnosti njihovega preprečevanja. Odgovorjeno bo na vprašanje, ali je za razrast alg na fasadah kriv izvajalec, proizvajalec zaključnih slojev, ali pa je razlog kje drugje.

16.00–16.30

Predinvesticijsko optimiranje projektov za gradnjo in prenovo stavb s pomočjo sodobnih metod numeričnega modeliranja

/Dr. Miha Praznik, Gašper Stegnar/ /GI ZRMK/

Investitorji in projektanti se pri večini projektov srečujejo z vprašanji glede optimizacije zasnovanih investicijskih ukrepov za stavbe. Cilj takšne predinvesticijske optimizacije je zagotavljanje visoke učinkovitosti tehničnih rešitev, v energetskem, ekonomskem in okoljskem smislu, prav tako pa tudi s ciljem zagotavljanja čim višjega ugodja za uporabnike prostorov. Načrtovane rešitve (arhitekturni in gradbeni ukrepi, rešitve na področju strojnih in elektro instalacij idr.) v projektih za nove stavbe ali pa v projektih za celovite prenove delujejo v medsebojnih povezavah, katerih brez uporabe naprednih numeričnih orodij ne moremo prepoznati in ovrednotiti. Takšne ugotovitve pa so ključnega pomena za nadaljnje predinvesticijsko usklajevanje in optimiranje rešitev.

Rezultati analiz pogosto vplivajo celo na ključne spremembe v samem konceptu zasnove, brez katerih bi prvotna idejna zasnova vodila v neoptimalno obratovanje stavbe, dolgoročno višje stroške obratovanja in manj ustrezne uporabniške pogoje, katere pa bi žal spremljalo tudi neustrezno razporejeno in celo prekomerno začetno investiranje. 

Predstavljene bodo osnove in značilnosti dinamičnega obratovanja na primeru sodobne hiše. Konkretni rezultati in ugotovitve za optimizacijo pa bodo prav tako predstavljeni na primerih kompleksnejših večjih stavb.

16.30–17.15

Vse o gradnji in prenovi stavb

/GI ZRMK/

Po novem bomo morali graditi ali prenavljati v skoraj nič-energijskem standardu. Kako poteka načrtovanje skoraj nič-energijske hiše (sNES) – od zasnove, optimizacije, priprave projektne dokumentacije, vloge za pridobitev subvencij, same kontrole kakovosti izvedbe do izdaje sNES certifikata in energetske izkaznice.

In kakšen je pristop pri prenovah po skoraj nič-energijskih merilih? Zakaj je priporočljivo izdelati vsaj projekt energetske prenove (PEP) in statično presojo nosilnega sistema. Prenova spomeniško zaščitenih stavb je še posebej zahtevna naloga, kjer so potrebna posebna znanja in izkušnje vseh vpletenih in zakaj so smiselne le celovite rešitve. Kako se po novem določi pravičnejšo delitev stroškov za ogrevanje oz. korekturnih faktorjev pri večstanovanjskih stavbah. Sodobni sistemi za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje ter zrakotesnost stavbnega ovoja imajo bistveni vpliv na bivalno okolje in udobje. Kdaj je smiselno izvesti termografijo, test zrakotesnosti in meritve z georadarjem. 

17.00–18.00

Dvorana Urška 1

Kaj moramo vedeti pred nakupom oken – kaj pomeni sodobna vgradnja oken oz. vgradnja skladna s smernico RAL?

/ Neva Jejčič/ / GI ZRMK / 

Izbira oken je težka odločitev, saj se v poplavi najrazličnejših ponudb že strokovnjaki težko odločajo, katere tehnične rešitve in kateri izdelek je najustreznejša izbira. Kakšne lastnosti mora imeti okno? Je energetska učinkovitost res edino merilo? Katera dokazila moramo zahtevati? 

Sodobna vgradnja, bolj poznana kot vgradnja, skladna z RAL smernico, postaja standard tudi v Sloveniji. Pri taki vgradnji je treba poskrbeti že v fazi načrtovanja za primerno velikost odprtine, mehansko pritrditev in tesnjenje rege med okvirjem in konstrukcijo. V poplavi tesnilnih materialov je priporočljivo izbrati sistem tesnjenja in ne posameznih komponent.

15.00 –17.00

Statik svetuje: Statična presoja; utrditev nosilne konstrukcije; potresna varnost - ukrepi

/GI ZRMK /               

Pri prenovah hiš ali stanovanj se večkrat srečamo z dilemo ali se lahko ruši nosilni ali vezni zid ali lahko izvedemo preboj, kje in kako zgraditi nov dimnik in ali zamenjati leseni strop z armirano betonskim ali montažnim. Problematične so lahko tudi manjše ali večje razpoke na hišah. Nasveti statika vam bodo v pomoč pri vseh dilemah, svetovali vam bodo tudi glede potresne varnosti in smiselnosti utrditve starih zidov.

Vse zainteresirane naprošamo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).


Raba energije v stavbah in gospodinjstvih: s čim se splača ogrevati, kako načrtovati ogrevanje, hlajenje in prezračevanje hiš

/GI ZRMK /               

Nasvet o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije vam bo v pomoč, kako svoja finančna sredstva učinkovito in dolgoročno ustrezno uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav. Zainteresiranim nudimo strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o energetski sanaciji stavb ali energetski zasnovi novogradenj, toplotni zaščiti zunanjega toplotnega ovoja stavb, izbiri ustreznih oken, zasteklitve ter ostalega stavbnega pohištva,  izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav, regulaciji ogrevalnih naprav, izbiri sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, uporabi obnovljivih virov energije pri oskrbi stavbe z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, zmanjšanju porabe goriva, vodenju energetskega knjigovodstva, pripravi tople sanitarne vode ter možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov.

16.00–18.00

Krajinski arhitekt svetuje pri urejanju zunanjih površin

/ZAPS /                       

Urejanje balkonov, teras, hišnih gredic, okrasnega vrta, parcele ali morda celo parka ob hiši je običajno zadnje opravilo, ki ga opravimo po vselitvi v stanovanje ali hišo. 

Znanje in izkušnje strokovnjakov, krajinski arhitekti, vam bodo v pomoč pri iskanju možnih rešitev zasaditve rastlin in zunanje ureditve na konkretnem primeru. Vse zainteresirane prosimo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).


Arhitekt svetuje pri načrtovanju, gradnji in prenovi klasično zidane ali montažne hiše ter pridobitvi dovoljenj za gradnjo

/ZAPS /   /GI ZRMK /  

Razmišljate o načrtovanju,  gradnji ali prenovi hiše ali stanovanja? Nasveti arhitekta z dolgoletnimi izkušnjami vam bodo v pomoč pri izbiri najustreznejše lokacije, razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve, sodobnih likovnih in tehničnih načelih projektiranja. Na  osnovi prejetih informacij vam bodo  podali strokovno mnenje tako v oblikovalskem, arhitekturnem, tehničnem kot tudi v finančnem smislu. 

Možno pa bo pridobiti koristne nasvete v zvezi s pridobitvijo upravnih dovoljenj za gradnjo. Je lokacija primerna, kaj lahko zgradim na želeni lokaciji, kakšen je postopek, katera soglasja je treba pridobiti, katerim tehničnim predpisom je treba slediti in še vrsta drugih vprašanj.

17.15–19.00

Vse o gradnji in prenovi stavb

/GI ZRMK/

Po novem bomo morali graditi ali prenavljati v skoraj nič-energijskem standardu. Kako poteka načrtovanje skoraj nič-energijske hiše (sNES) – od zasnove, optimizacije, priprave projektne dokumentacije, vloge za pridobitev subvencij, same kontrole kakovosti izvedbe do izdaje sNES certifikata in energetske izkaznice.

In kakšen je pristop pri prenovah po skoraj nič-energijskih merilih? Zakaj je priporočljivo izdelati vsaj projekt energetske prenove (PEP) in statično presojo nosilnega sistema. Prenova spomeniško zaščitenih stavb je še posebej zahtevna naloga, kjer so potrebna posebna znanja in izkušnje vseh vpletenih in zakaj so smiselne le celovite rešitve. Kako se po novem določi pravičnejšo delitev stroškov za ogrevanje oz. korekturnih faktorjev pri večstanovanjskih stavbah. Sodobni sistemi za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje ter zrakotesnost stavbnega ovoja imajo bistveni vpliv na bivalno okolje in udobje. Kdaj je smiselno izvesti termografijo, test zrakotesnosti in meritve z georadarjem. 

NEDELJA, 12. 3. 2017

10.00–11.00

Dvorana Urška 1

Zasnova in priprava projekta celovite energetske prenove stavbe – PEP-

in uporaba na primeru prenove večstanovanjske hiše

/Andraž Rakušček, Gašper Stegnar, Luka Zupančič/ /GI ZRMK/

Predstavljene bodo rešitve najpogostejših težav, s katerimi se soočajo lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah. S preskušenimi metodami (ogled, test zrakotesnosti, termografski pregled, mikroklimatski parametri, statična presoja nosilne konstrukcije) se odkriva pomanjkljivosti na stavbi in šibke točke na njenem ovoju. 

Smiselna je priprava projekta energetske prenove stavbe (PEP) in po potrebi tudi projekta za utrditev nosilnega sistema in za sanacijo kapilarnega vleka. Izdelani projekti vključujejo vse potrebne korake do zaključka optimalne (stroškovno in kakovostno) celovite prenove stavbe. Na novo se preračuna korekturne faktorje za delitev stroškov in izdela energetsko izkaznico stavbe. S premišljeno vodeno prenove se izboljšajo bivalni pogoji v stanovanjih, zmanjša poraba energije za ogrevanje,  stavba je potresno varnejša in arhitekturno privlačnejša.

Prikazan bo tudi primer energetske prenove na konkretni večstanovanjski hiši, od načrtovanja, izračunov, izbire rešitev, izvajalcev do kontrole kakovosti in končne izvedbe. 

11.00–11.45

Merilo za izbiro kakovostnih izdelkov in izvajalcev

Certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu

/ Neva Jejčič/ / GI ZRMK / 

V poplavi najrazličnejših ponudb se že strokovnjaki težko odločajo, katere tehnične rešitve in kateri proizvodi so najustreznejša izbira. Zato je zelo pomembno, da so občani seznanjeni s tem, na kaj naj bodo pozorni, ko izbirajo proizvode ali izvajalce. Napačne odločitve pri izbiri izdelka ali izvajalca lahko privedejo do nepopravljive škode. Eden izmed certifikatov, ki označuje najboljše izdelke in storitve v Sloveniji, je Znak kakovosti v graditeljstvu.

11.45–12.30

Kaj moramo vedeti pred nakupom oken – kaj pomeni sodobna vgradnja oken oz. vgradnja skladna s smernico RAL?

/ Neva Jejčič/ / GI ZRMK / 

Izbira oken je težka odločitev, saj se v poplavi najrazličnejši h ponudb že strokovnjaki težko odločajo, katere tehnične rešitve in kateri izdelek je najustreznejša izbira. Kakšne lastnosti mora imeti okno? Je energetska učinkovitost res edino merilo? Katera dokazila moramo zahtevati? 

Sodobna vgradnja, bolj poznana kot vgradnja, skladna z RAL smernico, postaja standard tudi v Sloveniji. Pri taki vgradnji je treba poskrbeti že v fazi načrtovanja za primerno velikost odprtine, mehansko pritrditev in tesnjenje rege med okvirjem in konstrukcijo. V poplavi tesnilnih materialov je priporočljivo izbrati sistem tesnjenja in ne posameznih komponent.

12.30–13.00

Lokalne politike za zeleno energijo – Interreg MED, LOCAL4GREEN –

/Mag. Miha Tomšič/ / GI ZRMK / 

LOCAL4GREEN, Lokalne politike za zeleno energijo, je projekt programa Interreg MED s specifičnim ciljem povečanja izrabe lokalnih obnovljivih virov energije. Dejavnosti projektnih partnerjev iz devetih evropskih držav sredozemskega območja so usmerjene predvsem v pomoč lokalnim skupnostim pri opredelitvi in izvedbi inovativnih zelenih lokalnih fiskalnih politik z namenom spodbujanja rabe obnovljivih virov energije tako v javnem kot zasebnem sektorju. Poudarek je na ustrezni zasnovi in vsebini akcijskih načrtov za trajnostno energijo (Sustainable Energy Action Plan; SEAP), ki jih izdelujejo občine podpisnice Konvencije županov (Covenant of Mayors). Slovenski partner je Gradbeni inštitut ZRMK, pridruženi nacionalni partnerji pa so Lokalna energetska agencija Gorenjske in občini Kamnik in Kočevje.

10.00 –12.00

Statik svetuje: Statična presoja – Utrditev nosilne konstrukcije – Potresna varnost – ukrepi

/GI ZRMK /               

Pri prenovah hiš ali stanovanj se večkrat srečamo z dilemo, ali se lahko ruši nosilni ali vezni zid ali lahko izvedemo preboj, kje in kako zgraditi nov dimnik in ali zamenjati leseni strop z armirano betonskim ali montažnim. Problematične so lahko tudi manjše ali večje razpoke na hišah. Nasveti statika vam bodo v pomoč pri vseh dilemah, svetovali vam bodo tudi glede potresne varnosti in smiselnosti utrditve starih zidov. Vse zainteresirane prosimo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).


Krajinski arhitekt svetuje pri urejanju zunanjih površin

/ZAPS /                       

Urejanje balkonov, teras, hišnih gredic, okrasnega vrta, parcele ali morda celo parka ob hiši je običajno zadnje opravilo, ki ga opravimo po vselitvi v stanovanje ali hišo. 

Znanje in izkušnje strokovnjakov, krajinski arhitekti, vam bodo v pomoč pri iskanju možnih rešitev zasaditve rastlin in zunanje ureditve na konkretnem primeru. Vse zainteresirane prosimo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).

11.00–13.00

Arhitekt svetuje pri načrtovanju, gradnji in prenovi klasično zidane ali montažne hiše ter pridobitvi dovoljenj za gradnjo

/ZAPS /   /GI ZRMK /  

Razmišljate o načrtovanju,  gradnji ali prenovi hiše ali stanovanja? Nasveti arhitekta z dolgoletnimi izkušnjami vam bodo v pomoč pri izbiri najustreznejše lokacije, razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve, sodobnih likovnih in tehničnih načelih projektiranja. Na  osnovi prejetih informacij vam bodo  podali strokovno mnenje tako v oblikovalskem, arhitekturnem, tehničnem kot tudi v finančnem smislu. 

Možno pa bo pridobiti koristne nasvete v zvezi s pridobitvijo upravnih dovoljenj za gradnjo. Je lokacija primerna, kaj lahko zgradim na želeni lokaciji, kakšen je postopek, katera soglasja je treba pridobiti, katerim tehničnim predpisom je treba slediti in še vrsta drugih vprašanj.


Gradnja montažne ali klasično zidane hiše - pasivni ali skoraj nič-energijski standard

/GI ZRMK /     Zelena gradnja/                  

V zadnjih desetletjih imamo pri nas kar veliko izkušenj z gradnjo montažnih hiš v pasivnem standardu, manj pa o gradnji klasično zidane hiše. Nekateri so celo prepričani, da pasivna gradnja iz opeke ni možna. Na svetovanju vam bodo strokovnjaki predstavili oba sistema gradnje, njihove prednosti in pomanjkljivosti in tudi stroškovni vidik gradnje. 

13.00–13.30

PORABImanj energije – brezplačno in preprosto preverjanje prihrankov energije v gospodinjstvih

/ Rajko Dolinšek/ / Informa Echo/ 

V okviru predavanja spletne aplikacije bo s praktičnimi primeri predstavljena  nova generacija nevtralnega svetovalca, ki ga strokovni tim pripravlja za prodor na EU trg.

Brezplačni spletni energetski svetovalec PORABImanj je lahko v veliko pomoč pri preverjanju možnih prihrankov pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in avtomobilskem prevozu. Z neodvisnimi izračuni in strokovnimi nasveti je nepogrešljiv pri odločitvah o investicijah. Na podlagi vnesenih podatkov o dejanski rabi energije aplikacija v hipu izračuna prihranke pri energiji, okvirne investicije in vračilno dobo za načrtovane ukrepe. S svetovalcem PORABImanj so odločitve glede možnih prihrankov veliko lažje.

13.30–14.15

Predstavitev monografije »Trajnostna zasnova energijsko učinkovitih enodružinskih hiš«

/ GI ZRMK / / UL- Fakulteta za arhitekturo  / 

Predstavljena bo izdana monografija »Trajnostna zasnova energijsko učinkovitih enodružinskih hiš«, ki se osredotoča na preučevanje vplivov različnih kvalitativnih parametrov na doseženo energijsko učinkovitost stavbe.

Podrobneje so opisani vplivi različnih tehnologij gradnje (zidane in lesene), toplotne zaščite stavbnega ovoja (stena, streha, tla, stavbno pohištvo) ter sistemov (prezračevanje in ogrevanje) na dosežene energijske, okoljske, ekonomske in bivalne parametre, s katerimi se lahko celovitejše vrednotijo energijsko učinkovite enodružinske hiše.

14.10–15.00

Merila za trajnostno gradnjo in primer trajnostnega vrednotenja stavbe

/ Doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, Mag. Miha Tomšič, Luka Zupančič/ / GI ZRMK / 

Funkcionalnost stavbe, njeno okoljsko prijaznost in stroškovno učinkovitost najbolj pregledno predstavimo s kazalniki trajnostne gradnje. Poznamo uveljavljene tuje metode certificiranja trajnostne gradnje, na tem področju se razvijajo ISO in EN standardi, evropski raziskovalci preučujejo različne metode in iščejo primeren enoten pristop, seveda pa se po drugi strani razvijajo tudi povsem praktične rešitve primerne za javne in zasebne naročnike gradenj trajnostnih stavb.

15.00–15.30

Celovita prenova stavb kulturne dediščine z ukrepi za učinkovito rabo energije

/Mag. Miha Tomšič/ / GI ZRMK / 

Ideja o energetski prenovi konkretne stavbe kulturne dediščine se lahko pojavi v različnih  kontekstih, kot so npr. vzdrževalna dela, statična in protipotresna sanacija, sprememba namembnosti in uporabe stavbe, ekonomska optimizacija, celovita sanacija po izrednih dogodkih kot je npr. poplava, ali pa koriščenje javnih virov sofinanciranja projektov prenove.

V predstavitvi bo prikazano, kako se lotiti energetske prenove stavb, ki so varovane s predpisi o varstvu kulturne dediščine, in jih pri tem obravnavati ne samo kot samostojen objekt, ampak v okviru danosti in posebnosti okolja, v katerega so umeščene. To na primer pomeni, da je treba načrte energetske prenove uskladiti z morebitnimi načrti za prenovo ali širitev lokalne energetske infrastrukture in izgradnjo pametnih omrežij, pri ukrepih, ki se nanašajo na energente, pa upoštevati vsebino lokalnega energetskega koncepta.

15.30–16.00

Razvoj novih materialov in programskega orodja – primeri vključevanja v mednarodne RR projekte 

– ESCP ECCA, H2020 GELCLAD, ERASMUS + GREB –

/SGG/ 

EU projekt ECCA predstavlja dolgoročno evropsko strateško partnerstvo grozdov, ki delujejo na področju graditve objektov in povezanih panog in želijo v svoje delovanje vključiti principe krožnega gospodarstva. 

Cilj projekta GELCLAD je razviti nov, cenovno ugoden in učinkovit sistem pametnih in ekoloških fasadnih panelov, ki bodo imeli odlično toplotno izolativnost z integracijo aerogelne nano-izolacije ter zunanjega dela iz okolju prijaznega lesno polimernega kompozita. Glavni učinek novega izolacijskega panela bo za 20% zmanjšana vgrajena energija v primerjavi s tradicionalnimi paneli.

Cilj projekta ERASMUS + GREB je posodobitev učnih načrtov prve in druge stopnje študija  (BA in MA) na področju High-Tech zelenih stavb in pametnih mest v Ruski federaciji, Mongoliji in Uzbekistanu, za potrebe trajnostnega razvoja v globalnem svetu. 

16.00–16.30

Gradnja montažne ali klasično zidane hiše - pasivni ali skoraj nič-energijski standard

/ Dr. Miha Praznik/ / GI ZRMK / 

/Štefan Piškur/ /Zelena gradnja/

Predstavljena bo gradnja hiš iz opeke v pasivnem in skoraj ni-energijskem standardu, kako se lotiti same zasnove opečne hiše in kako novogradnjo optimizirati. Prikazani bodo postopki ter značilnosti gradnje, uporaba sistemsko razvitih gradbenih proizvodov in vgradnja instalacij na primerih konkretnih novogradenj. Predstavljene bodo osnove in značilnosti dinamičnega obratovanja na primeru sodobne hiše. Konkretni rezultati in ugotovitve za optimizacijo pa bodo prav tako predstavljeni na primerih kompleksnejših večjih stavb.

16.30–17.15

Vse o gradnji in prenovi stavb

/GI ZRMK/

Po novem bomo morali graditi ali prenavljati v skoraj nič-energijskem standardu. Kako poteka načrtovanje skoraj nič-energijske hiše (sNES) – od zasnove, optimizacije, priprave projektne dokumentacije, vloge za pridobitev subvencij, same kontrole kakovosti izvedbe do izdaje sNES certifikata in energetske izkaznice.

In kakšen je pristop pri prenovah po skoraj nič-energijskih merilih? Zakaj je priporočljivo izdelati vsaj projekt energetske prenove (PEP) in statično presojo nosilnega sistema. Prenova spomeniško zaščitenih stavb je še posebej zahtevna naloga, kjer so potrebna posebna znanja in izkušnje vseh vpletenih in zakaj so smiselne le celovite rešitve. Kako se po novem določi pravičnejšo delitev stroškov za ogrevanje oz. korekturnih faktorjev pri večstanovanjskih stavbah. Sodobni sistemi za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje ter zrakotesnost stavbnega ovoja imajo bistveni vpliv na bivalno okolje in udobje. Kdaj je smiselno izvesti termografijo, test zrakotesnosti in meritve z georadarjem.

15.00–17.00

Gradnja montažne ali klasično zidane hiše - pasivni ali skoraj nič-energijski standard

/GI ZRMK /     Zelena gradnja/                  

V zadnjih desetletjih imamo pri nas kar veliko izkušenj z gradnjo montažnih hiš v pasivnem standardu, manj pa o gradnji klasično zidane hiše. Nekateri so celo prepričani, da pasivna gradnja iz opeke ni možna. Na svetovanju vam bodo strokovnjaki predstavili oba sistema gradnje, njihove prednosti in pomanjkljivosti in tudi stroškovni vidik gradnje. 

16.00–18.00

Krajinski arhitekt svetuje pri urejanju zunanjih površin

/ZAPS /                       

Urejanje balkonov, teras, hišnih gredic, okrasnega vrta, parcele ali morda celo parka ob hiši je običajno zadnje opravilo, ki ga opravimo po vselitvi v stanovanje ali hišo. 

Znanje in izkušnje strokovnjakov, krajinski arhitekti, vam bodo v pomoč pri iskanju možnih rešitev zasaditve rastlin in zunanje ureditve na konkretnem primeru. Vse zainteresirane prosimo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (mapna kopija, tlorisi, tipični prerezi).


Arhitekt svetuje pri načrtovanju, gradnji in prenovi klasično zidane ali montažne hiše ter pridobitvi dovoljenj za gradnjo

/ZAPS /   /GI ZRMK /  

Razmišljate o načrtovanju,  gradnji ali prenovi hiše ali stanovanja? Nasveti arhitekta z dolgoletnimi izkušnjami vam bodo v pomoč pri izbiri najustreznejše lokacije, razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve, sodobnih likovnih in tehničnih načelih projektiranja. Na  osnovi prejetih informacij vam bodo  podali strokovno mnenje tako v oblikovalskem, arhitekturnem, tehničnem kot tudi v finančnem smislu. 

Možno pa bo pridobiti koristne nasvete v zvezi s pridobitvijo upravnih dovoljenj za gradnjo. Je lokacija primerna, kaj lahko zgradim na želeni lokaciji, kakšen je postopek, katera soglasja je treba pridobiti, katerim tehničnim predpisom je treba slediti in še vrsta drugih vprašanj.

Novice

27.03.2023

61. Sejem Dom uspešno za nami

Vse za gradnjo in prenovo je od 22. do 26. marca na največji sejemski prireditvi...
Preberi več >>
09.03.2023

61. Sejem Dom

Od 22. do 26. marca 2023 bo na Gospodarskem razstavišču potekal največji sejem...
Preberi več >>
04.11.2022

Izbira kvalitetnega parketa je zelo pomembna!

Ko izbiramo vrsto parketa, moramo razmisliti o nekaj ključnih dejavnikih...
Preberi več >>
Arhiv novic »