Nedelja, 13. marec - Sejem Dom
SI
Show menu

Nedelja, 13. marec

Uporaba LED svetilk in sijalk

od 10.00 do 11.00 / dvorana Povodni mož / Marjeta Zupančič Meglič

Predavanje: Postopki za pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo ali prenovo stavb

od 10.00 do 11.00 / Avla desno – predavalnica / GI ZRMK in ZAPS

Investitorji se pogostokrat znajdejo pred dilemo pri pridobivanju dovoljenj za gradnjo, saj se zdijo postopki prezapleteni in predolgi. Na predavanjih bo opisan celoten postopek pridobitve upravnih dovoljenj in predvsem kako izbrati primerno lokacijo za gradnjo. 

Skoraj nič-energijska prenova – priložnosti obravnav v okrožju, H2020, MODER

od 10.00 do 11.00 / Galerija – predavalnica / dr. Samo Gostič, doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, doc. dr. Henrik Gjerkeš, mag. Miha Tomšič / GI ZRMK / Anton Pogačnik / LEAG

Projekt MODER razvija celosten pristop k učinkoviti obnovi stavb na nivoju dela mesta. V predvidenem modelu imajo inženirska podjetja, energetski menedžerji in svetovalci vlogo koordinatorja, ki spodbuja lastnike pri pričetku izvajanja skupnih projektov s pomočjo novo razvitih orodja za celostno, energetsko in ekonomsko učinkovito načrtovanje na območju okrajev oziroma sosesk.  Vizija projekta je razviti stroškovno in energetsko učinkovito ter uporabniku prijazno prenovo stavb kot del celotnega energetskega sistema. Pri  tem bodo nova orodja omogočala sistem načrtovanja v zgodnjih fazah s primerjavo različnih alternativ sistemov oskrbe z energijo ob sočasni prenovi stavb na območju okrajev oziroma sosesk. Projekt MODER (www.moderproject.eu) bo, z večjo vključenostjo lastnikov in uporabnikov pri sodelovanju in sprejemanju odločitev, spodbujal prihranke energije in stroškov. 

Predstavitev: Razvoj novih materialov in programskega orodja

od 10.00 do 11.00 / Galerija – pogovorno omizje / mag. Vladimir Gumilar, Andro Goblon / SGG

Višje zahteve glede bivalnega okolja in udobja narekujejo razvoj novih materialov, drugačen pristop pri načrtovanju, gradnji, preskušanju in monitoringu. Predstavljeni bodo mednarodni projekti programa FP7. Storepet - www.storepet-fp7.eu (nov izolacijski material za montažno gradnjo), NewBEE - www.newbee.eu (novi poslovni modeli in programska oprema za sanacijo energetske učinkovitosti stavb), ICECLAY - http://iceclay-fp7.eu/ (novi izolacijski materiali na osnovi mineralnih materialov), MESSIB - www.messib.eu (hranjenje energije v stavbah) in Perpetuate - www.perpetuate.eu (razvoj natančnejših metod za izračun potresne odpornosti stavb kulturne dediščine ) ter projekt iz programa Leonarda da Vinci. Build your English - www.buildyourenglish.eu (primer dobre prakse - večjezični slovar za delavce na gradbišču). Predstavljene bodo inovacije ter nova znanja za izboljšave izdelkov in storitev. Vabljeni strokovnjaki, inštituti, podjetja, investitorji, upravniki, ki se ukvarjajo z graditeljstvom.  

Svetovanje: Postopki za pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo ali prenovo stavb

od 10.00 do 12.00 / Galerija – individualno svetovanje / GI ZRMK in ZAPS

Na voljo bodo brezplačni nasveti, kjer bodo zainteresirani pridobili odgovore na konkretna vprašanja v zvezi s pridobitvijo upravnih dovoljenj za gradnjo. Je lokacija primerna, kaj lahko zgradim na želeni lokaciji, kakšen je postopek, katera soglasja je treba pridobiti, katerim tehničnim predpisom je treba slediti in še vrsta drugih vprašanj. S seboj prinesite vsaj prikaz parcele oz. mapno kopijo, osnovno tehnično dokumentacijo in ostale dokumente, da bo nasvet čim bolj konkreten.

Svetovanje: Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije v stavbah

od 10.00 do 13.00 / Galerija – individualno svetovanje / Gašper Stegnar, Primož Krapež, doc. dr. Henrik Gjerkeš / GI ZRMK

Nasvet o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije vam bo v pomoč, kako svoja finančna sredstva učinkovito in dolgoročno ustrezno uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav. Zainteresiranim nudimo strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o energetski sanaciji stavb ali energetski zasnovi novogradenj, toplotni zaščiti zunanjega toplotnega ovoja stavb, izbiri ustreznih oken,  zasteklitve ter ostalega stavbnega pohištva,  izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav, regulaciji ogrevalnih naprav, izbiri sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, uporabi obnovljivih virov energije pri oskrbi stavbe z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, zmanjšanju porabe goriva, vodenju energetskega knjigovodstva, pripravi tople sanitarne vode ter možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov.

Svetovanje: Energetska izkaznica stavbe – praktični primeri

od 10.00 do 13.00 / Galerija – individualno svetovanje /Neodvisni izdelovalci energetskih izkaznic z licenco

Predstavitve so namenjene vsem lastnikom stavb, ki bi želeli pridobiti informacijo o postopku in izdelavi energetskih izkaznic s prikazom praktičnih primerov. Individualna svetovanja bodo izvajali neodvisni energetski svetovalci, ki so pridobili licenco pristojnega ministrstva. Več na: www.energetskaizkaznica.si.

Predavanje: Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijske stavbe

od 11.00 do 12.00 / Avla desno - predavalnica / Andraž Rakušček, Mihael Mirtič, Primož Krapež, Gašper Stegnar, Luka Zupančič / GI ZRMK

V naši gradbeni praksi energijska bilanca novogradenj v številnih primerih odstopa od standardov skoraj nič-energijskih stavb (sNES), čeprav so ti tehnično povsem izvedljivi. Optimizacija pri zasnovi projekta in vrednotenje posameznih ukrepov, ki vplivajo na energijsko bilanco stavbe, ostajata pogosto prezrta ali pa peša izvedba zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj ter nepopolnih analiz stroškov in koristi pri postopkih odločanja.
Predavanje bo namenjeno predstavitvi projekta energetske optimizacije stavbe (PEOS), ki vključuje svetovalne in projektantske storitve, pripravo tehnične dokumentacije za pridobitev razpoložljivih finančnih spodbud, izvedbo kontrole kakovosti pri gradnji sNES in izdelavo ter izdajo energetske izkaznice. PEOS zagotavlja optimalno doseganje želenih energijskih lastnosti stavbe, predvsem zaradi enakopravnega in pravočasnega sodelovanja kompetentnih strokovnjakov v procesu načrtovanja in kasnejših ključnih fazah. Vse skupaj se odraža tudi v finančni dobrobit naročnikov, saj prihranki na račun optimizacije projekta, stroškovno učinkovitih rešitev, subvencij in nižjih obratovalnih stroškov za nekajkrat presegajo izdatke takšne storitve.

Ogrevanje sanitarne vode z OVE

od 11.00 do 11.30 / dvorana Povodni mož / Carmen Hladnik Prosenc

Predavanje: Merila za izbiro kakovostnih izdelkov in storitev

od 11.00 do 11.30 / Galerija – predavalnica /Neva Jejčič / GI ZRMK

Pri izbiri izdelkov in izvajalcev se že strokovnjaki težko odločajo, katere tehnične rešitve in kateri proizvodi so najustreznejša izbira. Zato je zelo pomembno, da so občani seznanjeni s tem, na kaj naj bodo pozorni, ko izbirajo proizvode ali izvajalce. Eden izmed certifikatov, ki označuje najboljše izdelke in storitve v Sloveniji je Znak kakovosti v graditeljstvu.

Predstavitev: Demonstracijski projekt - Trajnostno načrtovana pasivna večstanovanjska stavba, Eko srebrna hiša, FP7 EE - HIGHRISE

od 11.00 do 12.00 / Galerija – pogovorno omizje /Akropola, Remty, Robotina, GI ZRMK, SGG

Na predavanjih o demonstracijskem projektu načrtovanja in gradnje Eko srebrne hiše bodo predstavljene   tudi metodologije trajnostnega vrednotenja stavb, zagotavljanje kakovosti izvedbe, uporaba zelenih tehnologij in tehnologij za izrabo obnovljivih virov energije. Pilotni projekti trajnostne gradnje in prenove stavb so ključni element nizkoogljične družbe. Kot primeri dobrih praks v Sloveniji bodo predstavljeni mednarodni program FP7, projekt EE-HIGHRISE (www.ee-highrise.eu) – Eko srebrna hiša – demonstracijski projekt trajnostno načrtovane pasivne hiše v Ljubljani. 

Svetovanje: Načrtovanje pasivne in skoraj nič-energijske hiše

od 11.00 do 13.00 / Galerija – individualno svetovanje / GI ZRMK, Akropola

Pasivne in skoraj nič-energijske hiše predstavljajo bodoči standard gradnje. Na svetovanje vabljeni vsi, ki vas zanima kar koli v zvezi z načrtovanjem, sodobnimi materiali, sistemi in tehnologijami. Pomembni vidiki so še vpliv gradnje na okolje, zdravje in počutje stanovalcev ter ogljični odtis. Še posebej bodo obravnavani pristopi pri načrtovanju, integralno načrtovanje, kako zagotoviti zrakotesnost, kontrolo kakovosti, načini prezračevanja in ogrevanja, izbiri obnovljivega vira energije za ogrevanje in gorivo, je e-mobilnost prihodnost ali le modna muha, zbiranju deževnice, monitoring in ostalih parametrih, pomembnih za uspešno izveden projekt. 

Svetovanje: Arhitekt svetuje pri gradnji in prenovi stavb

od 11.00 do 13.00 / Galerija – individualno svetovanje / GI ZRMK, Akropola, ZAPS

Strokovni in neodvisni nasveti arhitekta vam bodo v pomoč, če načrtujete gradnjo ali prenovo hiše ali stanovanja. Na osnovi prejetih informacij bodo podali strokovno mnenje tako v oblikovalskem, arhitekturnem, tehničnem kot tudi v finančnem smislu. Z znanjem in izkušnjami vam bodo znali svetovati o najustreznejši izbiri lokacije, razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve, sodobnih likovnih in tehničnih načelih projektiranja. Vsem zainteresiranim svetujemo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (lokacija, tlorisi, tipični prerezi stavb). 

Male komunalne čistilne naprave

od 11.30 do 12.30 / dvorana Povodni mož / mag. Ivan Kenda

Predavanje: Kaj je dobro vedeti preden naročimo okna

od 11.30 do 12.00 / Galerija – predavalnica /Neva Jejčič / GI ZRMK

Izbira zunanjega stavbnega pohištva je težka odločitev, saj se v poplavi najrazličnejši h ponudb že strokovnjaki težko odločajo, katere tehnične rešitve in kateri izdelek je najustreznejša izbira. Kakšne lastnosti mora imeti? Je energetsko učinkovito zunanje stavbno pohištvo res edino merilo? Katera dokazila moramo zahtevati? 

Predavanje: Prenova večstanovanjskih stavb

od 12.00 do 13.00 / Avla desno – predavalnica /Andraž Rakušček, Mihael Mirtič, Primož Krapež, Gašper Stegnar, Luka Zupančič / GI ZRMK

Predstavljene bodo rešitve najpogostejših težav, s katerimi se soočajo lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah. S preskušenimi metodami (ogled, test zrakotesnosti, termografski pregled, mikroklimatski parametri, statična presoja nosilne konstrukcije)  se odkriva pomanjkljivosti na stavbi in šibke točke na ovoju stavbe. Pripravi se projekt energetske prenove stavbe (PEP) in po potrebi tudi projekt za utrditev nosilnega sistema in za sanacijo kapilarnega vleka. Izdelani projekti vključujejo vse potrebne korake do zaključka optimalne (stroškovno in kakovostno) celovite prenove stavbe. Na novo se preračuna korekturne faktorje za delitev stroškov in izdela energetsko izkaznico stavbe. S premišljeno vodeno prenove se izboljšajo bivalni pogoji v stanovanjih, zmanjša poraba energije za ogrevanje,  stavba je potresno varnejša in arhitekturno privlačnejša. 

Sodobna vgradnja oken in vrat oz. kaj pomeni »RAL vgradnja«

od 12.00 do 13.00 / Galerija – predavalnica / Neva Jejčič / GI ZRMK

Sodobna vgradnja, bolj poznana kot vgradnja, skladna s smernico RAL, postaja standard tudi v Sloveniji. Pri taki vgradnji je treba poskrbeti že v fazi načrtovanja za primerno velikost odprtine, mehansko pritrditev in tesnjenje rege med okvirjem in konstrukcijo. V poplavi tesnilnih materialov je priporočljivo izbrati sistem tesnjenja in ne posameznih komponent. Predavanje je namenjeno predvsem izvajalcem vgradnje – monterjem in merilcem, pa tudi obiskovalcem sejma.

Predstavitev: Multimedijska predstavitev aplikacije »PORABImanj«

od 12.00 do 13.00 / Galerija – pogovorno omizje / Rajko Dolinšek / Informa Echo

V okviru predavanja in predstavitve spletne aplikacije bo s praktičnimi primeri predstavljena  nova generacija nevtralnega svetovalca, ki ga strokovni tim pripravlja za prodor na EU trg.
Ko seštejemo račune in položnice, ki jih mesečno plačujemo za ogrevanje, električno energijo in gorivo bo večina ugotovila, da je skupni strošek za energijo na drugem mestu za hrano v strukturi stroškov vsakega gospodinjstva. Zato je smiselno biti pozoren na porabo energije pri investicijah v prenovo stavb, pri menjavi ogrevalnega sistema ali pri nakupu klimatske naprave, gospodinjskih in drugih električnih aparatov in avtomobilov. To za mnoge predstavlja velik izziv zaradi pomanjkanja znanja in informacij. 
 Brezplačni spletni energetski svetovalec PORABImanj je lahko v veliko pomoč pri preverjanju možnih prihrankov pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in avtomobilskem prevozu. Z neodvisnimi izračuni in strokovnimi nasveti je nepogrešljiv pri odločitvah o investicijah. Na podlagi vnesenih podatkov o dejanski rabi energije, aplikacija v hipu izračuna prihranke pri energiji, okvirne investicije in vračilno dobo za načrtovane ukrepe. S svetovalcem PORABImanj so odločitve glede možnih prihrankov veliko lažje.

Sprejemniki sončne energije

od 12.30 do 13.30 / dvorana Povodni mož / mag. Ivan Kenda

Skoraj nič-energijska prenova – priložnosti obravnav v okrožju, H2020, MODER

od 13.00 do 14.00 / Avla desno – predavalnica / dr. Samo Gostič, doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, doc. dr. Henrik Gjerkeš, mag. Miha Tomšič / GI ZRMK / Anton Pogačnik / LEAG

Projekt MODER razvija celosten pristop k učinkoviti obnovi stavb na nivoju dela mesta. V predvidenem modelu imajo inženirska podjetja, energetski menedžerji in svetovalci vlogo koordinatorja, ki spodbuja lastnike pri pričetku izvajanja skupnih projektov s pomočjo novo razvitih orodja za celostno, energetsko in ekonomsko učinkovito načrtovanje na območju okrajev oziroma sosesk.  Vizija projekta je razviti stroškovno in energetsko učinkovito ter uporabniku prijazno prenovo stavb kot del celotnega energetskega sistema. Pri  tem bodo nova orodja omogočala sistem načrtovanja v zgodnjih fazah s primerjavo različnih alternativ sistemov oskrbe z energijo ob sočasni prenovi stavb na območju okrajev oziroma sosesk. Projekt MODER (www.moderproject.eu) bo, z večjo vključenostjo lastnikov in uporabnikov pri sodelovanju in sprejemanju odločitev, spodbujal prihranke energije in stroškov. 

Predavanje: Merila za prenovo javnih stavb v skoraj nič-energijskem standardu, IEE RePublic_ZEB

od 13.00 do 14: 00 / Galerija – predavalnica / doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gašper Stegnar / GI ZRMK

V zadnjih letih so evropske direktive prinesle javnemu sektorju vrsto novih obveznosti. Javne stavbe morajo postati zgled na področju energijske učinkovitosti, tako s skoraj nič-energijskimi novogradnjami kot z obsežno in celovito prenovo obstoječih stavb. Pri javnih stavbah, ki naj prevzamejo vodilno vlogo med visoko energijsko učinkovitimi objekti, je ključ do uspeha prav uporaba naprednega koncepta celovite skoraj nič-energijske prenove. Tak koncept povezuje napredne tehnologije in ukrepe z njihovo gospodarnostjo, ob upoštevanju značilnosti nacionalne tipologije stavbnega fonda. Na predavanju bomo pokazali, kako projekt IEE Republic_ZEB (http://www.republiczeb.org/) pripravlja za tipske javne stavbe stroškovno-optimalni nabor ukrepov za skoraj nič-energijsko prenovo, da bi lahko javni sektor učinkoviteje načrtoval prenovo stavbnega fonda.

Predstavitev: Celovita prenova obstoječih stavb ter načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijskih stavb

od 13.00 do 14.00 / Galerija – pogovorno omizje / Andraž Rakušček, Mihael Mirtič, Primož Krapež, Gašper Stegnar, Luka Zupančič / GI ZRMK

Pravilni pristop pri načrtovanju prenove stavbe je ključni dejavnik  za uspešno izvedeni projekt tako v tehničnem kot finančnem smislu. Kateri koraki so potrebni, katere odločitve je treba sprejeti, kako zaključiti finančno konstrukcijo ter se spopasti z zbiranjem ponudb, potrebnih dovoljenj in kontrolo kakovosti.  
Pri načrtovanju in gradnji skoraj nič-energijske hiše se investitor srečuje s številnimi vprašanji.  Na predstavitvi  bodo prikazani pristopi, optimizacijske rešitve samega projekta in vrednotenje ukrepov, ki vplivajo na energijsko bilanco.

Svetovanje: Utrditev nosilne konstrukcije in potresna varnost - ukrepi

od 13.00 do 16.00 / Galerija – individualno svetovanje / dr. Samo Gostič, dr. Matej Kušar, dr. Nana Krauberger, mag. Toni Štampfl, Tadej Mirkac / GI ZRMK

V sklopu svetovanj bodo strokovnjaki na osnovi  posredovanih  informacij in vprašanj s strani lastnikov, podali strokovno mnenje o varnosti stavbe z oceno vzrokov za nastanek poškodb in nato tudi usmeritve za najustreznejši pristop k sanaciji oziroma načrtovani rekonstrukciji. Za čim boljšo predstavitev  stanja in zasnove nosilnega sistema stavbe lastnikom svetujemo, da na svetovanje prinesejo vsaj foto dokumentacijo, po možnosti pa tudi  najosnovnejšo tehnično dokumentacijo (npr. tipični tloris in prerez stavbe).

Plesen v zgradbah in na zgradbah

od 13.30 do 14.30 / dvorana Povodni mož / Carmen Hladnik Prosenc

Predavanje: Demonstracijski projekt - Trajnostno načrtovana pasivna večstanovanjska stavba, Eko srebrna hiša, FP7 EE - HIGHRISE

od 14.00 do 15.00 / Avla desno – predavalnica /Akropola, Remty, Robotina, GI ZRMK, SGG, UL-FDV

Na predavanjih o demonstracijskem projektu načrtovanja in gradnje Eko srebrne hiše bodo predstavljene tudi metodologije trajnostnega vrednotenja stavb, zagotavljanje kakovosti izvedbe, uporaba zelenih tehnologij in tehnologij za izrabo obnovljivih virov energije. Pilotni projekti trajnostne gradnje in prenove  stavb so ključni element nizkoogljične družbe. Kot primeri dobrih praks v Sloveniji bodo predstavljeni mednarodni program FP7, projekt EE-HIGHRISE (www.ee-highrise.eu) – Eko srebrna hiša – demonstracijski projekt trajnostno načrtovane pasivne hiše v Ljubljani. 

Predavanje: Spremljanje prenov stavbnega fonda v Sloveniji, IEE EPISCOPE

od 13.00 do 14:00 / Galerija – predavalnica / doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, Andraž Rakušček, Gašper Stegnar / GI ZRMK

Predstavitev: Zgradimo racionalno slovensko opečno pasivno hišo

od 14.00 do 15.00 / Galerija – pogovorno omizje / dr. Miha Praznik / GI ZRMK / Štefan Piškur / Zelena gradnja

Svetovanje: Stavbno pohištvo – okna in zunanja vrata

od 14.00 do 16.00 / Galerija – individualno svetovanje / mag. Miha Tomšič in Neva Jejčič / GI ZRMK

Problematika in povzročanje prašnih delcev PM10 in PM 2,5 pri kurjenju lesnih goriv v Sloveniji

od 14.30 do 15.30 / dvorana Povodni mož / Ludvik Hriberšek

Male biološke čistilne naprave  –  sprememba zakonodaje v letu 2015

od 15.30 do 16.00 / dvorana Povodni mož / Ludvik Hriberšek

od 15.30 do 16.00 / dvorana Povodni mož / Ludvik Hriberšek

od 16.00 do 17.00 / dvorana Povodni mož / Ludvik Hriberšek

Ekonomski vidiki gradnje skoraj nič energijske hiše

od 17.00 do 18.00 / dvorana Povodni mož / Aleš Borut Ivanko

Novice

11.08.2021

Ambient Ljubljana in Dom plus novembra

31. Ambient Ljubljana – sejem pohištva in notranje opreme ter 5. Dom Plus s stavbnim pohištvom, ogrevalno in hladilno tehniko ter montažnimi hišami načrtujemo ...
Preberi več >>
09.08.2021

Sejemski dvojček Dom in Ambient Ljubljana odpovedan

Obveščamo vas, da smo zaradi velikega števila odpovedi med vami, PCT zahtev za obiskovalce ter nepredvidljive situacije, ki med drugim preti s ponovnim omejevanjem javnega življenja ...
Preberi več >>
25.05.2021

Bodite pozorni na lažno pošto

Ste morda tudi vi med tistimi našimi razstavljavci preteklih sejmov ali pa smo vas ob tej ali oni priložnosti že kontaktirali v imenu Gospodarskega razstavišča? POZOR!
Preberi več >>
Arhiv novic »