Petek, 11. marec - Sejem Dom
SI
Show menu

Petek, 11. marec

Posvet: Prenova stavb, tudi po skoraj nič-energijskih merilih

od 9.30 do 14.00 / dvorana 3 – Urška / GI ZRMK

Na posvetu bomo govorili o strateškem, energijskem, ekonomskem in organizacijsko-tehničnem vidiku skoraj nič-energijske (sNES) prenove, o stanovanjskih in nestanovanjskih stavbah, o mestu sNES prenove v nacionalnih programih (so)financiranja, odnosu med »celovito« in sNES prenovo, da bi tako spodbudili interes lastnikov in zasebnega kapitala pri naložbah v sNES prenove. Želimo pokazati, da pri tem ne gre za nedosegljive drage in kompleksne prenove, temveč za pametne odločitve, ki povezujejo dobre priložnosti za sNES prenovo z znanjem,  izkušnjami, naprednimi orodji in tehnologijo, ki je na voljo v našem prostoru. sNES prenova je proces, kjer sodelujeta tako stavba kot porabnik energije kot pametna oskrba z energijo z rastočim deležem obnovljivih virov energije (»danes dobro prenovljena stavba bo lahko jutri postala sNES«). 

Nekaj poudarkov iz vsebine posveta: 

  • skoraj nič-energijska stavba in merila za prenovo v sNES standardu, 
  • sNES prenova je lahko že danes stroškovno učinkovita, a je hkrati usmerjena tudi na doseganje podnebno energetskih ciljev bližnje prihodnosti,
  • sNES prenova stavb vključuje naprednejše tehnologije URE in OVE, je izziv za uporabo novih načrtovalskih orodij (sodoben energetski pregled, dinamično energijsko modeliranje, optimizacija scenarijev prenove na podlagi LCC, BIM okolje pri načrtovanju, obravnava celotnih sosesk ne le posamičnih stavb),
  • sNES v praksi, usposobljenost deležnikov, zagotavljanje kakovosti izvedbe, 
  • financiranje energijske prenove stavb, spodbude, vključitev zasebnega kapitala (kohezija, Eko sklad, energetsko pogodbeništvo, banke) in položaj sNES prenove v financiranju.
Vabilo »

Ekonomika energentov in dobe vračanja

od 10.00 do 11.00 / dvorana Povodni mož / Patricjo Božič

Kateri način ogrevanja in priprave tople sanitarne vode izbrati, na kateri energent se zanesti, kateri je najbolj primeren za oskrbo vašega doma?

Predavanje: Postopki za pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo ali prenovo stavb

od 10.00 do 11.00 / Avla desno – predavalnica / GI ZRMK in ZAPS

Investitorji se pogostokrat znajdejo pred dilemo pri pridobivanju dovoljenj za gradnjo, saj se zdijo postopki prezapleteni in predolgi. Na predavanjih bo opisan celoten postopek pridobitve upravnih dovoljenj in predvsem kako izbrati primerno lokacijo za gradnjo.

Skoraj nič-energijska prenova – priložnosti obravnav v okrožju, H2020, MODER

od 10.00 do 11.00 / Galerija – predavalnica / dr. Samo Gostič, doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, doc. dr. Henrik Gjerkeš, mag. Miha Tomšič / GI ZRMK / Anton Pogačnik / LEAG

Projekt MODER razvija celosten pristop k učinkoviti obnovi stavb na nivoju dela mesta. V predvidenem modelu imajo inženirska podjetja, energetski menedžerji in svetovalci vlogo koordinatorja, ki spodbuja lastnike pri pričetku izvajanja skupnih projektov s pomočjo novo razvitih orodja za celostno, energetsko in ekonomsko učinkovito načrtovanje na območju okrajev oziroma sosesk.  Vizija projekta je razviti stroškovno in energetsko učinkovito ter uporabniku prijazno prenovo stavb kot del celotnega energetskega sistema. Pri  tem bodo nova orodja omogočala sistem načrtovanja v zgodnjih fazah s primerjavo različnih alternativ sistemov oskrbe z energijo ob sočasni prenovi stavb na območju okrajev oziroma sosesk. Projekt MODER (www.moderproject.eu) bo, z večjo vključenostjo lastnikov in uporabnikov pri sodelovanju in sprejemanju odločitev, spodbujal prihranke energije in stroškov.

Predstavitev: Razvoj novih materialov in programskega orodja

od 10.00 do 11.00 / Galerija – pogovorno omizje / mag. Vladimir Gumilar, Andro Goblon / SGG

Višje zahteve glede bivalnega okolja in udobja narekujejo razvoj novih materialov, drugačen pristop pri načrtovanju, gradnji, preskušanju in monitoringu. Predstavljeni bodo mednarodni projekti programa FP7. Storepet - www.storepet-fp7.eu (nov izolacijski material za montažno gradnjo), NewBEE - www.newbee.eu (novi poslovni modeli in programska oprema za sanacijo energetske učinkovitosti stavb), ICECLAY - http://iceclay-fp7.eu/ (novi izolacijski materiali na osnovi mineralnih materialov), MESSIB - www.messib.eu (hranjenje energije v stavbah) in Perpetuate - www.perpetuate.eu (razvoj natančnejših metod za izračun potresne odpornosti stavb kulturne dediščine ) ter projekt iz programa Leonarda da Vinci. Build your English - www.buildyourenglish.eu (primer dobre prakse - večjezični slovar za delavce na gradbišču). Predstavljene bodo inovacije ter nova znanja za izboljšave izdelkov in storitev. Vabljeni strokovnjaki, inštituti, podjetja, investitorji, upravniki, ki se ukvarjajo z graditeljstvom. 

Svetovanje: Postopki za pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo ali prenovo stavb

od 10.00 do 12.00 / Galerija – individualno svetovanje / GI ZRMK in ZAPS

Na voljo bodo brezplačni nasveti, kjer bodo zainteresirani pridobili odgovore na konkretna vprašanja v zvezi s pridobitvijo upravnih dovoljenj za gradnjo. Je lokacija primerna, kaj lahko zgradim na želeni lokaciji, kakšen je postopek, katera soglasja je treba pridobiti, katerim tehničnim predpisom je treba slediti in še vrsta drugih vprašanj. S seboj prinesite vsaj prikaz parcele oz. mapno kopijo, osnovno tehnično dokumentacijo in ostale dokumente, da bo nasvet čim bolj konkreten.

Svetovanje: Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije v stavbah

od 10.00 do 13.00 / Galerija – individualno svetovanje / Gašper Stegnar, Primož Krapež, doc. dr. Henrik Gjerkeš / GI ZRMK

Nasvet o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije vam bo v pomoč, kako svoja finančna sredstva učinkovito in dolgoročno ustrezno uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav. Zainteresiranim nudimo strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o energetski sanaciji stavb ali energetski zasnovi novogradenj, toplotni zaščiti zunanjega toplotnega ovoja stavb, izbiri ustreznih oken,  zasteklitve ter ostalega stavbnega pohištva,  izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav, regulaciji ogrevalnih naprav, izbiri sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, uporabi obnovljivih virov energije pri oskrbi stavbe z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, zmanjšanju porabe goriva, vodenju energetskega knjigovodstva, pripravi tople sanitarne vode ter možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov.

Svetovanje: Energetska izkaznica stavbe – praktični primeri

od 10.00 do 13.00 / Galerija – individualno svetovanje /Neodvisni izdelovalci energetskih izkaznic z licenco

Predstavitve so namenjene vsem lastnikom stavb, ki bi želeli pridobiti informacijo o postopku in izdelavi energetskih izkaznic s prikazom praktičnih primerov. Individualna svetovanja bodo izvajali neodvisni energetski svetovalci, ki so pridobili licenco pristojnega ministrstva. Več na: www.energetskaizkaznica.si.

Male komunalne čistilne naprave

od 11.00 do 12.00 / dvorana Povodni mož / mag. Ivan Kenda

Na področju ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda že od leta 2007 velja Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN), ki zavezuje lastnike stanovanjskih hiš, da se na območjih, kjer je to mogoče, priključijo na kanalizacijska omrežja. Če te možnosti nimajo, morajo postopoma opustiti greznice in zgraditi lastne čistilne naprave, oziroma zagotoviti nepretočne greznice.

Predavanje: PORABImanj energije – Brezplačno in preprosto preverjanje prihrankov energije v gospodinjstvih

od 11.00 do 12.00 / Avla desno – predavalnica / Rajko Dolinšek / Informa Echo

V okviru predavanja in predstavitve spletne aplikacije bo s praktičnimi primeri predstavljena  nova generacija nevtralnega svetovalca, ki ga strokovni tim pripravlja za prodor na EU trg.
Ko seštejemo račune in položnice, ki jih mesečno plačujemo za ogrevanje, električno energijo in gorivo bo večina ugotovila, da je skupni strošek za energijo na drugem mestu za hrano v strukturi stroškov vsakega gospodinjstva. Zato je smiselno biti pozoren na porabo energije pri investicijah v prenovo stavb, pri menjavi ogrevalnega sistema ali pri nakupu klimatske naprave, gospodinjskih in drugih električnih aparatov in avtomobilov. To za mnoge predstavlja velik izziv zaradi pomanjkanja znanja in informacij. 
Brezplačni spletni energetski svetovalec PORABImanj je lahko v veliko pomoč pri preverjanju možnih prihrankov pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in avtomobilskem prevozu. Z neodvisnimi izračuni in strokovnimi nasveti je nepogrešljiv pri odločitvah o investicijah. Na podlagi vnesenih podatkov o dejanski rabi energije, aplikacija v hipu izračuna prihranke pri energiji, okvirne investicije in vračilno dobo za načrtovane ukrepe. S svetovalcem PORABImanj so odločitve glede možnih prihrankov veliko lažje.

Predavanje: Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijske stavbe

od 11.00 do 12.00 / Galerija - predavalnica / Andraž Rakušček, Mihael Mirtič, Primož Krapež, Gašper Stegnar, Luka Zupančič / GI ZRMK

V naši gradbeni praksi energijska bilanca novogradenj v številnih primerih odstopa od standardov skoraj nič-energijskih stavb (sNES), čeprav so ti tehnično povsem izvedljivi. Optimizacija pri zasnovi projekta in vrednotenje posameznih ukrepov, ki vplivajo na energijsko bilanco stavbe, ostajata pogosto prezrta ali pa peša izvedba zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj ter nepopolnih analiz stroškov in koristi pri postopkih odločanja.
Predavanje bo namenjeno predstavitvi projekta energetske optimizacije stavbe (PEOS), ki vključuje svetovalne in projektantske storitve, pripravo tehnične dokumentacije za pridobitev razpoložljivih finančnih spodbud, izvedbo kontrole kakovosti pri gradnji sNES in izdelavo ter izdajo energetske izkaznice. PEOS zagotavlja optimalno doseganje želenih energijskih lastnosti stavbe, predvsem zaradi enakopravnega in pravočasnega sodelovanja kompetentnih strokovnjakov v procesu načrtovanja in kasnejših ključnih fazah. Vse skupaj se odraža tudi v finančni dobrobit naročnikov, saj prihranki na račun optimizacije projekta, stroškovno učinkovitih rešitev, subvencij in nižjih obratovalnih stroškov za nekajkrat presegajo izdatke takšne storitve.

Predstavitev: Demonstracijski projekt - Trajnostno načrtovana pasivna večstanovanjska stavba, Eko srebrna hiša, FP7 EE - HIGHRISE

od 11.00 do 12.00 / Galerija – pogovorno omizje /Akropola, Remty, Robotina, GI ZRMK, SGG

Na predavanjih o demonstracijskem projektu načrtovanja in gradnje Eko srebrne hiše bodo predstavljene   tudi metodologije trajnostnega vrednotenja stavb, zagotavljanje kakovosti izvedbe, uporaba zelenih tehnologij in tehnologij za izrabo obnovljivih virov energije. Pilotni projekti trajnostne gradnje in prenove stavb so ključni element nizkoogljične družbe. Kot primeri dobrih praks v Sloveniji bodo predstavljeni mednarodni program FP7, projekt EE-HIGHRISE (www.ee-highrise.eu) – Eko srebrna hiša – demonstracijski projekt trajnostno načrtovane pasivne hiše v Ljubljani.

Svetovanje: Načrtovanje pasivne in skoraj nič-energijske hiše

od 11.00 do 13.00 / Galerija – individualno svetovanje / GI ZRMK, Akropola

Pasivne in skoraj nič-energijske hiše predstavljajo bodoči standard gradnje. Na svetovanje vabljeni vsi, ki vas zanima kar koli v zvezi z načrtovanjem, sodobnimi materiali, sistemi in tehnologijami. Pomembni vidiki so še vpliv gradnje na okolje, zdravje in počutje stanovalcev ter ogljični odtis. Še posebej bodo obravnavani pristopi pri načrtovanju, integralno načrtovanje, kako zagotoviti zrakotesnost, kontrolo kakovosti, načini prezračevanja in ogrevanja, izbiri obnovljivega vira energije za ogrevanje in gorivo, je e-mobilnost prihodnost ali le modna muha, zbiranju deževnice, monitoring in ostalih parametrih, pomembnih za uspešno izveden projekt. 

Svetovanje: Arhitekt svetuje pri gradnji in prenovi stavb

od 11.00 do 13.00 / Galerija – individualno svetovanje /GI ZRMK, Akropola, ZAPS

Strokovni in neodvisni nasveti arhitekta vam bodo v pomoč, če načrtujete gradnjo ali prenovo hiše ali stanovanja. Na osnovi prejetih informacij bodo podali strokovno mnenje tako v oblikovalskem, arhitekturnem, tehničnem kot tudi v finančnem smislu. Z znanjem in izkušnjami vam bodo znali svetovati o najustreznejši izbiri lokacije, razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve, sodobnih likovnih in tehničnih načelih projektiranja. Vsem zainteresiranim svetujemo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (lokacija, tlorisi, tipični prerezi stavb).

Solarni sistemi v družinskih hišah

od 12.00 do 13.00 / dvorana Povodni mož / mag. Ivan Kenda

Najbolj zanimiva  med obnovljivimi viri energije je energija sonca, ki je brezplačna in brez škodljivih vplivov na okolje. Sonce v nekaj urah na zemljo pošlje več energije, kot jo na zemlji lahko porabimo v enem letu. Energijo sonca lahko izkoriščamo z napravami za ogrevanje ali za pripravo tople sanitarne vode ali za proizvodnjo elektrike.

Predavanje: Utrditev konstrukcije in preprečitev kapilarnega vlaženja

od 12.00 do 12.30 / Avla desno – predavalnica /Jože Kos / GI ZRMK

Pri odločitvi za celovito prenovo stavb, predvsem starejših in tudi spomeniško zaščitenih stavbah, je najpomembnejši pravilen pristop  k načrtovanju,  izvedbi in dosledni  kontroli kakovosti.
Statična in protipotresna utrditev ter sanacija kapilarnega vlaženja nosilnega sistema so glavni poudarki predavanja. Prikazane bodo glavne pomanjkljivosti, ki se jih ugotavlja pri predhodnih preiskavah ter nujni ukrepi, ki se načrtujejo v sklopu celovite prenove.

Predavanje: Prenova večstanovanjskih stavb

od 12.00 do 13.00 / Galerija – predavalnica /Andraž Rakušček, Mihael Mirtič, Primož Krapež, Gašper Stegnar, Luka Zupančič / GI ZRMK

Predstavljene bodo rešitve najpogostejših težav, s katerimi se soočajo lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah. S preskušenimi metodami (ogled, test zrakotesnosti, termografski pregled, mikroklimatski parametri, statična presoja nosilne konstrukcije)  se odkriva pomanjkljivosti na stavbi in šibke točke na ovoju stavbe. Pripravi se projekt energetske prenove stavbe (PEP) in po potrebi tudi projekt za utrditev nosilnega sistema in za sanacijo kapilarnega vleka. Izdelani projekti vključujejo vse potrebne korake do zaključka optimalne (stroškovno in kakovostno) celovite prenove stavbe. Na novo se preračuna korekturne faktorje za delitev stroškov in izdela energetsko izkaznico stavbe. S premišljeno vodeno prenove se izboljšajo bivalni pogoji v stanovanjih, zmanjša poraba energije za ogrevanje,  stavba je potresno varnejša in arhitekturno privlačnejša. 

Predstavitev: Koliko nas zares stanejo gospodinjski aparati

od 12.00 do 13.00 / Galerija – pogovorno omizje / mag. Miha Tomšič, Mihael Mirtič, Neva Jejčič / GI ZRMK

Številne vrste gospodinjskih gospodinjskih aparatov morajo biti opremljene z obvezno energijsko nalepko, ki aparat uvršča v določen razred energijske učinkovitosti in vsebuje podatke o rabi elektrike, vode, ravni hrupa pri obratovanju in podobno. Malokdo pa si zna na podlagi teh številk ustvariti jasno sliko o stroških, ki bodo nastali med uporabo aparatov. Koliko nas bo stala uporaba aparata razreda B, koliko aparata razreda A in zakaj torej nekoliko višja nakupna cena pravzaprav pomeni dolgoročni prihranek? V okviru programa Inteligentna energija Evropa bo potekala predstavitev projekta YAECI (www.energijainaparati.si) o kazalniku letnih stroškov energije za delovanje gospodinjskih aparatov. Zato v energijsko učinkovito stavbo sodijo tudi energijsko čim učinkovitejši aparati. Računi za obratovalne stroške so odvisni tudi od rabe električne energije in vode za delovanje različnih gospodinjskih aparatov, zato je treba biti pri nakupu pozoren tudi na ta podatek.

Predavanje: Poškodbe na stavbah ob naravnih nesrečah – potresi, poplave in neurja

od 12.30 do 13.00 / Avla desno – predavalnica /Jože Kos / GI ZRMK

Ob naravnih nesrečah – poplave, potresi in neurja – nastanejo na stavbah tipične poškodbe, ki bodo podrobneje predstavljene. Kateri so prvi ukrepi, ki jih morajo lastniki opraviti sami, kakšen mora biti pravilen pristop za sanacijo samih konstrukcijskih elementov ter kaj je treba zagotoviti, da se vzpostavi ponovno normalno bivalno okolje. 

Predavanje: Pri prenovi stavb ne pozabimo na potresno varnost

od 13.00 do 14.00 / Avla desno – predavalnica / dr. Samo Gostič / GI ZRMK

Slovenija je potresno ogrožena država in pri prenovi stavb je smiselno, da pozornost posvetimo tudi konstrukciji in njeni odpornosti proti potresu. Še posebej velja to za starejše stavbe, kajti znanje o protipotresno varni gradnji se je skozi čas razvijalo in nadgrajevalo. Potresi so razkrili pomanjkljivosti gradnje v določenih obdobjih, upoštevati pa je treba tudi staranje materialov, tako da je nujna presoja potresne odpornosti stavb po novih standardih in predpisih. Prenova je odlična priložnost, da povečamo odpornost konstrukcije. Predstavljene bodo glavne pomanjkljivosti starejših stavb glede potresne odpornosti in ukrepi, ki jih je potrebno izvesti, da protipotresno varnost povečamo.

Predavanje: Statična presoja ob rekonstrukcijah stavb

od 13.00 do 14.00 / Galerija –predavalnica /mag. Toni Štampfl, Tadej Mirkac / GI ZRMK

Pri obnovi stavb so običajno potrebni večji ali manjši posegi v nosilno konstrukcijo. Pri zahtevnejših posegih ali rekonstrukcijah, kot so nadzidave ali dozidave, je treba zagotoviti varnost celotne konstrukcije, kot se to zahteva pri novogradnjah. Za ustrezno varnost konstrukcije pa je potrebno poskrbeti tudi pri manjših posegih, kot so rušitve predelnih sten, povečanje okenskih ali vratnih odprtin, izvedba prebojev... 

Predstavitev: Celovita prenova obstoječih stavb ter načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijskih stavb

od 13.00 do 14.00 / Galerija – pogovorno omizje / Andraž Rakušček, Mihael Mirtič, Primož Krapež, Gašper Stegnar, Luka Zupančič / GI ZRMK

Pravilni pristop pri načrtovanju prenove stavbe je ključni dejavnik  za uspešno izvedeni projekt tako v tehničnem kot finančnem smislu. Kateri koraki so potrebni, katere odločitve je treba sprejeti, kako zaključiti finančno konstrukcijo ter se spopasti z zbiranjem ponudb, potrebnih dovoljenj in kontrolo kakovosti.  
Pri načrtovanju in gradnji skoraj nič-energijske hiše se investitor srečuje s številnimi vprašanji.  Na predstavitvi  bodo prikazani pristopi, optimizacijske rešitve samega projekta in vrednotenje ukrepov, ki vplivajo na energijsko bilanco. 


Svetovanje: Utrditev nosilne konstrukcije in potresna varnost - ukrepi

od 13.00 do 16.00 / Galerija – individualno svetovanje / dr. Samo Gostič, dr. Matej Kušar, dr. Nana Krauberger, mag. Toni Štampfl, Tadej Mirkac / GI ZRMK

V sklopu svetovanj bodo strokovnjaki na osnovi  posredovanih  informacij in vprašanj s strani lastnikov, podali strokovno mnenje o varnosti stavbe z oceno vzrokov za nastanek poškodb in nato tudi usmeritve za najustreznejši pristop k sanaciji oziroma načrtovani rekonstrukciji. Za čim boljšo predstavitev  stanja in zasnove nosilnega sistema stavbe lastnikom svetujemo, da na svetovanje prinesejo vsaj foto dokumentacijo, po možnosti pa tudi  najosnovnejšo tehnično dokumentacijo (npr. tipični tloris in prerez stavbe).

Predavanje: Demonstracijski projekt - Trajnostno načrtovana pasivna večstanovanjska stavba, Eko srebrna hiša, FP7 EE - HIGHRISE

od 14.00 do 15.00 / Avla desno – predavalnica /Akropola, Remty, Robotina, GI ZRMK, SGG, UL-FDV

Na predavanjih o demonstracijskem projektu načrtovanja in gradnje Eko srebrne hiše bodo predstavljene tudi metodologije trajnostnega vrednotenja stavb, zagotavljanje kakovosti izvedbe, uporaba zelenih tehnologij in tehnologij za izrabo obnovljivih virov energije. Pilotni projekti trajnostne gradnje in prenove  stavb so ključni element nizkoogljične družbe. Kot primeri dobrih praks v Sloveniji bodo predstavljeni mednarodni program FP7, projekt EE-HIGHRISE (www.ee-highrise.eu) – Eko srebrna hiša – demonstracijski projekt trajnostno načrtovane pasivne hiše v Ljubljani. 

Kako odpraviti zidno plesen?

od 13.30 do 14.30 / dvorana Povodni mož / Wadie Kidess

Najpogostejši vzroki za nastanek plesni, kaj predstavlja toplotni most,  kako pravilno prezračevati, kako pravilno ogrevati, kako odpraviti plesen, kako plesen vpliva na zdravje in praktični primeri.

Predavanje: Prenova večstanovanjskih stavb

od 14.00 do 15.00 / Galerija – predavalnica /Andraž Rakušček, Mihael Mirtič, Primož Krapež, Gašper Stegnar, Luka Zupančič / GI ZRMK

Predstavljene bodo rešitve najpogostejših težav, s katerimi se soočajo lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah. S preskušenimi metodami (ogled, test zrakotesnosti, termografski pregled, mikroklimatski parametri, statična presoja nosilne konstrukcije)  se odkriva pomanjkljivosti na stavbi in šibke točke na ovoju stavbe. Pripravi se projekt energetske prenove stavbe (PEP) in po potrebi tudi projekt za utrditev nosilnega sistema in za sanacijo kapilarnega vleka. Izdelani projekti vključujejo vse potrebne korake do zaključka optimalne (stroškovno in kakovostno) celovite prenove stavbe. Na novo se preračuna korekturne faktorje za delitev stroškov in izdela energetsko izkaznico stavbe. S premišljeno vodeno prenove se izboljšajo bivalni pogoji v stanovanjih, zmanjša poraba energije za ogrevanje,  stavba je potresno varnejša in arhitekturno privlačnejša. 

Predstavitev: Zgradimo racionalno slovensko opečno pasivno hišo

od 14.00 do 15.00 / Galerija – pogovorno omizje / dr. Miha Praznik / GI ZRMK / Štefan Piškur / Zelena gradnja

Na diskusijskem omizju bodo predavatelji Gradbenega inštituta ZRMK in podjetja Zelena gradnja predstavili, kako se lotiti same zasnove opečne pasivne hiše in kako novogradnjo optimirati. Prikazani bodo postopki ter značilnosti gradnje opečnih pasivnih hiš, uporaba sistemsko razvitih gradbenih proizvodov in vgradnja instalacij na primerih konkretnih novogradenj.

Svetovanje: Stavbno pohištvo – okna in zunanja vrata

od 14.00 do 16.00 / Galerija – individualno svetovanje / mag. Miha Tomšič in Neva Jejčič / GI ZRMK

Izbira oken in zunanjih vrat ni lahka odločitev. Vas zanima katere lastnosti mora imeti okno, kakšne naj bo velikosti, kam jih postaviti, da bodo čim bolje osvetljevala prostor in  kako jih vgraditi. Na individualnem svetovanju vam bodo na volje koristne informacije za lažjo odločitev. 


Svetovanje: Georadar – lociranje hišnih inštalacij in podzemnih vodov

od 14.00 do 16.00 / Galerija – individualno svetovanje / Primož Komel / GI ZRMK

Georadar je zelo uporaben v gradbeništvu, pa tudi restavratorstvu in arheologiji, saj nam prihrani čas, predvsem pa denar, ker s preiskavo fizično ne posegamo v teren ali konstrukcijo. Preiskava je preprosta, temelji na oddajanju visokofrekvenčnih elektromagnetnih valov in sprejemu ter zapisu odbojev pod površino. 
 Meritve niso škodljive za ljudi in okolje ter ne povzročajo sevanja. Izvedemo jih lahko na različnih terenih in materialih: preiskava objektov (stene, tla, stropovi, armirano betonske konstrukcije, vlaga), preiskava tal pred, med in po gradnji objektov, določitev položaja in globine podzemnih napeljav in hišnih inštalacij, preiskava voziščne konstrukcije na cestah, preiskave kamnolomov, preiskave kraških področij (praznine, razpoke, glinene zapolnitve), preiskave predorov. Globina preiskave je od nekaj centimetrov do več metrov, pridobljeni podatki pa so vidni takoj in, po računalniški obdelavi predstavljivi tudi v tridimenzionalni obliki.

Enostavni energetski ukrepi

od 14.30 do 15.30 / dvorana Povodni mož / Patricjo Božič

Predavanje: Ravne strehe, hidroizolacija in toplotna zaščita

od 15.00 do 16.00 / Avla desno – predavalnica / Tomaž Škerlep / GI ZRMK

Z novim pravilnikom o toplotni zaščiti PURES 2 iz leta 2010 so se med drugim zaostrile tudi zahteve pri prenovi ravnih streh na stanovanjskih objektih. 
Tako se sedaj pri prenovah ne srečujemo več samo z vprašanjem, iz kakšnega materiala naj bo hidroizolacija, da je ne bo potrebno čez 15 let ponovno sanirati, ampak tudi kakšna naj bo debelina dodatne toplotne izolacije. Dileme se pojavljajo tudi pri samih sestavah ravnih streh, saj moramo zaradi pomanjkanja višine večkrat posegati tudi po dražjih in za izvedbo zahtevnejših variantah. Opisani bodo glavne težave in tipi ravnih streh ter posamezni primeri iz vsakdanje prakse.

Predavanje: Postopki za pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo ali prenovo stavb

od 15.00 do 16.00 / Galerija – predavalnica / GI ZRMK in ZAPS

Investitorji se pogostokrat znajdejo pred dilemo pri pridobivanju dovoljenj za gradnjo, saj se zdijo postopki prezapleteni in predolgi. Na predavanjih bo opisan celoten postopek pridobitve upravnih dovoljenj in predvsem kako izbrati primerno lokacijo za gradnjo. 

Predstavitev: Predinvesticijsko optimiranje projektov za gradnjo in prenovo stavb s pomočjo sodobnih metod numeričnega modeliranja

od 15.00 do 16.00 / Galerija – pogovorno omizje / dr. Miha Praznik, Gašper Stegnar / GI ZRMK

Investitorji in projektanti se pri večini projektov srečujejo z vprašanji na temo optimizacije zasnovanih investicijskih ukrepov za stavbe. Cilj takšne predinvesticijske optimizacije je zagotavljanje visoke učinkovitosti tehničnih rešitev, v energetskem, ekonomskem in okoljskem smislu, prav tako pa tudi s ciljem zagotavljanja čim višjega ugodja za uporabnike prostorov. Načrtovane rešitve (arhitekturni in gradbeni ukrepi, rešitve na področju strojnih in elektro instalacij, itd.) v projektih za nove stavbe ali pa v projektih za celovite prenove delujejo v medsebojnih povezavah, katerih brez uporabe naprednih numeričnih orodij ne moremo prepoznati in ovrednotiti. Takšne ugotovitve pa so ključnega pomena za nadaljnje predinvesticijsko usklajevanje in optimiranje rešitev.
Rezultati analiz pogosto vplivajo celo na ključne spremembe v samem konceptu zasnove, brez katerih bi prvotna idejna zasnova vodila v neoptimalno obratovanje stavbe, dolgoročno višje stroške obratovanja in manj ustrezne uporabniške pogoje, katere pa bi žal spremljalo tudi neustrezno razporejeno in celo prekomerno začetno investiranje. 
Predstavljene bodo osnove in značilnosti dinamičnega obratovanja na primeru sodobne hiše. Konkretni rezultati in ugotovitve za optimizacijo pa bodo prav tako predstavljeni na primerih kompleksnejših večjih stavb.

Svetovanje: Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije v stavbah

od 15.00 do 17.00 / Galerija – individualno svetovanje / Gašper Stegnar, Primož Krapež, doc. dr. Henrik Gjerkeš / GI ZRMK

Nasvet o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije vam bo v pomoč, kako svoja finančna sredstva učinkovito in dolgoročno ustrezno uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav. Zainteresiranim nudimo strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o energetski sanaciji stavb ali energetski zasnovi novogradenj, toplotni zaščiti zunanjega toplotnega ovoja stavb, izbiri ustreznih oken,  zasteklitve ter ostalega stavbnega pohištva,  izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav, regulaciji ogrevalnih naprav, izbiri sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, uporabi obnovljivih virov energije pri oskrbi stavbe z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, zmanjšanju porabe goriva, vodenju energetskega knjigovodstva, pripravi tople sanitarne vode ter možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov.

Energetska revščina

od 15.30 do 16.30 / dvorana Povodni mož / Drago Cvrtila

Predavanje: Primeri sanacije fasad s kontaktno fasadno oblogo

od 16.00 do 17.00 / Avla desno - predavalnica / Tomaž Škerlep / GI ZRMK

Zakonodajo s področja energetske učinkovitosti je ena izmed najstrožjih v EU. Z novim pravilnikom o toplotni zaščiti PURES 2 - 2010 so se med drugim zaostrile tudi zahteve pri prenovi fasad na stanovanjskih objektih. Tako se sedaj pri prenovah ne srečujemo več samo z vprašanjem, ali sploh vgraditi dodatno toplotno izolacijo oziroma kakšna naj bo njena debelina, ampak tudi iz kakšnega materiala naj bo izolacija, da ne bo predebela in da bo obenem zadoščeno tudi vsem protipožarnim in drugim zahtevam. Zaradi povečane debeline in teže se predvsem pri montažnih fasadnih elementih večkrat srečujemo tudi z vprašanjem nosilnosti in smiselnosti ohranjanja obstoječih elementov. Dileme se pojavljajo tudi pri prenovah balkonov, ki do sedaj večinoma sploh niso bili  izolirani. Opisani bodo glavne težave in tipi fasad ter posamezni primeri iz vsakdanje prakse.

Predavanje: Stavbno pohištvo – okna in zunanja vrata

od 16.00 do 17.00 / Galerija – predavalnica / mag. Miha Tomšič, Neva Jejčič / GI ZRMK

Okna so najbolj vsestranski gradbeni element. Omogočajo osvetlitev in osončenje ter po potrebi jih zasenčimo. Nepogrešljiva so, kadar želimo prostore temeljito prezračiti. V nasprotju z masivnimi deli stavbnega ovoja pri njih ne govorimo le o toplotnih izgubah, ampak tudi o pasivnih pritokih toplote zaradi sončnega sevanja. Zagotavljajo vidni stik z zunanjim okoljem. Načrtovanje razporeditve okenskih odprtin in njihovih lastnosti mora zagotoviti skladnost med energetsko učinkovitostjo in bivalnim ugodjem. Seveda pa okna dobro opravljajo nalogo le takrat, kadar so pravilno vgrajena, ne glede na material, iz katerega so narejena, in ne glede na vrsto zasteklitve.

Predstavitev: Demonstracijski projekt - Trajnostno načrtovana pasivna večstanovanjska stavba, Eko srebrna hiša, FP7 EE - HIGHRISE

od 16.00 do 17.00 / Galerija – pogovorno omizje /Akropola, Remty, Robotina, GI ZRMK, SGG

Predstavljen bo demonstracijski projekt načrtovanja in gradnje Eko srebrne hiše, predvsem metodologije trajnostnega vrednotenja stavb, zagotavljanje kakovosti izvedbe, uporaba zelenih tehnologij in tehnologij za izrabo obnovljivih virov energije. Pilotni projekti trajnostne gradnje in prenove stavb so ključni element nizkoogljične družbe. Kot primeri dobrih praks v Sloveniji bodo predstavljeni mednarodni program FP7, projekt EE-HIGHRISE (www.ee-highrise.eu) – Eko srebrna hiša – demonstracijski projekt trajnostno načrtovane pasivne hiše v Ljubljani. 

Svetovanje: Postopki za pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo ali prenovo stavb

od 16.00 do 18.00 / Galerija – individualno svetovanje / GI ZRMK in ZAPS

Na voljo bodo brezplačni nasveti, kjer bodo zainteresirani pridobili odgovore na konkretna vprašanja v zvezi s pridobitvijo upravnih dovoljenj za gradnjo. Je lokacija primerna, kaj lahko zgradim na želeni lokaciji, kakšen je postopek, katera soglasja je treba pridobiti, katerim tehničnim predpisom je treba slediti in še vrsta drugih vprašanj. S seboj prinesite vsaj prikaz parcele oz. mapno kopijo, osnovno tehnično dokumentacijo in ostale dokumente, da bo nasvet čim bolj konkreten.


Svetovanje: Energetska izkaznica stavbe – praktični primeri

od 16.00 do 18.00 / Galerija – individualno svetovanje /Neodvisni izdelovalci energetskih izkaznic z licenco

Predstavitve so namenjene vsem lastnikom stavb, ki bi želeli pridobiti informacijo o postopku in izdelavi energetskih izkaznic s prikazom praktičnih primerov. Individualna svetovanja bodo izvajali neodvisni energetski svetovalci, ki so pridobili licenco pristojnega ministrstva. Več na: www.energetskaizkaznica.si.


Svetovanje: Arhitekt svetuje pri gradnji in prenovi stavb

od 16.00 do 18.00 / Galerija – individualno svetovanje /GI ZRMK, Akropola, ZAPS

Strokovni in neodvisni nasveti arhitekta vam bodo v pomoč, če načrtujete gradnjo ali prenovo hiše ali stanovanja. Na osnovi prejetih informacij bodo podali strokovno mnenje tako v oblikovalskem, arhitekturnem, tehničnem kot tudi v finančnem smislu. Z znanjem in izkušnjami vam bodo znali svetovati o najustreznejši izbiri lokacije, razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve, sodobnih likovnih in tehničnih načelih projektiranja. Vsem zainteresiranim svetujemo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (lokacija, tlorisi, tipični prerezi stavb).

Energetska sanacija starega meščanskega stanovanja

od 16.30 do 17.30 / dvorana Povodni mož / Drago Cvrtila

Energetska sanacija starega meščanskega stanovanja  (leto izgradnje 1850), ki je del stavbe, ki je pod spomeniškim varstvom zahteva kompleksen pristop. Prikazane bodo izvedene rešitve v praksi.

Predavanje: Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijske stavbe

od 17.00 do 18.00 / Avla desno - predavalnica / Andraž Rakušček, Mihael Mirtič, Primož Krapež, Gašper Stegnar, Luka Zupančič / GI ZRMK

V naši gradbeni praksi energijska bilanca novogradenj v številnih primerih odstopa od standardov skoraj nič-energijskih stavb (sNES), čeprav so ti tehnično povsem izvedljivi. Optimizacija pri zasnovi projekta in vrednotenje posameznih ukrepov, ki vplivajo na energijsko bilanco stavbe, ostajata pogosto prezrta ali pa peša izvedba zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj ter nepopolnih analiz stroškov in koristi pri postopkih odločanja.
Predavanje bo namenjeno predstavitvi projekta energetske optimizacije stavbe (PEOS), ki vključuje svetovalne in projektantske storitve, pripravo tehnične dokumentacije za pridobitev razpoložljivih finančnih spodbud, izvedbo kontrole kakovosti pri gradnji sNES in izdelavo ter izdajo energetske izkaznice. PEOS zagotavlja optimalno doseganje želenih energijskih lastnosti stavbe, predvsem zaradi enakopravnega in pravočasnega sodelovanja kompetentnih strokovnjakov v procesu načrtovanja in kasnejših ključnih fazah. Vse skupaj se odraža tudi v finančni dobrobit naročnikov, saj prihranki na račun optimizacije projekta, stroškovno učinkovitih rešitev, subvencij in nižjih obratovalnih stroškov za nekajkrat presegajo izdatke takšne storitve. 

Predavanje: Razvoj novih materialov in programskega orodja

od 17.00 do 18.00 / Galerija – predavalnica / mag. Vladimir Gumilar, Andro Goblon / SGG / dr. Samo Gostič, GI ZRMK

Višje zahteve glede bivalnega okolja in udobja narekujejo razvoj novih materialov, drugačen pristop pri načrtovanju, gradnji, preskušanju in monitoringu. Predstavljeni bodo mednarodni projekti programa FP7. Storepet - www.storepet-fp7.eu (nov izolacijski material za montažno gradnjo), NewBEE - www.newbee.eu (novi poslovni modeli in programska oprema za sanacijo energetske učinkovitosti stavb), ICECLAY - http://iceclay-fp7.eu/ (novi izolacijski materiali na osnovi mineralnih materialov), MESSIB - www.messib.eu (hranjenje energije v stavbah) in Perpetuate - www.perpetuate.eu (razvoj natančnejših metod za izračun potresne odpornosti stavb kulturne dediščine ) ter projekt iz programa Leonarda da Vinci. Build your English - www.buildyourenglish.eu (primer dobre prakse - večjezični slovar za delavce na gradbišču). Predstavljene bodo inovacije ter nova znanja za izboljšave izdelkov in storitev. Vabljeni strokovnjaki, inštituti, podjetja, investitorji, upravniki, ki se ukvarjajo z graditeljstvom.

Predstavitev: Ogledi »Skoraj nič-energijskih stavb«

od 17.00 do 18.00 / Galerija – pogovorno omizje /Andraž Rakušček, Mihael Mirtič, Primož Krapež, Gašper Stegnar, Luka Zupančič / GI ZRMK

Lansko leto so že drugič zapored v Sloveniji potekali ogledi skoraj nič-energijskih stavb (sNES). Ogledi  so del velike evropske kampanje, ki spodbuja standarde visoke energijske učinkovitosti v stavbah. Imenuje se »Skoraj nič-energijske hiše: Že danes obiščite hiše prihodnosti« in jo sofinancira Evropska komisija v okviru programa Inteligentna energija Evropa. Cilj kampanje je povečati prepoznavnost skoraj nič-energijskih stavb in jih približati širši javnosti z omogočanjem pridobivanja neposrednih izkušenj. V Evropi in Sloveniji že danes najdemo številne preizkušene primere stavb z zelo nizko rabo energije in visokim deležem rabe obnovljivih virov energije v celotni energijski bilanci, kar dokazuje, da je koncept sNES na evropskem trgu mogoče obvladati.
Pot naprej v skupnem evropskem izzivu pomeni povečati ozaveščenost zasebnih in javnih potencialnih investitorjev o tehničnih možnostih novogradenj, obstoječega stavbnega fonda, razpoložljivih prenovitvenih rešitvah in prihodnjih zahtevah v zvezi z nacionalnimi standardi in praksami sNES. Več na www.0energijskehiše.si

Svetovanje: Ravne strehe, hidroizolacija in toplotna zaščita

od 17.00 do 18.00 / Galerija – individualno svetovanje / Tomaž Škerlep / GI ZRMK

Za vse tiste, ki se ne morete odločiti glede izbire in debeline toplotne zaščite ovoja stavbe (tla, stene, stropovi, strehe) ali imajo težave z zamakanjem, kondenzatom ali zatekanjem meteorne vode. Vabljeni na brezplačen nasvet, s seboj prinesite foto dokumentacijo, načrte ali skice, da bo nasvet čim bolj konkreten. 

Novice

11.08.2021

Ambient Ljubljana in Dom plus novembra

31. Ambient Ljubljana – sejem pohištva in notranje opreme ter 5. Dom Plus s stavbnim pohištvom, ogrevalno in hladilno tehniko ter montažnimi hišami načrtujemo ...
Preberi več >>
09.08.2021

Sejemski dvojček Dom in Ambient Ljubljana odpovedan

Obveščamo vas, da smo zaradi velikega števila odpovedi med vami, PCT zahtev za obiskovalce ter nepredvidljive situacije, ki med drugim preti s ponovnim omejevanjem javnega življenja ...
Preberi več >>
25.05.2021

Bodite pozorni na lažno pošto

Ste morda tudi vi med tistimi našimi razstavljavci preteklih sejmov ali pa smo vas ob tej ali oni priložnosti že kontaktirali v imenu Gospodarskega razstavišča? POZOR!
Preberi več >>
Arhiv novic »