Sreda, 9. marec - Sejem Dom
SI
Show menu

Sreda, 9. marec

Posvet: Celovita prenova stavb kulturne dediščine med teorijo in prakso

od 9.30 do 14.00 / dvorana 3 - Urška / GI ZRMK

Na posvetu bodo predstavljena pravila varstva nepremične kulturne dediščine, konservatorski pogled na celovito prenovo stavb, nacionalne strateške usmeritve za prenovo stavb in primeri iz prakse. Opisani bodo  načrti za boljšo dostopnost virov financiranja prenove stavb kulturne dediščine in problematika statične in potresne odpornosti kot enega ključnih elementov presoje dejanskega stanja. Posebna pozornost bo posvečena osnutku nacionalnih smernic za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine in prikazu praktičnega primera njihove uporabe.
Namen posveta je opisati sistem varovanja stavb kulturne dediščine, posebej v kontekstu nacionalnih strateških usmeritev za prenovo stavb, opozoriti na kompleksnost pristopa in prikazati dobre zglede delne ali celovite prenove, predstaviti osnutek smernic za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine in primer njihove praktične uporabe.
Cilj posveta je seznaniti udeležence s sodobnimi pristopi varovanja stavb kulturne dediščine, s predvidenimi mehanizmi za financiranje njihove prenove ter s strukturo in vsebino smernic za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine.

Vabilo »

Predstavitev: Predinvesticijsko optimiranje projektov za gradnjo in prenovo stavb s pomočjo sodobnih metod numeričnega modeliranja

od 10.00 do 11.00 / Avla desno – predavalnica / dr. Miha Praznik, Gašper Stegnar / GI ZRMK

Investitorji in projektanti se pri večini projektov srečujejo z vprašanji na temo optimizacije zasnovanih investicijskih ukrepov za stavbe. Cilj takšne predinvesticijske optimizacije je zagotavljanje visoke učinkovitosti tehničnih rešitev, v  energetskem, ekonomskem in okoljskem smislu, prav tako pa tudi s ciljem zagotavljanja čim višjega ugodja za uporabnike prostorov. Načrtovane rešitve (arhitekturni in gradbeni ukrepi, rešitve na področju strojnih in elektro instalacij, itd.) v projektih za nove stavbe ali pa v projektih za celovite prenove delujejo v medsebojnih povezavah, katerih brez uporabe naprednih numeričnih orodij ne moremo prepoznati in ovrednotiti. Takšne ugotovitve pa so ključnega pomena za nadaljnje predinvesticijsko usklajevanje in optimiranje rešitev. 
Rezultati analiz pogosto vplivajo celo na ključne spremembe v samem konceptu zasnove, brez katerih bi prvotna idejna zasnova vodila v neoptimalno obratovanje stavbe, dolgoročno višje stroške obratovanja in manj ustrezne uporabniške pogoje, katere pa bi žal spremljalo tudi neustrezno razporejeno in celo prekomerno začetno investiranje. 
Predstavljene bodo osnove in značilnosti dinamičnega obratovanja na primeru sodobne hiše. Konkretni rezultati in ugotovitve za optimizacijo pa bodo prav tako predstavljeni na primerih kompleksnejših večjih stavb.

Predavanje: Praktični primer – sanacija vlage in bio barve

od 10.00 do 11.00 / Galerija – predavalnica / Ivan Klaneček / ING.KLAN

Praktični prikaz postopkov sanacije vlage v  stavbah, skladnih s tehnično regulativo in dobro gradbeno prakso ter inovativnimi pristopi. Sanacija se izvaja s paroprepustnimi gradivi, brez dodatkov, ki bi onemogočili izsuševanje zidnih konstrukcij. Predstavljene bodo lastnosti sistemov apnenih ometov, izravnalnih mas in barv. Zanimiva bo predstavitev EU patenta stabilizacije in hidroizolacije. 

Predstavitev: Razvoj novih materialov in programskega orodja

od 10.00 do 11.00 / Galerija – pogovorno omizje / mag. Vladimir Gumilar, Andro Goblon / SGG

Višje zahteve glede bivalnega okolja in udobja narekujejo razvoj novih materialov, drugačen pristop pri načrtovanju, gradnji, preskušanju in monitoringu. Predstavljeni bodo mednarodni projekti programa FP7. Storepet - www.storepet-fp7.eu (nov izolacijski material za montažno gradnjo), NewBEE - www.newbee.eu (novi poslovni modeli in programska oprema za sanacijo energetske učinkovitosti stavb), ICECLAY - http://iceclay-fp7.eu/ (novi izolacijski materiali na osnovi mineralnih materialov), MESSIB - www.messib.eu (hranjenje energije v stavbah) in Perpetuate - www.perpetuate.eu (razvoj natančnejših metod za izračun potresne odpornosti stavb kulturne dediščine ) ter projekt iz programa Leonarda da Vinci. Build your English - www.buildyourenglish.eu (primer dobre prakse - večjezični slovar za delavce na gradbišču). Predstavljene bodo inovacije ter nova znanja za izboljšave izdelkov in storitev. Vabljeni strokovnjaki, inštituti, podjetja, investitorji, upravniki, ki se ukvarjajo z graditeljstvom. 

Svetovanje: Postopki za pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo ali prenovo stavb

od 10.00 do 12.00 / Galerija – individualno svetovanje / GI ZRMK in ZAPS

Na voljo bodo brezplačni nasveti, kjer bodo zainteresirani pridobili odgovore na konkretna vprašanja v zvezi s pridobitvijo upravnih dovoljenj za gradnjo. Je lokacija primerna, kaj lahko zgradim na želeni lokaciji, kakšen je postopek, katera soglasja je treba pridobiti, katerim tehničnim predpisom je treba slediti in še vrsta drugih vprašanj. S seboj prinesite vsaj prikaz parcele oz. mapno kopijo, osnovno tehnično dokumentacijo in ostale dokumente, da bo nasvet čim bolj konkreten.

Svetovanje: Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije v stavbah

od 10.00 do 13.00 / Galerija – individualno svetovanje / Gašper Stegnar, Primož Krapež, doc. dr. Henrik Gjerkeš / GI ZRMK

Nasvet o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije vam bo v pomoč, kako svoja finančna sredstva učinkovito in dolgoročno ustrezno uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav. Zainteresiranim nudimo strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o energetski sanaciji stavb ali energetski zasnovi novogradenj, toplotni zaščiti zunanjega toplotnega ovoja stavb, izbiri ustreznih oken,  zasteklitve ter ostalega stavbnega pohištva,  izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav, regulaciji ogrevalnih naprav, izbiri sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, uporabi obnovljivih virov energije pri oskrbi stavbe z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, zmanjšanju porabe goriva, vodenju energetskega knjigovodstva, pripravi tople sanitarne vode ter možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov.

Posvet: 4. Razvojni dan gozdno-lesnega sektorja: Slovenska lesarska podjetja v mednarodnih RR projektih in prihodnje oblike podpore v razvoju

od 10.15 / dvorana Urška / Združenje lesne in pohištvene industrije pri GZS s partnerji

Prijave sprejemajo vse do 8. marca.


Podrobnejši program »

Svetovanje: Energetska izkaznica stavbe – praktični primeri

od 16.00 do 18.00 / Galerija – individualno svetovanje /Neodvisni izdelovalci energetskih izkaznic z licenco

Predstavitve so namenjene vsem lastnikom stavb, ki bi želeli pridobiti informacijo o postopku in izdelavi energetskih izkaznic s prikazom praktičnih primerov. Individualna svetovanja bodo izvajali neodvisni energetski svetovalci, ki so pridobili licenco pristojnega ministrstva. Več na: www.energetskaizkaznica.si.

Strokovna delavnica: Konzorcij pasivna hiša – Desetletje razvoja in gradnje pasivnih hiš na slovenskem ter predstavitev monografije »Trajnostna zasnova energijsko učinkovitih družinskih hiš«

od 11.00 do 14.00 / Avla desno – predavalnica /dr. Miha Praznik / GI ZRMK / prof. dr. Martina Zbašnik Senegačnik / UL, Fakulteta za arhitekturo

Združenje podjetij in ustanov v Konzorciju pasivna hiša bo ob desetletju slovenskih pasivnih hiš na delavnici predstavilo različne teme in vsebine, ki so aktualne novograditeljem in obenem tudi ponudnikom opreme in storitev za gradnjo ter trženje pasivnih hiš.  Uvodno predavanje z naslovom »Kaj je pasivna hiša« je namenjeno laikom in strokovnjakom, investitorjem in projektantom. 
 Predstavljena bo pravkar izdana monografija »Trajnostna zasnova energijsko učinkovitih enodružinskih hiš«, ki se osredotoča na preučevanje vplivov različnih kvalitativnih parametrov na doseženo energijsko učinkovitost stavbe. Predstavljeni so vplivi različnih tehnologij gradnje (zidane in lesene), toplotne zaščite stavbnega ovoja (stena, streha, tla, stavbno pohištvo) ter sistemov (prezračevanje in ogrevanje) na dosežene energijske, okoljske, ekonomske in bivalne parametre, s katerimi se lahko celovitejše vrednotijo energijsko učinkovite enodružinske hiše. Rezultati meritev, računskih simulacij in analiz, izvedenih na obratujočih energijsko visokoučinkovitih hišah, so skupaj s povratnimi informacijami uporabnikov osnova nastalega kompendija znanj za načrtovanje racionalnih enodružinskih hiš. Hierarhično so razvrščeni tudi kriteriji, ki omogočajo načrtovanje racionalnih konceptov zasnov sodobne novogradnje, kateri posledično bolje izkoriščajo razpoložljive potenciale energijskih, okoljskih in ekonomskih prihrankov ter zagotavljajo višje bivalno ugodje. Po predstavitvi knjige se nadaljujejo predavanja s prikazom reprezentativnih primerov izvedenih slovenskih pasivnih hiš in ostalim dosežkom podjetij konzorcija na področju razvoja in ponudbe gradbenih proizvodov ter ostalih rešitev in storitev za pasivne hiše.

Vabilo »

Predavanje: Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijske stavbe

od 11.00 do 12.00 / Galerija - predavalnica / Andraž Rakušček, Mihael Mirtič, Primož Krapež, Gašper Stegnar, Luka Zupančič / GI ZRMK

V naši gradbeni praksi energijska bilanca novogradenj v številnih primerih odstopa od standardov skoraj nič-energijskih stavb (sNES), čeprav so ti tehnično povsem izvedljivi. Optimizacija pri zasnovi projekta in vrednotenje posameznih ukrepov, ki vplivajo na energijsko bilanco stavbe, ostajata pogosto prezrta ali pa peša izvedba zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj ter nepopolnih analiz stroškov in koristi pri postopkih odločanja.
Predavanje bo namenjeno predstavitvi projekta energetske optimizacije stavbe (PEOS), ki vključuje svetovalne in projektantske storitve, pripravo tehnične dokumentacije za pridobitev razpoložljivih finančnih spodbud, izvedbo kontrole kakovosti pri gradnji sNES in izdelavo ter izdajo energetske izkaznice. PEOS zagotavlja optimalno doseganje želenih energijskih lastnosti stavbe, predvsem zaradi enakopravnega in pravočasnega sodelovanja kompetentnih strokovnjakov v procesu načrtovanja in kasnejših ključnih fazah. Vse skupaj se odraža tudi v finančni dobrobit naročnikov, saj prihranki na račun optimizacije projekta, stroškovno učinkovitih rešitev, subvencij in nižjih obratovalnih stroškov za nekajkrat presegajo izdatke takšne storitve.

Predstavitev: Demonstracijski projekt - Trajnostno načrtovana pasivna večstanovanjska stavba, Eko srebrna hiša, FP7 EE - HIGHRISE

od 11.00 do 12.00 / Galerija – pogovorno omizje /Akropola, Remty, Robotina, GI ZRMK, SGG, UL-FDV

Na predavanjih in delavnici o demonstracijskem projektu načrtovanja in gradnje Eko srebrne hiše bodo predstavljene tudi metodologije trajnostnega vrednotenja stavb, zagotavljanje kakovosti izvedbe, uporaba zelenih tehnologij in tehnologij za izrabo obnovljivih virov energije. Pilotni projekti trajnostne gradnje in prenove stavb so ključni element nizkoogljične družbe. Kot primeri dobrih praks v Sloveniji bodo predstavljeni mednarodni program FP7, projekt EE-HIGHRISE (www.ee-highrise.eu) – Eko srebrna hiša – demonstracijski projekt trajnostno načrtovane pasivne hiše v Ljubljani.

Svetovanje: Praktični primer – sanacija vlage in bio barve

od 11.00 do 13.00 / Galerija – individualno svetovanje / Ivan Klaneček / ING.KLAN

Praktični prikaz postopkov sanacije vlage v  stavbah, skladnih s tehnično regulativo in dobro gradbeno prakso ter inovativnimi pristopi. Sanacija se izvaja s paroprepustnimi gradivi, brez dodatkov, ki bi onemogočili izsuševanje zidnih konstrukcij. Predstavljene bodo lastnosti sistemov apnenih ometov, izravnalnih mas in barv. Zanimiva bo predstavitev EU patenta stabilizacije in hidroizolacije.

Svetovanje: Arhitekt svetuje pri gradnji in prenovi stavb

od 11.00 do 13.00 / Galerija – individualno svetovanje /GI ZRMK, Akropola, ZAPS

Strokovni in neodvisni nasveti arhitekta vam bodo v pomoč, če načrtujete gradnjo ali prenovo hiše ali stanovanja. Na osnovi prejetih informacij bodo podali strokovno mnenje tako v oblikovalskem, arhitekturnem, tehničnem kot tudi v finančnem smislu. Z znanjem in izkušnjami vam bodo znali svetovati o najustreznejši izbiri lokacije, razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve, sodobnih likovnih in tehničnih načelih projektiranja. Vsem zainteresiranim svetujemo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (lokacija, tlorisi, tipični prerezi stavb).

Predavanje: Prenova večstanovanjskih stavb

od 12.00 do 13.00 / Galerija – predavalnica /Andraž Rakušček, Mihael Mirtič, Primož Krapež, Gašper Stegnar, Luka Zupančič / GI ZRMK

Predstavljene bodo rešitve najpogostejših težav, s katerimi se soočajo lastniki stanovanj v večstanovanjskih  stavbah. S preskušenimi metodami (ogled, test zrakotesnosti, termografski pregled, mikroklimatski parametri, statična presoja nosilne konstrukcije)  se odkriva pomanjkljivosti na stavbi in šibke točke na ovoju stavbe. Pripravi se projekt energetske prenove stavbe (PEP) in po potrebi tudi projekt za utrditev nosilnega sistema in za sanacijo kapilarnega vleka. Izdelani projekti vključujejo vse potrebne korake do zaključka optimalne (stroškovno in kakovostno) celovite prenove stavbe. Na novo se preračuna korekturne faktorje za delitev stroškov in izdela energetsko izkaznico stavbe. S premišljeno vodeno prenove se izboljšajo bivalni pogoji v stanovanjih, zmanjša poraba energije za ogrevanje,  stavba je potresno varnejša in arhitekturno privlačnejša. 

Predstavitev: Koliko nas zares stanejo gospodinjski aparati

od 12.00 do 13.00 / Galerija – pogovorno omizje / mag. Miha Tomšič, Mihael Mirtič, Neva Jejčič / GI ZRMK

Številne vrste gospodinjskih gospodinjskih aparatov morajo biti opremljene z obvezno energijsko nalepko, ki aparat uvršča v določen razred energijske učinkovitosti in vsebuje podatke o rabi elektrike, vode, ravni hrupa pri obratovanju in podobno. Malokdo pa si zna na podlagi teh številk ustvariti jasno sliko o stroških, ki bodo nastali med uporabo aparatov. Koliko nas bo stala uporaba aparata razreda B, koliko aparata razreda A in zakaj torej nekoliko višja nakupna cena pravzaprav pomeni dolgoročni prihranek? V okviru programa Inteligentna energija Evropa bo potekala predstavitev projekta YAECI (www.energijainaparati.si) o kazalniku letnih stroškov energije za delovanje gospodinjskih aparatov. Zato v energijsko učinkovito stavbo sodijo tudi energijsko čim učinkovitejši aparati. Računi za obratovalne stroške so odvisni tudi od rabe električne energije in vode za delovanje različnih gospodinjskih aparatov, zato je treba biti pri nakupu pozoren tudi na ta podatek.

Predavanje: Energetska izraba lesa

od 13.00 do 14.00 / Galerija – predavalnica / doc. dr. Henrik Gjerkeš/ GI ZRMK

Bogastvo z gozdovi predstavlja velik potencial za trajnostni razvoj. Les je prepoznan kot nacionalni strateški vir, ki se primarno uporablja za izdelke z visoko dodano vrednostjo v lesni in zeleni kemijski industriji, in kot stranski produkt za proizvodnjo energije. Ne glede na način uporabe je še vedno v veliki  meri neizkoriščen potencial lesa, ki lahko z decentralizirano proizvodnjo energije in lokalno energetsko samooskrbo in z vsemi okoljskimi, ekonomskimi in socialnimi pozitivnimi učinki, ki jih prinaša, postane eden izmed temeljnih kamnov uspešnega razvoja Slovenije. Predstavljene bodo sodobne tehnologije za transformacijo lesne biomase v energijo, ki presegajo stoletja porabljana oksidacijo in odpirajo nove možnosti ne samo pri pretvorbi v toplotno, ampak tudi v električno energijo, pogonska goriva in produkte zelene kemije oziroma bioekonomije.

Izbor energijsko učinkovitih oken in pravilna vgradnja

od 12.30 do 13.30 / dvorana Povodni mož / Franc Šporn

Osnove za izbiro sodobnih oken, vrste oken in načinov vgradnje oken v preteklosti in zdaj ter postopki, ki zagotavljajo energetsko pravilno vgradnjo oken oz. stavbnega pohištva.

Predstavitev: Celovita prenova obstoječih stavb ter načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijskih stavb

od 13.00 do 14.00 / Galerija – pogovorno omizje / Andraž Rakušček, Mihael Mirtič, Primož Krapež, Gašper Stegnar, Luka Zupančič / GI ZRMK

Pravilni pristop pri načrtovanju prenove stavbe je ključni dejavnik  za uspešno izvedeni projekt tako v tehničnem kot finančnem smislu. Kateri koraki so potrebni, katere odločitve je treba sprejeti, kako zaključiti finančno konstrukcijo ter se spopasti z zbiranjem ponudb, potrebnih dovoljenj in kontrolo kakovosti.  
Pri načrtovanju in gradnji skoraj nič-energijske hiše se investitor srečuje s številnimi vprašanji.  Na predstavitvi  bodo prikazani pristopi, optimizacijske rešitve samega projekta in vrednotenje ukrepov, ki vplivajo na energijsko bilanco

Svetovanje: Utrditev nosilne konstrukcije in potresna varnost - ukrepi

od 13.00 do 16.00 / Galerija – individualno svetovanje / dr. Samo Gostič, dr. Matej Kušar, dr. Nana Krauberger, mag. Toni Štampfl, Tadej Mirkac / GI ZRMK

V sklopu svetovanj bodo strokovnjaki na osnovi  posredovanih  informacij in vprašanj s strani lastnikov, podali strokovno mnenje o varnosti stavbe z oceno vzrokov za nastanek poškodb in nato tudi usmeritve za najustreznejši pristop k sanaciji oziroma načrtovani rekonstrukciji. Za čim boljšo predstavitev  stanja in zasnove nosilnega sistema stavbe lastnikom svetujemo, da na svetovanje prinesejo vsaj foto dokumentacijo, po možnosti pa tudi  najosnovnejšo tehnično dokumentacijo (npr. tipični tloris in prerez stavbe).

Izbira toplotne črpalke za ogrevanje stanovanjske stavbe

od 14.00 do 15.00 / dvorana Povodni mož / Vladimir Bizjak

Toplotne črpalke (TČ)  izkoriščajo temperaturo vode, zemlje in zraka za proizvodnjo toplote. Nudijo ogrevanje in hlajenje stavbe ter ogrevanje sanitarne vode. Prednosti TČ so v tem, da nam okolje podari do 70 % potrebne energije za ogrevanje in s tem zniža  stroške ogrevanja v primerjavi s fosilnimi gorivi, zmanjša emisije CO2, pri tem pa ni potreben dimnik in skladiščni prostor za gorivo.

Predavanje: Demonstracijski projekt - Trajnostno načrtovana pasivna večstanovanjska stavba, Eko srebrna hiša, FP7 EE - HIGHRISE

od 14.00 do 15.00 / Avla desno – predavalnica /Akropola, Remty, Robotina, GI ZRMK, SGG, UL-FDV

Na predavanjih o demonstracijskem projektu načrtovanja in gradnje Eko srebrne hiše bodo predstavljene tudi metodologije trajnostnega vrednotenja stavb, zagotavljanje kakovosti izvedbe, uporaba zelenih tehnologij in tehnologij za izrabo obnovljivih virov energije. Pilotni projekti trajnostne gradnje in prenove  stavb so ključni element nizkoogljične družbe. Kot primeri dobrih praks v Sloveniji bodo predstavljeni mednarodni program FP7, projekt EE-HIGHRISE (www.ee-highrise.eu) – Eko srebrna hiša – demonstracijski projekt trajnostno načrtovane pasivne hiše v Ljubljani

Predavanje: Energetska izraba odpadkov

od 14.00 do 14.30 / Galerija – predavalnica / doc. dr. Henrik Gjerkeš / GI ZRMK

S pretvorbo odpadkov v energijo rešujemo dva problema hkrati. Zmanjšujemo količino odpadkov in proizvajamo energijo iz obnovljivega vira. Odpadki, pri katerih ni smotrno recikliranje in vsebujejo ogljikovodike, so primerni za pretvorbo v energijo ali energent. Predstavljeni bodo sodobni sistemi za pretvorbo odpadkov v toploto, električno energijo in sintetična pogonska goriva s procesi fermentacije, uplinjanja in depolimerizacije, ki so nekatera že komercialno dostopna, nekatera pa tik pred tem, da pomembno prispevajo k reševanju zagat trajnostnega razvoja. Tudi v Sloveniji, kjer zaradi tega, ker ne sledimo sicer rapidno razvijajočim se tehnologijam na tem področju in še vedno le zgolj iščemo jame, v katere bomo zakopali odpadke – sicer neizčrpen in enakomerno porazdeljen obnovljiv vir energije.

Predstavitev: Konzorcij pasivna hiša

od 14.00 do 15.00 / Galerija – pogovorno omizje /dr. Miha Praznik / GI ZRMK / prof. dr. Martina Zbašnik Senegačnik / UL, Fakulteta za arhitekturo

Po končani delavnici Združenja v konzorciju pasivne hiše bodo potekala individualna svetovanja za vse tiste, ki načrtujete gradnjo pasivih hiš. S seboj prinesite projektno tehnično dokumentacijo ali fotografije, da se boste s svetovalci lahko pogovarjali o konkretnem primeru. 
Na voljo pa bodo tudi informacije o pravkar izdani monografiji o trajnostni zasnovi pasivnih hiš.

Svetovanje: Stavbno pohištvo – okna in zunanja vrata

od 14.00 do 16.00 / Galerija – individualno svetovanje / mag. Miha Tomšič in Neva Jejčič / GI ZRMK

Izbira oken in zunanjih vrat ni lahka odločitev. Vas zanima katere lastnosti mora imeti okno, kakšne naj bo velikosti, kam jih postaviti, da bodo čim bolje osvetljevala prostor in kako jih vgraditi. Na individualnem svetovanju vam bodo na volje koristne informacije za lažjo odločitev. 


Svetovanje: Praktični primer – sanacija vlage in bio barve

od 14.00 do 16.00 / Galerija – individualno svetovanje / Ivan Klaneček / ING.KLAN

Praktični prikaz postopkov sanacije vlage v  stavbah, skladnih s tehnično regulativo in dobro gradbeno prakso ter inovativnimi pristopi. Sanacija se izvaja s paroprepustnimi gradivi, brez dodatkov, ki bi onemogočili izsuševanje zidnih konstrukcij. Predstavljene bodo lastnosti sistemov apnenih ometov, izravnalnih mas in barv. Zanimiva bo predstavitev EU patenta stabilizacije in hidroizolacije. 

Predavanje: Toplotne črpalke in obnovljivi viri energije

od 14.30 do 15.00 / Galerija – predavalnica / doc. dr. Henrik Gjerkeš / GI ZRMK

Toplotne črpalke uporabljajo energijo Sonca učinkoviteje, kot mnogi drugi sistemi za izkoriščanje OVE, npr. sprejemniki sončne energije in sončne elektrarne. So okoljsko sprejemljiv in ekonomsko učinkovit način ogrevanja s (potencialno) pozitivnimi družbenimi multiplikativnimi učinki, če se bomo seveda držali nekaterih zakonitosti, ki so za to potrebne. V Sloveniji toplotne črpalke poleg lesne biomase (in potencialno odpadkov) predstavljajo največji potencial za trajnostno povišanje deleža OVE v sektorju ogrevanja in hlajenja. V predavanju bodo celovito podani trajnostni kazalci  toplotnih črpalk v primerjavi z drugimi najpogostejšimi energenti/sistemi za ogrevanje v Sloveniji.

Predavanje: Ravne strehe, hidroizolacija in toplotna zaščita

od 15.00 do 16.00 / Avla desno – predavalnica / Tomaž Škerlep / GI ZRMK

Z novim pravilnikom o toplotni zaščiti PURES 2 iz leta 2010 so se med drugim zaostrile tudi zahteve pri prenovi ravnih streh na stanovanjskih objektih. 
Tako se sedaj pri prenovah ne srečujemo več samo z vprašanjem, iz kakšnega materiala naj bo hidroizolacija, da je ne bo potrebno čez 15 let ponovno sanirati, ampak tudi kakšna naj bo debelina dodatne toplotne izolacije. Dileme se pojavljajo tudi pri samih sestavah ravnih streh, saj moramo zaradi pomanjkanja višine večkrat posegati tudi po dražjih in za izvedbo zahtevnejših variantah. Opisani bodo glavne težave in tipi ravnih streh ter posamezni primeri iz vsakdanje prakse.

Predavanje: S čim se splača ogrevati?

od 15.00 do 16.00 / Galerija – predavalnica / doc. dr. Henrik Gjerkeš / GI ZRMK

Trajnostno naravnana družba je neločljivo povezana z lokalno izrabo obnovljivi virov energije. V Sloveniji lesna biomasa (tudi odpadki) in toplotne črpalke predstavljajo največji potencial za povečanje rabe OVE in s tem trajnostno ogrevanje stavb. Naraščajoče cene energije in energentov so predvsem v gospodinjstvih ključni razlog za iskanje stroškovno najučinkovitejše rešitve. 
Zamenjava ELKO, najpogostejšega fosilnega energenta, z zemeljskim plinom, ima v tem trenutku predvsem ekonomske prednosti, ne izpolnjuje pa trajnostnih in strateških kriterijev.  
Individualni kotli na različne oblike lesne biomase so stroškovno učinkovit način ogrevanja, vendar je potrebno upoštevati omejitve predvsem pri ad hoc zamenjavi energenta (največkrat ELKO->polena), in na področju emisije trdih delcev. 
Toplotne črpalke so primerne za (skoraj) vse stavbe, uporabljajo visok delež OVE pri svojem delovanju in so okoljsko sprejemljiv in ekonomsko učinkovit način ogrevanja s (potencialno) pozitivnimi družbenimi multiplikativnimi učinki. 

Predstavitev: Predinvesticijsko optimiranje projektov za gradnjo in prenovo stavb s pomočjo sodobnih metod numeričnega modeliranja

od 15.00 do 16.00 / Galerija – pogovorno omizje / dr. Miha Praznik, Gašper Stegnar / GI ZRMK

Investitorji in projektanti se pri večini projektov srečujejo z vprašanji na temo optimizacije zasnovanih investicijskih ukrepov za stavbe. Cilj takšne predinvesticijske optimizacije je zagotavljanje visoke učinkovitosti tehničnih rešitev, v energetskem, ekonomskem in okoljskem smislu, prav tako pa tudi s ciljem zagotavljanja čim višjega ugodja za uporabnike prostorov. Načrtovane rešitve (arhitekturni in gradbeni ukrepi, rešitve na področju strojnih in elektro instalacij, itd.) v projektih za nove stavbe ali pa v projektih za celovite prenove delujejo v medsebojnih povezavah, katerih brez uporabe naprednih numeričnih orodij ne moremo prepoznati in ovrednotiti. Takšne ugotovitve pa so ključnega pomena za nadaljnje predinvesticijsko usklajevanje in optimiranje rešitev.
Rezultati analiz pogosto vplivajo celo na ključne spremembe v samem konceptu zasnove, brez katerih bi prvotna idejna zasnova vodila v neoptimalno obratovanje stavbe, dolgoročno višje stroške obratovanja in manj ustrezne uporabniške pogoje, katere pa bi žal spremljalo tudi neustrezno razporejeno in celo prekomerno začetno investiranje. 
Predstavljene bodo osnove in značilnosti dinamičnega obratovanja na primeru sodobne hiše. Konkretni rezultati in ugotovitve za optimizacijo pa bodo prav tako predstavljeni na primerih kompleksnejših večjih stavb.

Svetovanje: Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije v stavbah

od 15.00 do 17.00 / Galerija – individualno svetovanje / Gašper Stegnar, Primož Krapež, doc. dr. Henrik Gjerkeš / GI ZRMK

Nasvet o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije vam bo v pomoč, kako svoja finančna sredstva učinkovito in dolgoročno ustrezno uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav. Zainteresiranim nudimo strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o energetski sanaciji stavb ali energetski zasnovi novogradenj, toplotni zaščiti zunanjega toplotnega ovoja stavb, izbiri ustreznih oken,  zasteklitve ter ostalega stavbnega pohištva,  izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav, regulaciji ogrevalnih naprav, izbiri sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, uporabi obnovljivih virov energije pri oskrbi stavbe z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, zmanjšanju porabe goriva, vodenju energetskega knjigovodstva, pripravi tople sanitarne vode ter možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov.

Predavanje: Primeri sanacije fasad s kontaktno fasadno oblogo

od 16.00 do 17.00 / Avla desno - predavalnica / Tomaž Škerlep / GI ZRMK

Zakonodajo s področja energetske učinkovitosti je ena izmed najstrožjih v EU. Z novim pravilnikom o toplotni zaščiti PURES 2 - 2010 so se med drugim zaostrile tudi zahteve pri prenovi fasad na stanovanjskih objektih. Tako se sedaj pri prenovah ne srečujemo več samo z vprašanjem, ali sploh vgraditi dodatno toplotno izolacijo oziroma kakšna naj bo njena debelina, ampak tudi iz kakšnega materiala naj bo izolacija, da ne bo predebela in da bo obenem zadoščeno tudi vsem protipožarnim in drugim zahtevam. Zaradi povečane debeline in teže se predvsem pri montažnih fasadnih elementih večkrat srečujemo tudi z vprašanjem nosilnosti in smiselnosti ohranjanja obstoječih elementov. Dileme se pojavljajo tudi pri prenovah balkonov, ki do sedaj večinoma sploh niso bili  izolirani. Opisani bodo glavne težave in tipi fasad ter posamezni primeri iz vsakdanje prakse.

Predavanje: Statična presoja ob rekonstrukcijah stavb

od 16.00 do 17.00 / Galerija –predavalnica /mag. Toni Štampfl, Tadej Mirkac / GI ZRMK

Pri obnovi stavb so običajno potrebni večji ali manjši posegi v nosilno konstrukcijo. Pri zahtevnejših posegih ali rekonstrukcijah, kot so nadzidave ali dozidave, je treba zagotoviti varnost celotne konstrukcije, kot se to zahteva pri novogradnjah. Za ustrezno varnost konstrukcije pa je potrebno poskrbeti tudi pri manjših posegih, kot so rušitve predelnih sten, povečanje okenskih ali vratnih odprtin, izvedba prebojev...

Predstavitev: Demonstracijski projekt - Trajnostno načrtovana pasivna večstanovanjska stavba, Eko srebrna hiša, FP7 EE - HIGHRISE

od 16.00 do 17.00 / Galerija – pogovorno omizje /Akropola, Remty, Robotina, GI ZRMK, SGG, UL-FDV

Predstavljen bo demonstracijski projekt načrtovanja in gradnje Eko srebrne hiše, predvsem metodologije trajnostnega vrednotenja stavb, zagotavljanje kakovosti izvedbe, uporaba zelenih tehnologij in tehnologij za izrabo obnovljivih virov energije. Pilotni projekti trajnostne gradnje in prenove stavb so ključni element nizkoogljične družbe. Kot primeri dobrih praks v Sloveniji bodo predstavljeni mednarodni program FP7, projekt EE-HIGHRISE (www.ee-highrise.eu) – Eko srebrna hiša – demonstracijski projekt trajnostno načrtovane pasivne hiše v Ljubljani.

Svetovanje: Postopki za pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo ali prenovo stavb

od 16.00 do 18.00 / Galerija – individualno svetovanje / GI ZRMK in ZAPS

Na voljo bodo brezplačni nasveti, kjer bodo zainteresirani pridobili odgovore na konkretna vprašanja v zvezi s pridobitvijo upravnih dovoljenj za gradnjo. Je lokacija primerna, kaj lahko zgradim na želeni lokaciji, kakšen je postopek, katera soglasja je treba pridobiti, katerim tehničnim predpisom je treba slediti in še vrsta drugih vprašanj. S seboj prinesite vsaj prikaz parcele oz. mapno kopijo, osnovno tehnično dokumentacijo in ostale dokumente, da bo nasvet čim bolj konkreten.

Svetovanje: Energetska izkaznica stavbe – praktični primeri

od 16.00 do 18.00 / Galerija – individualno svetovanje /Neodvisni izdelovalci energetskih izkaznic z licenco

Predstavitve so namenjene vsem lastnikom stavb, ki bi želeli pridobiti informacijo o postopku in izdelavi energetskih izkaznic s prikazom praktičnih primerov. Individualna svetovanja bodo izvajali neodvisni energetski svetovalci, ki so pridobili licenco pristojnega ministrstva. Več na: www.energetskaizkaznica.si.

Svetovanje: Arhitekt svetuje pri gradnji in prenovi stavb

od 16.00 do 18.00 / Galerija – individualno svetovanje /GI ZRMK, Akropola, ZAPS

Strokovni in neodvisni nasveti arhitekta vam bodo v pomoč, če načrtujete gradnjo ali prenovo hiše ali stanovanja. Na osnovi prejetih informacij bodo podali strokovno mnenje tako v oblikovalskem, arhitekturnem, tehničnem kot tudi v finančnem smislu. Z znanjem in izkušnjami vam bodo znali svetovati o najustreznejši izbiri lokacije, razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve, sodobnih likovnih in tehničnih načelih projektiranja. Vsem zainteresiranim svetujemo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (lokacija, tlorisi, tipični prerezi stavb).

Cene energije iz posameznih energentov

od 16.30 do 17.30 / dvorana Povodni mož / Lucjan Batista

Predavanje: Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijske stavbe

od 17.00 do 18.00 / Avla desno - predavalnica / Andraž Rakušček, Mihael Mirtič, Primož Krapež, Gašper Stegnar, Luka Zupančič / GI ZRMK

V naši gradbeni praksi energijska bilanca novogradenj v številnih primerih odstopa od standardov skoraj nič-energijskih stavb (sNES), čeprav so ti tehnično povsem izvedljivi. Optimizacija pri zasnovi projekta in vrednotenje posameznih ukrepov, ki vplivajo na energijsko bilanco stavbe, ostajata pogosto prezrta ali pa peša izvedba zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj ter nepopolnih analiz stroškov in koristi pri postopkih odločanja.
Predavanje bo namenjeno predstavitvi projekta energetske optimizacije stavbe (PEOS), ki vključuje svetovalne in projektantske storitve, pripravo tehnične dokumentacije za pridobitev razpoložljivih finančnih spodbud, izvedbo kontrole kakovosti pri gradnji sNES in izdelavo ter izdajo energetske izkaznice. PEOS zagotavlja optimalno doseganje želenih energijskih lastnosti stavbe, predvsem zaradi enakopravnega in pravočasnega sodelovanja kompetentnih strokovnjakov v procesu načrtovanja in kasnejših ključnih fazah. Vse skupaj se odraža tudi v finančni dobrobit naročnikov, saj prihranki na račun optimizacije projekta, stroškovno učinkovitih rešitev, subvencij in nižjih obratovalnih stroškov za nekajkrat presegajo izdatke takšne storitve. 

Predavanje: Razvoj novih materialov in programskega orodja

od 17.00 do 18.00 / Galerija – predavalnica / mag. Vladimir Gumilar, Andro Goblon / SGG / dr. Samo Gostič, GI ZRMK

Višje zahteve glede bivalnega okolja in udobja narekujejo razvoj novih materialov, drugačen pristop pri načrtovanju, gradnji, preskušanju in monitoringu. Predstavljeni bodo mednarodni projekti programa FP7. Storepet - www.storepet-fp7.eu (nov izolacijski material za montažno gradnjo), NewBEE - www.newbee.eu (novi poslovni modeli in programska oprema za sanacijo energetske učinkovitosti stavb), ICECLAY - http://iceclay-fp7.eu/ (novi izolacijski materiali na osnovi mineralnih materialov), MESSIB - www.messib.eu (hranjenje energije v stavbah) in Perpetuate - www.perpetuate.eu (razvoj natančnejših metod za izračun potresne odpornosti stavb kulturne dediščine ) ter projekt iz programa Leonarda da Vinci. Build your English - www.buildyourenglish.eu (primer dobre prakse - večjezični slovar za delavce na gradbišču). Predstavljene bodo inovacije ter nova znanja za izboljšave izdelkov in storitev. Vabljeni strokovnjaki, inštituti, podjetja, investitorji, upravniki, ki se ukvarjajo z graditeljstvom. 

Predstavitev: Ogledi »Skoraj nič-energijskih stavb«

od 17.00 do 18.00 / Galerija – pogovorno omizje /Andraž Rakušček, Mihael Mirtič, Primož Krapež, Gašper Stegnar, Luka Zupančič / GI ZRMK

Lansko leto so že drugič zapored v Sloveniji potekali ogledi skoraj nič-energijskih stavb (sNES). Ogledi  so del velike evropske kampanje, ki spodbuja standarde visoke energijske učinkovitosti v stavbah. Imenuje se »Skoraj nič-energijske hiše: Že danes obiščite hiše prihodnosti« in jo sofinancira Evropska komisija v okviru programa Inteligentna energija Evropa. Cilj kampanje je povečati prepoznavnost skoraj nič-energijskih stavb in jih približati širši javnosti z omogočanjem pridobivanja neposrednih izkušenj. V Evropi in Sloveniji že danes najdemo številne preizkušene primere stavb z zelo nizko rabo energije in visokim deležem rabe obnovljivih virov energije v celotni energijski bilanci, kar dokazuje, da je koncept sNES na evropskem trgu mogoče obvladati.
Pot naprej v skupnem evropskem izzivu pomeni povečati ozaveščenost zasebnih in javnih potencialnih investitorjev o tehničnih možnostih novogradenj, obstoječega stavbnega fonda, razpoložljivih prenovitvenih rešitvah in prihodnjih zahtevah v zvezi z nacionalnimi standardi in praksami sNES. Več na www.0energijskehiše.si

Svetovanje: Ravne strehe, hidroizolacija in toplotna zaščita

od 17.00 do 18.00 / Galerija – individualno svetovanje / Tomaž Škerlep / GI ZRMK

Za vse tiste, ki se ne morete odločiti glede izbire in debeline toplotne zaščite ovoja stavbe (tla, stene, stropovi, strehe) ali imajo težave z zamakanjem, kondenzatom ali zatekanjem meteorne vode. Vabljeni na brezplačen nasvet, s seboj prinesite foto dokumentacijo, načrte ali skice, da bo nasvet čim bolj konkreten. 

Novice

11.08.2021

Ambient Ljubljana in Dom plus novembra

31. Ambient Ljubljana – sejem pohištva in notranje opreme ter 5. Dom Plus s stavbnim pohištvom, ogrevalno in hladilno tehniko ter montažnimi hišami načrtujemo ...
Preberi več >>
09.08.2021

Sejemski dvojček Dom in Ambient Ljubljana odpovedan

Obveščamo vas, da smo zaradi velikega števila odpovedi med vami, PCT zahtev za obiskovalce ter nepredvidljive situacije, ki med drugim preti s ponovnim omejevanjem javnega življenja ...
Preberi več >>
25.05.2021

Bodite pozorni na lažno pošto

Ste morda tudi vi med tistimi našimi razstavljavci preteklih sejmov ali pa smo vas ob tej ali oni priložnosti že kontaktirali v imenu Gospodarskega razstavišča? POZOR!
Preberi več >>
Arhiv novic »