Torek, 8. marec - Sejem Dom
SI
Show menu

Torek, 8. marec

Predavanje: Utrditev konstrukcije in preprečitev kapilarnega vlaženja

od 10.00 do 10.30 / Avla desno – predavalnica /Jože Kos / GI ZRMK

Pri odločitvi za celovito prenovo stavb, predvsem starejših in tudi spomeniško zaščitenih stavbah, je najpomembnejši pravilen pristop  k načrtovanju,  izvedbi in dosledni  kontroli kakovosti.
Statična in protipotresna utrditev ter sanacija kapilarnega vlaženja nosilnega sistema so glavni poudarki predavanja. Prikazane bodo glavne pomanjkljivosti, ki se jih ugotavlja pri predhodnih preiskavah ter nujni ukrepi, ki se načrtujejo v sklopu celovite prenove.

Predavanje: Poškodbe na stavbah ob naravnih nesrečah – potresi, poplave in neurja

od 10.30 do 11.00 / Avla desno – predavalnica /Jože Kos / GI ZRMK

Ob naravnih nesrečah – poplave, potresi in neurja – nastanejo na stavbah tipične poškodbe, ki bodo podrobneje predstavljene. Kateri so prvi ukrepi, ki jih morajo lastniki opraviti sami, kakšen mora biti pravilen pristop za sanacijo samih konstrukcijskih elementov ter kaj je treba zagotoviti, da se vzpostavi ponovno normalno bivalno okolje. 


Strokovna delavnica: Zgradimo racionalno slovensko opečno pasivno hišo

od 11.00 do 14.00 / Avla desno – predavalnica / dr. Miha Praznik / GI ZRMK / Štefan Piškur / Zelena gradnja

Po desetletju izkušenj z gradnjo pasivnih hiš v Sloveniji, pri katerih se opazi številne lokalne in drugače prilagojene oblikovne, tj. arhitekturne rešitve, raznovrstne tehnološke rešitve za gradnjo oz. njihovo postavitev ter različne energetske koncepte in instalacijske pristope, se v zadnjih letih opaža poudarjena pričakovanja investitorjev v smeri doslednejšega optimiziranja, s katerim lahko učinkovita pasivna hiša postane še bolj racionalna. Izkušnje kažejo, da je pri pasivnih hišah tudi nadalje ključna celovita energetsko ekonomska optimizacija rešitev za toplotni ovoj. Prav tako je treba izkoristiti za sedaj še premalo izkoriščene razpoložljive potenciale energijsko visoko učinkovitih hiš, pri katerih je možno posledično poenostavljati tudi tehnične rešitve za energijsko oskrbo ter instalacije za ogrevanje in prezračevanje prostorov. Takšna celovita optimizacija se običajno izvaja pri tipskih hišah ali pa projektih  za večje stavbe in je lahko le posledica uporabe sodobnih kompleksnih postopkov modeliranja pasivnih stavb. V projektih odvzema nepotrebne investicijske presežke oz. omogoča, da so razpoložljiva sredstva za izvedbo projektov optimalno izkoriščena na tistih delih in sistemih stavbe, kjer dosegajo optimalni učinek.

Vabilo »

Primer sanacije starejše družinske hiše

od 14.00 do 15.00 / dvorana Povodni mož / Lucjan Batista

Predavanje: Demonstracijski projekt - Trajnostno načrtovana pasivna večstanovanjska stavba, Eko srebrna hiša, FP7 EE - HIGHRISE

od 14.00 do 15.00 / Avla desno – predavalnica /Akropola, Remty, Robotina, GI ZRMK, SGG

Na predavanjih in delavnici o demonstracijskem projektu načrtovanja in gradnje Eko srebrne hiše bodo predstavljene tudi metodologije trajnostnega vrednotenja stavb, zagotavljanje kakovosti izvedbe, uporaba zelenih tehnologij in tehnologij za izrabo obnovljivih virov energije. Pilotni projekti trajnostne gradnje in prenove stavb so ključni element nizkoogljične družbe. Kot primeri dobrih praks v Sloveniji bodo predstavljeni mednarodni program FP7, projekt EE-HIGHRISE (www.ee-highrise.eu) – Eko srebrna hiša – demonstracijski projekt trajnostno načrtovane pasivne hiše v Ljubljani.

Predavanje: Prenova večstanovanjskih stavb

od 14.00 do 15.00 / Galerija – predavalnica /Andraž Rakušček, Mihael Mirtič, Primož Krapež, Gašper Stegnar, Luka Zupančič / GI ZRMK

Predstavljene bodo rešitve najpogostejših težav, s katerimi se soočajo lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah. S preskušenimi metodami (ogled, test zrakotesnosti, termografski pregled, mikroklimatski parametri, statična presoja nosilne konstrukcije)  se odkriva pomanjkljivosti na stavbi in šibke točke na ovoju stavbe. Pripravi se projekt energetske prenove stavbe (PEP) in po potrebi tudi projekt za utrditev nosilnega sistema in za sanacijo kapilarnega vleka. Izdelani projekti vključujejo vse potrebne korake do zaključka optimalne (stroškovno in kakovostno) celovite prenove stavbe. Na novo se preračuna korekturne faktorje za delitev stroškov in izdela energetsko izkaznico stavbe. S premišljeno vodeno prenove se izboljšajo bivalni pogoji v stanovanjih, zmanjša poraba energije za ogrevanje,  stavba je potresno varnejša in arhitekturno privlačnejša.

Predstavitev: Zgradimo racionalno slovensko opečno pasivno hišo

od 14.00 do 15.00 / Galerija – pogovorno omizje / dr. Miha Praznik / GI ZRMK / Štefan Piškur / Zelena gradnja

Na diskusijskem omizju bodo predavatelji Gradbenega inštituta ZRMK in podjetja Zelena gradnja predstavili, kako se lotiti same zasnove opečne pasivne hiše in kako novogradnjo optimirati. Prikazani bodo postopki ter značilnosti gradnje opečnih pasivnih hiš, uporaba sistemsko razvitih gradbenih proizvodov in vgradnja instalacij na primerih konkretnih novogradenj.

Svetovanja: Preventivni ukrepi pri plazovih

od 14.00 do 16.00 / Galerija – individualno svetovanje / Jurij Skok, mag. Katarina Žibert / GI ZRMK

Katere so preventivne dejavnosti, ki jih morajo redno izvajati lastniki zemljišč.  To so izvedba ter vzdrževanje drenaž in odtokov, jaškov in jarkov, po obilnejših deževjih detajlni pregledi terena (pozornost je treba posvetiti razpokam, zdrsom, zastajanju vode, porajanju izvirov), nadomeščanje vegetacije pri strmejših terenih. 
Predstavljeni bodo tudi prvi ukrepi, ki jih lahko lastniki izvedejo sami ob ugotovitvi pojava nestabilnosti pobočja. Med te ukrepe spadajo: prekritje z neprepustno folijo, izvedba globokih drenaž za preprečitev dotoka vod. Vedno pa velja, da je treba nemudoma vsako splazitev prijaviti lokalnim oblastem. Pri obsežnejših plazenjih je treba nemudoma vključiti geologa ali geomehanika.

Svetovanje: Georadar – lociranje hišnih inštalacij in podzemnih vodov

od 14.00 do 16.00 / Galerija – individualno svetovanje / Primož Komel / GI ZRMK

Georadar je zelo uporaben v gradbeništvu, pa tudi restavratorstvu in arheologiji, saj nam prihrani čas, predvsem pa denar, ker s preiskavo fizično ne posegamo v teren ali konstrukcijo. Preiskava je preprosta, temelji na oddajanju visokofrekvenčnih elektromagnetnih valov in sprejemu ter zapisu odbojev pod površino. 
 Meritve niso škodljive za ljudi in okolje ter ne povzročajo sevanja. Izvedemo jih lahko na različnih terenih in materialih: preiskava objektov (stene, tla, stropovi, armirano betonske konstrukcije, vlaga), preiskava tal pred, med in po gradnji objektov, določitev položaja in globine podzemnih napeljav in hišnih inštalacij, preiskava voziščne konstrukcije na cestah, preiskave kamnolomov, preiskave kraških področij (praznine, razpoke, glinene zapolnitve), preiskave predorov. Globina preiskave je od nekaj centimetrov do več metrov, pridobljeni podatki pa so vidni takoj in, po računalniški obdelavi predstavljivi tudi v tridimenzionalni obliki.

Predavanje: Stavbe kulturne dediščine in energetska prenova

od 15.00 do 16.00 / Avla desno – predavalnica / Mihael Mirtič, mag. Miha Tomšič in Neva Jejčič / GI ZRMK

Ideja o energetski prenovi konkretne stavbe kulturne dediščine se lahko pojavi v različnih kontekstih, kot so npr. vzdrževalna dela, statična in protipotresna sanacija, sprememba namembnosti in uporabe stavbe, ekonomska optimizacija, celovita sanacija po izrednih dogodkih kot je npr. poplava, ali pa koriščenje javnih virov sofinanciranja projektov prenove.
V predstavitvi bo prikazano, kako se lotiti energetske prenove stavb, ki so varovane s predpisi o varstvu kulturne dediščine, in jih pri tem obravnavati ne samo kot samostojen objekt, ampak v okviru danosti in posebnosti okolja, v katerega so umeščene. To na primer pomeni, da je treba načrte energetske prenove uskladiti z morebitnimi načrti za prenovo ali širitev lokalne energetske infrastrukture in izgradnjo pametnih omrežij, pri ukrepih, ki se nanašajo na energente, pa upoštevati vsebino lokalnega energetskega koncepta.

Nepovratne finančne spodbude in krediti Eko sklada občanom

od 15.00 do 16.00 / dvorana Povodni mož / Lucjan Batista

Kaj je Eko sklad pripravil za letošnje leto, da nam finančno pomaga pri energetski sanaciji naših stavb in ogrevalnih sistemov.

Predavanje: Postopki za pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo ali prenovo stavb

od 15.00 do 16.00 / Galerija – predavalnica / GI ZRMK in ZAPS

Investitorji se pogostokrat znajdejo pred dilemo pri pridobivanju dovoljenj za gradnjo, saj se zdijo postopki prezapleteni in predolgi. Na predavanjih bo opisan celoten postopek pridobitve upravnih dovoljenj in predvsem kako izbrati primerno lokacijo za gradnjo.

Predstavitev: Predinvesticijsko optimiranje projektov za gradnjo in prenovo stavb s pomočjo sodobnih metod numeričnega modeliranja

od 15.00 do 16.00 / Galerija – pogovorno omizje / dr. Miha Praznik, Gašper Stegnar / GI ZRMK

Investitorji in projektanti se pri večini projektov srečujejo z vprašanji na temo optimizacije zasnovanih investicijskih ukrepov za stavbe. Cilj takšne predinvesticijske optimizacije je zagotavljanje visoke učinkovitosti tehničnih rešitev, v energetskem, ekonomskem in okoljskem smislu, prav tako pa tudi s ciljem zagotavljanja čim višjega ugodja za uporabnike prostorov. Načrtovane rešitve (arhitekturni in gradbeni ukrepi, rešitve na področju strojnih in elektro instalacij, itd.) v projektih za nove stavbe ali pa v projektih za celovite prenove delujejo v medsebojnih povezavah, katerih brez uporabe naprednih numeričnih orodij ne moremo prepoznati in ovrednotiti. Takšne ugotovitve pa so ključnega pomena za nadaljnje predinvesticijsko usklajevanje in optimiranje rešitev.

Rezultati analiz pogosto vplivajo celo na ključne spremembe v samem konceptu zasnove, brez katerih bi prvotna idejna zasnova vodila v neoptimalno obratovanje stavbe, dolgoročno višje stroške obratovanja in manj ustrezne uporabniške pogoje, katere pa bi žal spremljalo tudi neustrezno razporejeno in celo prekomerno začetno investiranje. 

Predstavljene bodo osnove in značilnosti dinamičnega obratovanja na primeru sodobne hiše. Konkretni rezultati in ugotovitve za optimizacijo pa bodo prav tako predstavljeni na primerih kompleksnejših večjih stavb.

Svetovanje: Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije v stavbah

od 15.00 do 17.00 / Galerija – individualno svetovanje / Gašper Stegnar, Primož Krapež, doc. dr. Henrik Gjerkeš / GI ZRMK

Nasvet o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije vam bo v pomoč, kako svoja finančna sredstva učinkovito in dolgoročno ustrezno uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav. Zainteresiranim nudimo strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o energetski sanaciji stavb ali energetski zasnovi novogradenj, toplotni zaščiti zunanjega toplotnega ovoja stavb, izbiri ustreznih oken,  zasteklitve ter ostalega stavbnega pohištva,  izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav, regulaciji ogrevalnih naprav, izbiri sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, uporabi obnovljivih virov energije pri oskrbi stavbe z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, zmanjšanju porabe goriva, vodenju energetskega knjigovodstva, pripravi tople sanitarne vode ter možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov.

Predavanje: Prenova večstanovanjskih stavb

od 16.00 do 17.00 / Avla desno – predavalnica /Andraž Rakušček, Mihael Mirtič, Primož Krapež, Gašper Stegnar, Luka Zupančič / GI ZRMK

Predstavljene bodo rešitve najpogostejših težav, s katerimi se soočajo lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah. S preskušenimi metodami (ogled, test zrakotesnosti, termografski pregled, mikroklimatski parametri, statična presoja nosilne konstrukcije)  se odkriva pomanjkljivosti na stavbi in šibke točke na ovoju stavbe. Pripravi se projekt energetske prenove stavbe (PEP) in po potrebi tudi projekt za utrditev nosilnega sistema in za sanacijo kapilarnega vleka. Izdelani projekti vključujejo vse potrebne korake do zaključka optimalne (stroškovno in kakovostno) celovite prenove stavbe. Na novo se preračuna korekturne faktorje za delitev stroškov in izdela energetsko izkaznico stavbe. S premišljeno vodeno prenove se izboljšajo bivalni pogoji v stanovanjih, zmanjša poraba energije za ogrevanje,  stavba je potresno varnejša in arhitekturno privlačnejša.

Predavanje: Načini temeljenja stavb

od 16.00 do 17.00 / Galerija – predavalnica / Dušanka Brožič, mag. Katarina Žibert / GI ZRMK

Temelji so tisti del konstrukcije, ki prenaša obtežbo stavbe na temeljna tla. Njihova dimenzija in tip sta odvisni od zgornje konstrukcije, v še večji meri pa od razmer v temeljnih tleh. Kljub temu, da je danes v porastu montažna gradnja in so lažje od klasično grajene, to še ne pomeni, da so temelji zanemarljiv del konstrukcije. Predstavljena bodo priporočila, kaj vse je treba upoštevati pri izvedbi temeljenja stanovanjskih stavb. 

Predstavitev: Demonstracijski projekt - Trajnostno načrtovana pasivna večstanovanjska stavba, Eko srebrna hiša, FP7 EE - HIGHRISE

od 16.00 do 17.00 / Galerija – pogovorno omizje /Akropola, Remty, Robotina, GI ZRMK, SGG

Predstavljen bo demonstracijski projekt načrtovanja in gradnje Eko srebrne hiše, predvsem metodologije trajnostnega vrednotenja stavb, zagotavljanje kakovosti izvedbe, uporaba zelenih tehnologij in tehnologij za izrabo obnovljivih virov energije. Pilotni projekti trajnostne gradnje in prenove stavb so ključni element nizkoogljične družbe. Kot primeri dobrih praks v Sloveniji bodo predstavljeni mednarodni program FP7, projekt EE-HIGHRISE (www.ee-highrise.eu) – Eko srebrna hiša – demonstracijski projekt trajnostno načrtovane pasivne hiše v Ljubljani. 

Svetovanje: Postopki za pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo ali prenovo stavb

od 16.00 do 18.00 / Galerija – predavalnica / GI ZRMK in ZAPS

Na voljo bodo brezplačni nasveti, kjer bodo zainteresirani pridobili odgovore na konkretna vprašanja v zvezi s pridobitvijo upravnih dovoljenj za gradnjo. Je lokacija primerna, kaj lahko zgradim na želeni lokaciji, kakšen je postopek, katera soglasja je treba pridobiti, katerim tehničnim predpisom je treba slediti in še vrsta drugih vprašanj. S seboj prinesite vsaj prikaz parcele oz. mapno kopijo, osnovno tehnično dokumentacijo in ostale dokumente, da bo nasvet čim bolj konkreten.

Svetovanje: Energetska izkaznica stavbe – praktični primeri

od 16.00 do 18.00 / Galerija – individualno svetovanje /Neodvisni izdelovalci energetskih izkaznic z licenco

Predstavitve so namenjene vsem lastnikom stavb, ki bi želeli pridobiti informacijo o postopku in izdelavi energetskih izkaznic s prikazom praktičnih primerov. Individualna svetovanja bodo izvajali neodvisni energetski svetovalci, ki so pridobili licenco pristojnega ministrstva. Več na: www.energetskaizkaznica.si.

Svetovanje: Arhitekt svetuje pri gradnji in prenovi stavb

od 16.00 do 18.00 / Galerija – individualno svetovanje /GI ZRMK, Akropola, ZAPS

Strokovni in neodvisni nasveti arhitekta vam bodo v pomoč, če načrtujete gradnjo ali prenovo hiše ali stanovanja. Na osnovi prejetih informacij bodo podali strokovno mnenje tako v oblikovalskem, arhitekturnem, tehničnem kot tudi v finančnem smislu. Z znanjem in izkušnjami vam bodo znali svetovati o najustreznejši izbiri lokacije, razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve, sodobnih likovnih in tehničnih načelih projektiranja. Vsem zainteresiranim svetujemo, da na svetovanje prinesejo vsaj fotodokumentacijo ali tehnično dokumentacijo (lokacija, tlorisi, tipični prerezi stavb).


Sodobno ogrevanje z lesno biomaso

od 16.30 do 17.30 / dvorana Povodni mož / Matjaž Eržen

Lesna biomasa je zaradi lokalne in cenovne dostopnosti eden od najbolj razširjenih virov energije v slovenskih individualnih hišah. Na predavanju so predstavljene značilnosti in prednosti sodobnega ogrevanja z lesno biomaso.

Predavanje: Načrtovanje in gradnja skoraj nič-energijske stavbe

od 17.00 do 18.00 / Avla desno - predavalnica / Andraž Rakušček, Mihael Mirtič, Primož Krapež, Gašper Stegnar, Luka Zupančič / GI ZRMK

V naši gradbeni praksi energijska bilanca novogradenj v številnih primerih odstopa od standardov skoraj nič-energijskih stavb (sNES), čeprav so ti tehnično povsem izvedljivi. Optimizacija pri zasnovi projekta in vrednotenje posameznih ukrepov, ki vplivajo na energijsko bilanco stavbe, ostajata pogosto prezrta ali pa peša izvedba zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj ter nepopolnih analiz stroškov in koristi pri postopkih odločanja.
Predavanje bo namenjeno predstavitvi projekta energetske optimizacije stavbe (PEOS), ki vključuje svetovalne in projektantske storitve, pripravo tehnične dokumentacije za pridobitev razpoložljivih finančnih spodbud, izvedbo kontrole kakovosti pri gradnji sNES in izdelavo ter izdajo energetske izkaznice. PEOS zagotavlja optimalno doseganje želenih energijskih lastnosti stavbe, predvsem zaradi enakopravnega in pravočasnega sodelovanja kompetentnih strokovnjakov v procesu načrtovanja in kasnejših ključnih fazah. Vse skupaj se odraža tudi v finančni dobrobit naročnikov, saj prihranki na račun optimizacije projekta, stroškovno učinkovitih rešitev, subvencij in nižjih obratovalnih stroškov za nekajkrat presegajo izdatke takšne storitve. 


Predavanje: Razvoj novih materialov in programskega orodja

od 17.00 do 18.00 / Galerija – predavalnica / mag. Vladimir Gumilar, Andro Goblon / SGG / dr. Samo Gostič, GI ZRMK

Višje zahteve glede bivalnega okolja in udobja narekujejo razvoj novih materialov, drugačen pristop pri načrtovanju, gradnji, preskušanju in monitoringu. Predstavljeni bodo mednarodni projekti programa FP7. Storepet - www.storepet-fp7.eu (nov izolacijski material za montažno gradnjo), NewBEE - www.newbee.eu (novi poslovni modeli in programska oprema za sanacijo energetske učinkovitosti stavb), ICECLAY - http://iceclay-fp7.eu/ (novi izolacijski materiali na osnovi mineralnih materialov), MESSIB - www.messib.eu (hranjenje energije v stavbah) in Perpetuate - www.perpetuate.eu (razvoj natančnejših metod za izračun potresne odpornosti stavb kulturne dediščine ) ter projekt iz programa Leonarda da Vinci. Build your English - www.buildyourenglish.eu (primer dobre prakse - večjezični slovar za delavce na gradbišču). Predstavljene bodo inovacije ter nova znanja za izboljšave izdelkov in storitev. Vabljeni strokovnjaki, inštituti, podjetja, investitorji, upravniki, ki se ukvarjajo z graditeljstvom. 

Predstavitev: Ogledi »Skoraj nič-energijskih stavb«

od 17.00 do 18.00 / Galerija – pogovorno omizje /Andraž Rakušček, Mihael Mirtič, Primož Krapež, Gašper Stegnar, Luka Zupančič / GI ZRMK

Lansko leto so že drugič zapored v Sloveniji potekali ogledi skoraj nič-energijskih stavb (sNES). Ogledi  so del velike evropske kampanje, ki spodbuja standarde visoke energijske učinkovitosti v stavbah. Imenuje se »Skoraj nič-energijske hiše: Že danes obiščite hiše prihodnosti« in jo sofinancira Evropska komisija v okviru programa Inteligentna energija Evropa. Cilj kampanje je povečati prepoznavnost skoraj nič-energijskih stavb in jih približati širši javnosti z omogočanjem pridobivanja neposrednih izkušenj. V Evropi in Sloveniji že danes najdemo številne preizkušene primere stavb z zelo nizko rabo energije in visokim deležem rabe obnovljivih virov energije v celotni energijski bilanci, kar dokazuje, da je koncept sNES na evropskem trgu mogoče obvladati.

Pot naprej v skupnem evropskem izzivu pomeni povečati ozaveščenost zasebnih in javnih potencialnih investitorjev o tehničnih možnostih novogradenj, obstoječega stavbnega fonda, razpoložljivih prenovitvenih rešitvah in prihodnjih zahtevah v zvezi z nacionalnimi standardi in praksami sNES. Več na www.0energijskehiše.si


Svetovanje: Temeljenje stavb

od 17.00 do 18.00 / Galerija – individualno svetovanje / Dušanka Brožič, Katarina Žibert / GI ZRMK

Se vam temelji posedajo, pojavljajo razpoke na fasadi ali notranjih zidovih? Morda načrtujete gradnjo in se ne morete odločiti glede načina temeljenja. Na svetovanju bodo strokovnjaki za konkreten primer podali strokovni nasvet. Zato ne pozabite prinesti s seboj čim več fotografij dejanskega stanja, načrte, skice.

Novice

11.08.2021

Ambient Ljubljana in Dom plus novembra

31. Ambient Ljubljana – sejem pohištva in notranje opreme ter 5. Dom Plus s stavbnim pohištvom, ogrevalno in hladilno tehniko ter montažnimi hišami načrtujemo ...
Preberi več >>
09.08.2021

Sejemski dvojček Dom in Ambient Ljubljana odpovedan

Obveščamo vas, da smo zaradi velikega števila odpovedi med vami, PCT zahtev za obiskovalce ter nepredvidljive situacije, ki med drugim preti s ponovnim omejevanjem javnega življenja ...
Preberi več >>
25.05.2021

Bodite pozorni na lažno pošto

Ste morda tudi vi med tistimi našimi razstavljavci preteklih sejmov ali pa smo vas ob tej ali oni priložnosti že kontaktirali v imenu Gospodarskega razstavišča? POZOR!
Preberi več >>
Arhiv novic »